Lavori - 412898-2017

19/10/2017    S201    Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Строителни и монтажни работи на автомагистрали

2017/S 201-412898

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция „Пътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 000695089
Пощенски адрес: бул. „Македония“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Пелтеков
Електронна поща: d.peltekov@api.bg
Телефон: +359 29173283
Факс: +359 29522563

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.api.bg/index.php/bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=972
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на републикански пътища

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с 3 обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
45233110 Строителни и монтажни работи на автомагистрали
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка с три обособени позиции е „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница”. В този смисъл, цел на обществената поръчка е да бъде изградено трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1 от км 366+000 до км 370+400, включващо и тунел с дължина 2 км. Поръчката за всяка обособена позиция ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга.

В изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, следва да се изготвят технически проект, работни чертежи и детайли, да се изгради изцяло и пусне в експлоатация посоченият участък с обща дължина около 4,40 км, от които 2 км тунелна част и 2,40 км открит път, с обособени 3 подучастъка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233110 Строителни и монтажни работи на автомагистрали
71311220 Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

Област Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите по тази обособена позиция включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29 от км 366+000 до км 366+720. Включва и изместване на четвъртокласният път BLG 1071 (I-1 Благоевград — Симитли), мостови съоръжения, пресичащи следните препятствия: река Струма, път I-1 (Е-79), жп. линия София — Кулата, четвъртокласен път BLG 1071, както и изграждането на обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“. Общата дължина на съоръженията в подучастъка е около 620 м, площта им е около 18 000 м2, а отворите на мостовите съоръжения са по 33,10 м. и 32,55 м. Необходимо е изграждане на укрепителни стени, отводнителни съоръжения, както и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи, като реконструкция на оптични мрежи и реконструкция на електроповод, съгласно идейния проект за участъка, предмет на обособената позиция. Изпълнителят на всяка обособена позиция трябва да изпълни всички дейности, които да гарантират изграждането на автомагистралното трасе в обхвата, дефиниран в идейния проект, в съответствие с Изискванията на Възложителя — Приложение В и Договорните Условия.

Продълж. от поле VI.3: 2) Инженер „Контрол на качеството“: ПО: стр. инженер или инженер химик. СО: участие в екип, свързано с извършване на дейности по контрол на качеството в мин. 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. 3) Инженер Тунелно строителство: ПО: стр. инженер. СО: да е изпълнявал функциите на експерт Тунели на мин. 1 изпълнен обект за ново строителство на пътен, железопътен или метро тунел. В) Екип ППР: 1) Пътен проектант: ПО: стр. инженер, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. 2) Проектант на съоръжения: ПО: стр. инженер, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. 3) Тунелен проектант: ПО: стр. инженер, с ПППС; СО: да е бил проектант на мин. 1 изготвен инвестиционен проект за ново строителство на пътен, железопътен или метро тунел.4) Геолог: ПО: висше образование по специалност „Инженерна геология и хидрогеология“ или „Геология“ или „Геология и геоинформатика“ или еквивалентна, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на инженерно — геоложки проучвания в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС. 5) Геодезист: ПО: висше образование по специалност „Геодезия“ или „Маркшайдерство и геодезия“ или еквивалентна, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на полско — измервателни работи в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС.

.....Продължава в поле II.2.4 за обособена позиция 2......

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Б1 — Оценка по качествени показатели за проектиране — Изпълнение на дейностите по проектиране / Тежест: 9 точки
Критерий за качество - Име: Б2 — Оценка по качествени показатели за строителство / Тежест: 31 точки
Критерий за качество - Име: Подпоказател: Бx — Екологични характеристики, свързани с изпълнението на строителството / Тежест: 5 точки
Критерий за качество - Име: Подпоказател: Бy — Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации / Тежест: 26 точки
Цена - Тежест: 60 точки
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 545 308.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 600
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

Комплексната оценка се формира: КО=А+Б, където: А — Оценка по финансови показатели, формирана по следния начин: А = А1+А2+А3, където:

А1- Оценка по финансов показател за проектиране- 5 т;

А2- Оценка по финансов показател за строителство- 35т;

А3- Вътрешен баланс по единични цени за строителството — 20 т.

