Forniture - 413511-2018

22/09/2018    S183

Polonia-Szczucin: Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

2018/S 183-413511

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Szczucin
Indirizzo postale: ul. Wolności 3
Città: Szczucin
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Codice postale: 33-230
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@umigszczucin.pl
Tel.: +48 146436278
Fax: +48 146436490

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.szczucin.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczucinie
Indirizzo postale: ul. Rudnickiego 12
Città: Szczucin
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Codice postale: 33-230
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@umigszczucin.pl
Tel.: +48 146436278
Fax: +48 146436490

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.szczucin.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkach
Indirizzo postale: Borki 164
Città: Szczucin
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Codice postale: 33-230
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@umigszczucin.pl
Tel.: +48 146436278
Fax: +48 146436490

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.szczucin.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
Indirizzo postale: Zabrnie 82
Città: Szczucin
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Codice postale: 33-230
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@umigszczucin.pl
Tel.: +48 146436278
Fax: +48 146436490

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.szczucin.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu
Indirizzo postale: Słupiec 27
Città: Szczucin
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Codice postale: 33-230
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@umigszczucin.pl
Tel.: +48 146436278
Fax: +48 146436490

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.szczucin.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce
Indirizzo postale: Skrzynka 146
Città: Szczucin
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Codice postale: 33-230
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@umigszczucin.pl
Tel.: +48 146436278
Fax: +48 146436490

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.szczucin.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Przedszkole Publiczne w Maniowie
Indirizzo postale: Maniów 149
Città: Szczucin
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Codice postale: 33-230
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@umigszczucin.pl
Tel.: +48 146436278
Fax: +48 146436490

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.szczucin.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Przedszkole Publiczne nr 1 w Szczucinie
Indirizzo postale: ul. Rudnickiego 19
Città: Szczucin
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Codice postale: 33-230
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@umigszczucin.pl
Tel.: +48 146436278
Fax: +48 146436490

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.szczucin.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Szczucinie
Indirizzo postale: ul. Kościuszki 30
Città: Szczucin
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Codice postale: 33-230
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@umigszczucin.pl
Tel.: +48 146436278
Fax: +48 146436490

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.szczucin.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie
Indirizzo postale: Wola Szczucińska 142
Città: Szczucin
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Codice postale: 33-230
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@umigszczucin.pl
Tel.: +48 146436278
Fax: +48 146436490

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.szczucin.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gminna Spółka Wodna
Indirizzo postale: ul. Kościuszki 50
Città: Szczucin
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Codice postale: 33-230
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@umigszczucin.pl
Tel.: +48 146436278
Fax: +48 146436490

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.szczucin.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie
Indirizzo postale: ul. Piłsudskiego 15
Città: Szczucin
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Codice postale: 33-230
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@umigszczucin.pl
Tel.: +48 146436278
Fax: +48 146436490

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.szczucin.pl

I.2)Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.szczucin.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Gmina Szczucin
Indirizzo postale: ul. Wolności 3
Città: Szczucin
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Codice postale: 33-230
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@umigszczucin.pl
Tel.: +48 146436278
Fax: +48 146436490

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.szczucin.pl

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Urząd Miasta i Gminy Szczucin
Indirizzo postale: ul. Wolności 3
Città: Szczucin
Codice postale: 33-230
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@umigszczucin.pl
Codice NUTS: PL217 Tarnowski

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.szczucin.pl

I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Szczucin i innych jednostek

Numero di riferimento: GPK.271.1.2018
II.1.2)Codice CPV principale
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie w ilości 3 885 680 kWh.

2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy sprzedaży energii elektrycznej - załącznik nr 3 do SIWZ. Załączniki do SIWZ publikowane są na stronie internetowej www.szczucin.pl

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
09000000 Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL21 Małopolskie
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Szczucin

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 755) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29.12.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2500).

2. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. Tauron Dystrybucja S.A.

3. Wymagania stawiane Wykonawcy:

Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:

3.1. zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej,

3.2. reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy.

4. W Załączniku nr 2 do SIWZ wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej w obrębie grup taryfowych ujętych w SIWZ oraz wycenionych w formularzu oferty.

5. Podana wielkość wolumenu energii elektrycznej określona w pkt 1 jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii elektrycznej względem ilości określonej w pkt. 1, spowodowanej zmniejszonym lub zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii elektrycznej. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w pkt. 1 nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej wg cen określonych w umowie. Zaistnienie okoliczności, o których mowa spowoduje odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu Umowy.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda:

1) ważnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 755)

Wykonawca wykaże, że:

a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 755)

Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z tych Wykonawców występujących wspólnie, który będzie wykonywał zamówienie w zakresie dostaw, których realizacja wymaga uprawnień wskazanych w pkt 1, musi wykazać się posiadaniem takich uprawnień.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający zażąda:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1(jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Wykonawca wykaże że:

a) w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN (pięćset tysięcy złotych),

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000 PLN (pięćset tysięcy złotych).

W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zażąda:

1) wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) odpowiada swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, co oznacza, że każde z nich obejmowało lub obejmuje dostawę energii elektrycznej, a wolumen zrealizowanych dostaw(wartość) w okresie kolejnych 12 miesięcy każdego zamówienia (umowy) w wyżej wymienionym zakresie wynosił co najmniej 1 500 MWh.

Uwaga:

— w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

— w przypadku, gdy Wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, powyższy warunek musi spełniać minimum jeden z tych podmiotów.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty opisane są w § 12 załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

3. Wzór umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje, w szczególności: dane Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy, wykazy punktów poboru.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/10/2018
Ora locale: 10:15
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/10/2018
Ora locale: 10:30
Luogo:

Urząd Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin, pokój - sala narad, POLSKA.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

3. Wykonawca złoży jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), zwaną dalej Ustawą, z użyciem środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.publiczne@umigszczucin.pl - w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów, których JEDZ dotyczy, najpóźniej do upływu terminu na składanie ofert.

4. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie zgodnej z postanowieniami § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, poz. 1126), zwanym dalej też „rozporządzeniem w sprawie dokumentów” oraz – w odniesieniu do JEDZ – wymagania określone w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.UE L 3/16 z 6.1.2016).

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz wart. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 Ustawy.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów dla wykazania braku podstaw do wykluczenia, których Zamawiający zażąda na podstawie art. 26 Ustawy:

1) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt 1-6, 9 rozporządzenia w sprawie dokumentów;

2) dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 7 i 8 rozporządzenia w sprawie dokumentów - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jeżeli osoba, której dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) oświadczenia, o którym mowa w § 5 pkt. 10 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

6. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przygotowania i złożenia oferty oraz JEDZ określone są w SIWZ.

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa Ustawy.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. Dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

6.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

6.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/09/2018