Lavori - 415751-2016

25/11/2016    S228

Magyarország-Budapest: Pályaépítés

2016/S 228-415751

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Magyar Szilvia
E-mail: magyarsz2@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés, automata vonatvezérlőrendszer felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése.

Hivatkozási szám: FKLM/226/2016
II.1.2)Fő CPV-kód
45234116 Pályaépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó vágányépítési és alagúti munkák; biztosítóberendezés és automata vonatvezérlőrendszer (AVR) felújítása, valamint vasúti távközlési és központi diszpécser rendszerek korszerűsítése megvalósítására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45223220 Szerkezetburkolási munka
45234125 Föld alatti vasútállomás, metróállomás
45221248 Alagútbéleléssel kapcsolatos építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45223000 Szerkezetek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája
45232332 Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45311000 Villamos huzalozás és szerelés
45312100 Tűzriasztó rendszer szerelése
45312200 Betörésjelző rendszer szerelése
45314000 Távközlési berendezések szerelése
45316000 Megvilágító- és jelzőrendszerek szerelése
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
45234124 Föld alatti személyvasúti szállítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vágányépítés; Vízelvezetés javítása alagutakban;

Egyéb alagúti munkák:

— kábeltartók;

— alagúti világítás;

— földelő gerinchálózat,földelő szondák;

— alagúti tűzivízhálózat;

— vonali műtárgyak bontási és szerkezetépítési szigetelés javítási munkái.

Járműtelepi munkák;

— 3. sín bontása és építése;

— sínalátámasztások besűrítése.

— pályabeton javítása;

— vízelvezető folyókák tisztítása, javítása, vízelvezetés megoldása;

Kapcsolódó elektromos, gépészeti munkák:

— pozitív tápkábelkötések, negatív sínátkötések;

— alagút világítás;

— vonali kábelezés;

— alagúti földelő gerinchálózat;

— váltófűtés;

— gépészeti ber. tartalmazó vonali műtárgyak szigetelése, felújítása;

— tűzívízellátás;

— vízellátás, vízelvezetés.

Vasúti távközlési rendszerek és központi diszpécserek, a biztosítóberendezés és AVR terveinek elkészítése. Létesítmények, berendezések felújítása, korszerűsítése.

Biztosítóber. és AVR rekonstrukciós munkák.

Vasúti távközlés és központi diszpécserek irányító rendszereinek rekonstrukciója.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás a minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest (hónap) (ajánlatkérő maximum 24 hónap többletjótállást vesz figyelembe) / Súlyszám: 18
Minőségi kritérium - Név: Projektvezető (lásd III.1.3) M2. a) pont) 60 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Felelős műszaki vezető (lásd III.1.3) M2. b) pont) 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Felelős műszaki vezető (lásd III.1.3) M2. c) pont) 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Felelős műszaki vezető (lásd III.1.3) M2. d) pont) 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP 3.1.0-15-2015-00001.
II.2.14)További információk

Részszempontonként adható pontszám alsó és felső határa: 1–100.

Értékelés módszere:

Vállalt többletjótállás és a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány (III.1.3) M2. a)–d) pontok) többlet szakmai tapasztalata esetében: egyenes arányosság, nettó ajánlati ár esetében: fordított arányosság.

Felelős akkr. közb. szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Kádár Attila (00611).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 180-323141
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az V.1. pontban megjelölt egyéb ok, hogy Ajánlatkérő az ajánlati felhívást a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján visszavonja. Jelen hirdetmény II.2.14) pontja a megjelent, eredeti hirdetmény szövegét tartalmazza.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/11/2016