Б — Оценка по технически показатели.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233110 Строителни и монтажни работи на автомагистрали
71311220 Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

Област Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите по ОП 2 включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29, включително проектиране и строителство на тунел „Железница“ в подучастък от км 366+720 до км 369+000. В този участък е включено изграждането на тунел „Железница“, проектиран с две отделни тръби, всяка осигуряваща движение в една посока с дължина на всяка тръба е около 2 000 м. Предвидени са съответните тунелни системи, съоръжения, инсталации, интелигентни транспортни системи. Дейностите включват и обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“; технологични/обслужващи центрове и прилежащите им площи при северния и южния портал на тунела; площадка за хеликоптери, мост над Суха река по трасето на АМ „Струма“ с дължина около 132 м., площ около 3 800 м2 и единичните отвори са по 33,10 м и 32,55 м, корекция на Суха река, мост над Суха река с дължина 24 м. на обслужващия тунелен път при южния портал, укрепителна и подпорна стена, както и всички работи за изграждане/реконструкция на инженерни мрежи, като реконструкция на оптични мрежи, реконструкция/изграждане на електропровод, нови ел. захранвания 20 kV за улично осветление и системи за сигурност на магистралата, изграждане на ВиК мрежа, съгласно идейния проект за участъка, предмет на обособената позиция. Изпълнителят на всяка обособена позиция трябва да изпълни всички дейности, които да гарантират изграждането на автомагистралното трасе в обхвата, дефиниран в идейния проект, в съответствие с Изискванията на Възложителя — Приложение В и Договорните Условия.

...Продължава от поле II.2.4 за обособена позиция 1:.....ЗА ОП 3: А)1) Ръководител на проекта: ПО: стр. инженер; СО: участие в екип, като ръководител или зам. ръководител на мин. 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. Б) Екип СМР: 1) Инженер „Съоръжения“: ПО: стр. инженер. СО: участие в екип, свързано с извършване на дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. 2) Инженер „Контрол на качеството“: ПО:стр. инженер или инженер химик. СО: участие в екип, свързано с извършване на дейности по контрол на качеството в мин. 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. В) Екип ППР: 1) Пътен проектант: ПО: стр. инженер, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. 2) Проектант на съоръжения: ПО: стр. инженер, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м.

.....Продължава в поле II.2.4 за обособена позиция 3....

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Б1 — Оценка по качествени показатели за проектиране — Изпълнение на дейностите по проектиране / Тежест: 9 точки
Критерий за качество - Име: Б2 — Оценка по качествени показатели за строителство / Тежест: 31 точки
Критерий за качество - Име: Подпоказател: Бx — Екологични характеристики, свързани с изпълнението на строителството / Тежест: 5 точки
Критерий за качество - Име: Подпоказател: Бy — Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации / Тежест: 26 точки
Цена - Тежест: 60 точки
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 194 301 267.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 1060
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

Комплексната оценка се формира: КО=А+Б, където: А — Оценка по финансови показатели, формирана по следния начин: А = А1+А2+А3, където:

А1- Оценка по финансов показател за проектиране - 5 т;

А2- Оценка по финансов показател за строителство - 35 т;

А3- Вътрешен баланс по единични цени за строителството - 20 т.

Б — Оценка по технически показатели.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233110 Строителни и монтажни работи на автомагистрали
71311220 Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

Област Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите по тази обособена позиция включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29 от км 369+000 до км 370+400, селскостопански подлез с дължина 8 м, временна аварийна връзка, подпорна и укрепителна стена, отводнителни съоръжения. Дейностите включват и проектиране и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи, като реконструкция на електропровод, съгласно идейния проект за участъка. Изпълнителят на всяка обособена позиция трябва да изпълни всички дейности, които да гарантират изграждането на автомагистралното трасе в обхвата, дефиниран в идейния проект, в съответствие с Изискванията на Възложителя — Приложение В и Договорните Условия.

...Продължава от поле II.2.4 за обособена позиция 2: 3) Геолог: ПО: висше образование по специалност „Инженерна геология и хидрогеология“ или „Геология“ или „Геология и геоинформатика“ или еквивалентна, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на инженерно — геоложки проучвания в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС. 4) Геодезист: ПО: висше образование по специалност „Геодезия“ или „Маркшайдерство и геодезия“ или еквивалентна, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на полско — измервателни работи в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Б1 — Оценка по качествени показатели за проектиране — Изпълнение на дейностите по проектиране / Тежест: 9 точки
Критерий за качество - Име: Б2 — Оценка по качествени показатели за строителство / Тежест: 31 точки
Критерий за качество - Име: Подпоказател: Бx — Екологични характеристики, свързани с изпълнението на строителството / Тежест: 5 точки
Критерий за качество - Име: Подпоказател: Бy — Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации / Тежест: 26 точки
Цена - Тежест: 60 точки
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22 153 425.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 660
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

Комплексната оценка се формира: КО=А+Б, където: А — Оценка по финансови показатели, формирана по следния начин: А = А1+А2+А3, където:

А1 - Оценка по финансов показател за проектиране - 5 т;

А2 - Оценка по финансов показател за строителство - 35 т;

А3 - Вътрешен баланс по единични цени за строителството - 20 т.

Б — Оценка по технически показатели.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

* За Обособени позиции 1, 2 и 3: Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени. При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация. Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представяне на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Р България, съгласно чл. 3, ал. 2 ЗКС, за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория. За чуждестранни лица — аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент. При сключване на договор за изпълнение на поръчката, изпълнителят представя: Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, в случай, че документа не е представен по реда на чл. 67, ал. 5 ЗОП. За чуждестранно лице се представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно ЗКС във вр. с чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в сферата на строителството на пътища — ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната. Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към документацията за обществената поръчка. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на:1. удостоверения от банки или 2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и 3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст). Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. Документите се представят от участника, определен за изпълнител в случая на чл. 67, ал. 6 ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по — малък от:

*за Обособена позиция 1: 33 550 000 (тридесет и три милиона петстотин и петдесет хиляди) BGN без ДДС;

*за Обособена позиция 2: 195 000 000 (сто деветдесет и пет милиона) BGN без ДДС;

*за Обособена позиция 3: 22 500 000 (двадесет и два милиона и петстотин хиляди) лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в сферата на строителство на пътища, в размер на: *за Обособена позиция 1: 16 775 000 (шестнадесет милиона седемстотин седемдесет и пет хиляди) BGN без ДДС; *за Обособена позиция 2: 97 500 000 (деветдесет и седем милиона и петстотин хиляди) BGN без ДДС; *за Обособена позиция 3: 11 250 000 (единадесет милиона и двеста и петдесет хиляди) BGN без ДДС.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните 3 г., уч. да е изпълнил успешно идентично или сходно с предмета на поръчката: За ОП 1: а) проектиране на път; б) проектиране на мостови съоръжения; За ОП 2: а) проектиране на път; б) проектиране на мостови съоръжения; в) изготвяне на технически или идеен проект на пътен, железопътен или метро тунел; За ОП 3: а) проектиране на път; 2.През последните 5 г., уч. да е изпълнил успешно идентично или сходно с предмета на поръчката: За ОП 1: а) Строителство на път; б) строителство на мостови съоръжения. За ОП 2: а) строителство на път; б) строителство на мостови съоръжения. в) Ново строителство на пътен, железопътен или метро тунел; За ОП 3: а) Строителство на път; Уточнение за изискването за всяка от об. позиц.: Проектирането се счита за изпълнено, когато има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението! Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя! Минималните изисквания могат да бъдат доказани с изпълнението на едно или няколко възлагания. Минималните изисквания за изпълнен път и съоръжения, могат да бъдат доказани с изпълнението само на път, включващ съоръжение или с изпълнението само на съоръжение, в случай че се покриват всички изисквания на възложителя за дължина, габарит, отвор и площ. 3.Изисква се уч. да разполага с необх. техн. средства и съоръж. за осигуряване на качеството, включ. за проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството за всяка обособ. позиция; 4. За всяка обособ. позиция уч. да прилага с-ма за управление на качеството, сертифицирана съгл. стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивал. сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) вкл-щ в обхвата си проектиране и строителство на пътища; 5.Да разполага с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълн-то на поръчката — Уточнение за изискването за всяка от обособените позиции: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт! Предложените за изпълнение на обществената поръчка експерти от ръководния състав за една обособена позиция не могат да бъдат включени за другите обособени позиции! За „изпълнен обект“ се счита обект, за който има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя. За „изготвен инвестиционен проект“ се счита идеен или технически проект, за който има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението! При подаване на оферта, инфор. относно изискванията по-горе се посочват от уч-ка в ЕЕДОП, в съотв. с указанията за попълване в документацията. В случаите по чл.67, ал.5 и 6 ЗОП, изискванията се доказват с: по т. 1 Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга; по т.2 Списък на стр-вото идентично или сходно с предмета на п-та, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с норматив. изисквания; по т. 3 Списък на техн. средства и съоръжения за осигуряване на качеството, вкл. за проучване и изследване; по т.4 Валидни сертификати, издадени от акредитирани лица, за прилагане на система за управление на качеството, сертифицирана съгласно изискуемия се стандарт (или еквивал. сертиф., издаден от органи, установени в др. държави членки), вкл. в обхвата си проектиране и стр-во на пътища.; по т. 5 Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, с посочена проф. компетентност на лицата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изисква се участник в процедурата: 1. През посл. 3 г. да е изпълнил: ЗА ОП 1:а) проектиране на път с обща дължина мин. 500 м и с габарит не по-малък от Г 25,50 м; б) проектиране на мостови съоръжения с обща площ мин. 5 000 м2 и с единичен отвор не по-малък от 17 м; Забележка: Под „дейности сходни с тези на поръчката“ се приема дейност по изготвяне на технически или идеен проект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на автомагистрали /АМ/ и/или на пътища от републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната/ЕХИС/! ЗА ОП 2: а) проектиране на път с обща дължина мин. 1 км и с габарит не по-малък от Г 25,50 м; б) проектиране на мостови съоръжения с обща площ мин. 2 000 м2 и с единичен отвор не по-малък от 17 м; в) изготвяне на технически или идеен проект на пътен, железопътен или метро тунел; Забележка: Под „дейности сходни с тези на поръчката“ се приемат дейности по изготвяне на технически или идеен проект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на пътен, железопътен или метро тунел, съответно на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища или пътни съоръжения с ЕХИС! ЗА ОП 3:а) проектиране на път с обща дължина мин. 1 км и с габарит не по-малък от Г 25,50 м; Забележка: Под „дейности сходни с тези на поръчката“ се приемат дейности по изготвяне на технически или идеен проект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС!Забележка: за трите обособени позиции: Не се приема изпълнение на Прединвестиционни проучвания. 2.През посл. 5 г. да е изпълнил: ЗА ОП 1: а) Строителство на път с обща дължина мин. 500 м и с габарит не по-малък от Г 25,50 м; б) строителство на мостови съоръжения с обща площ мин. 5 000 м2 и с единичен отвор не по-малък от 17 м. Забележка: За сходно с предмета на поръчката се приема изпълнение на обекти за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища или пътни съоръжения с ЕХИС! ЗА ОП 2:а) строителство на път с обща дължина мин. 1 км и с габарит не по-малък от Г 25,50 м; б) строителство на мостови съоръжения с обща площ мин. 2 000 м2 и с единичен отвор не по-малък от 17 м. Забележка: За сходно с предмета на поръчката се приема изпълнение на обекти за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища или пътни съоръжения с ЕХИС! в) Ново строителство на пътен, железопътен или метро тунел. ЗА ОП 3: а) Строителство на път с обща дължина мин. 1 км и с габарит не по-малък от Г 25,50 м; Забележка: За сходно с предмета на поръчката се приема изпълнение на обекти за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища или пътни съоръжения с ЕХИС. 3. Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на строежа-за всяка обособена позиция; 4. Да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или екв. сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) включващ в обхвата си проектиране и строителство на пътища — за всяка обособена позиция; Да разполага с ръководен състав с определена проф. компетност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:...Продължава в поле VI.3.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Отстранява се уч-к, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1; чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 107 от ЗОП, обст-вата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, както и ако след покана от страна на Взл. и в опр. в нея срок, откаже да удължи срока на валидност на офертата си или представи оферта с по-кратък срок на валидност. Изп. представя ГОИД — 5 % от цената на договора за съотв. Об. П без ДДС., включваща Цената за изпълнение на проектиране и СМР по договора в BGN без ДДС и Цената за изпълнение на дейностите по информация и комуникация ГОАПС — 10 % от цената за изпълнение на ПР по договора в BGN с ДДС.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/11/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/11/2017
Местно време: 14:00
Място:

Гр. София, бул. „Македония“ 3, сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продълж. от Раздел III.1.3.: ЗА ОП 1: А)1) Ръководител на проекта: Професионална област (квалификация)/ПО/: стр. инженер; Специфичен опит/СО/: участие в екип, като ръководител или зам. ръководител на мин. 1 изп. обект за ново стр-во и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. Б) Екип СМР:1) Инженер „Съоръжения“: ПО: стр. инженер. СО: участие в екип, свързано с извършване на дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изп. обект за ново стр-во и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г25,50 м. 2) Инженер „Контрол на качеството“: ПО: стр. инженер или инженер химик. СО: участие в екип, свързано с извършване на дейности по контрол на качеството в мин. 1 изп. обект за ново стр-во и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г25,50 м. В) Екип ППР: 1) Пътен проектант: ПО: стр. инженер, с пълна проектантска правоспособност по специалността/ПППС/или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново стр-во и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. 2) Проектант на съоръжения:ПО:стр. инженер, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново стр-во и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. 3) Геолог: ПО: висше образование по спец. „Инженерна геология и хидрогеология“ или „Геология“ или „Геология и геоинформатика“ или еквивалентна, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на инженерно — геоложки проучвания в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС. 4) Геодезист: ПО: висше образование по спец.„Геодезия“ или „Маркшайдерство и геодезия“ или еквивалентна, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на полско — измервателни работи в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново стр-во и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС.ЗА ОП 2: А)1) Ръководител на проекта: ПО: стр. инженер; СО: участие в екип, като ръководител или зам. ръководител на мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г25,50 м и в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во на пътен, железопътен или метро тунел. Б) Екип СМР:1) Инженер „Съоръжения“: ПО: стр. инженер. СО: участие в екип, свързано с извършване на дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изп. обект за ново стр-во и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г25,50 м...Продълж.поле II.2.4 за об. п. 1.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете по подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/10/2017