Lavori - 424561-2015

Mostra versione ridotta

Il presente avviso è stato annullato da:  129140-2017
03/12/2015    S234

Bulgaria-Sofia: Lavori di costruzione di autostrade

2015/S 234-424561

Bando di gara

Lavori

Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“
Numero di identificazione nazionale: 202062287
Indirizzo postale: бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9
Città: София
Codice postale: 1618
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: Дирекция „Обществени поръчки“
All'attenzione di: Миглена Манолова
Posta elettronica: office@ncsip.bg
Telefono: +359 24243923 / 889025544
Fax: +359 24243921

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.ncsip.bg

Indirizzo del profilo di committente: http://ncsip.bg/bg/index.php?id=15

Accesso elettronico alle informazioni: http://ncsip.bg/bg/index.php?id=15#op-29

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati

I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Progettazione ed esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“.

Codice NUTS BG413 Blagoevgrad

II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Предмет на настоящата поръчка е изграждането (проектирането и строителството) на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“. Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга.
В изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, следва да се изготвят технически проекти, работни чертежи и детайли, да се изгради изцяло и пусне в експлоатация подучастък Лот 3.1 Тунел „Железница“ от км 366 + 000 до км 370 + 460, включващ тунел, с обща дължина около 4,46 км, от които 2 км тунелна част и 2,46 км открит път.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

45233110 Lavori di costruzione di autostrade, 45221111 Lavori di costruzione di ponti stradali, 45221241 Lavori di costruzione di gallerie stradali, 71320000 Servizi di ideazione tecnica

II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
В изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, следва да се изготвят технически проекти, работни чертежи и детайли, да се изгради изцяло и пусне в експлоатация посоченият участък с обща дължина около 4,46 км, от които 2 км тунелна част и 2,46 км открит път. Да се изпълнят съответните земни работи, отводнителни системи и съоръжения, работи по основни и подосновни пластове, асфалтови работи, изграждане на интелигентна транспортна система, реконструкции, измествания и направа на нови подземни и надземни комуникации и проводи, малки съоръжения, оградни съоръжения, диги, бетонови и стоманобетонови подпорни стени с обща дължина от около 670 м, армостени с обща дължина от около 60 м, 3 бр. мостови съоръжения с обща дължина от около 660 м, единични отвори над 17 м и площ около 13 450 кв. м, 1 бр. селскостопански подлез, тунел Железница с две еднопосочни тръби, с дължина около 2 000 м със съответните тунелни системи, съоръжения и инсталации и пътища за достъп.
Изпълнителят трябва да изпълни всички дейности, които да гарантират реализирането на автомагистралното трасе в обхвата и по начина, дефинирани в идейния проект, в съответствие с Изискванията на Възложителя и Договорните Условия.
Изпълнителят трябва да изготви технически и работни инвестиционни проекти при спазване на принципните постановки на предоставения му идеен инвестиционен проект, като доразвие и конкретизира приетите решения в рамките на парцеларния план.
След приемането на техническия проект от Възложителя, Изпълнителят следва да го съгласува със съответните ведомства и с експлоатационните дружества, чиито съществуващи съоръжения или бъдещи планове за съоръжения са засегнати или има изискване за това.
Изпълнителят трябва да планира, получи необходимите разрешения и/или съгласувания, организира и изпълни всички необходими дейности за реализиране на проекта.
Освен изпълнението на строителните дейности и извършването на необходимите проби и изпитвания, изпълнителят трябва:
— да състави строителните книжа и екзекутивната документация за всяка част от възложените работи;
— да организира дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите по тази поръчка;
— да осигури терени за нуждите на строителството — за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се извършват работите.
Valore stimato, IVA esclusa: 250 000 000 BGN
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 1400 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Участникът представя гаранция за участие (ГУ) в размер на 2 500 000 BGN (два милиона и петстотин хиляди лева), представляващи 1 % от прогнозната стойност на поръчката без ДДС. ГУ се предоставя в полза на НКСИП и се представя под формата на банкова гаранция — в оригинал или парична сума, преведена по банковата сметка на възложителя в Българска Народна Банка: BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG20BNBG96613300165403. Участниците сами избират формата на ГУ. Валидността на ГУ, в случаите когато тя е банкова гаранция, следва да е не по-малко от 150 дни. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва бъде издадена по приложения образец или да съдържа същите или по-добри условия за Възложителя. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. ГУ се освобождават от Възложителя съгласно чл. 62, ал. 1, съответно т. 1 и т. 2 от ЗОП. Възложителят ще задържи и усвои ГУ в съответствие с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Възложителят освобождава ГУ и ГИ без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка ГУ на всички участници се освобождават в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Участникът, определен за изпълнител, представя Гаранция за Изпълнение (ГИ) на договора за обществена поръчка в размер на 5 % от Максималната Договорна Цена. ГИ се предоставя в полза на НКСИП и се представя под формата на банкова гаранция — в оригинал или парична сума, преведена по банковата сметка на възложителя в Българска Народна Банка: BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG20BNBG96613300165403. Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на ГИ. Ако същият избере да предостави банкова гаранция за изпълнение на договора, то тя трябва бъде издадена по образец или да съдържа същите или по-добри условия за Възложителя. В случай че ГИ на договора е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка и да бъде авизирана от банка, регистрирана съгласно Закона за кредитните институции, ако същата е издадена от чуждестранна банка. Срокът на валидност на ГИ е 1 825 дни, считано от датата на подписване на договора, а условията за нейното задържане и освобождаване се уреждат в договора за изпълнение. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на авансовото плащане (до 10 % (десет на сто) от Приетата Договорна Сума с включен ДДС) и следва да бъде валидна докато авансовото плащане бъде възстановено.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Възложителят ще извършва плащанията, както следва:
Авансовото плащане е в размер на 10 % от Приетата Договорна Сума в български лева с включен ДДС и ще бъде изплатено в рамките на 42 дни след получаване от Изпълнителя на гаранция за това плащане и след представяне на фактурата за него. Гаранцията за авансово плащане е в размер на 10 % от Приетата Договорна Сума в български лева с включен ДДС и следва да бъде валидна докато авансовото плащане бъде възстановено.
Сумите за междинните плащания, определени на база отчети на извършени дейности за отделните етапи при изпълнението на договора и посочени в съответния Сертификат за Междинно Плащане, ще бъдат изплащани в срок от 56 дни след получаването му и след представяне на фактура от Изпълнителя.
Сумата, заверена в Сертификата за Окончателно Плащане, ще бъде изплатена в рамките на 56 дни, след като Възложителят получи Сертификата за Плащане и след представяне на фактура от Изпълнителя.
Всички банкови разходи и такси за Изпълнителя, породили се в резултат от получаване на плащанията от Възложителя, са за сметка на Изпълнителя и се считат за включени в ценовото му предложение.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя копие на документа, с който е създадено обединението. В случай че в този договор не е посочено лицето, което представлява обединението, следва да се представи и друг документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият обединението. С документа за създаването на обединението следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в него поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за целия период на изпълнение на договора. Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, като всяка извършена такава е основание за отстраняване на участника.
III.1.4)Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Изпълнителят се задължава да спазва Основните изискванията по отношение на информацията и публичността, залегнали в Приложение № ХII (Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете) Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I. В процедурата за възлагане на обществ. поръчка може да участва, като подаде оферта за участие, всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществ. поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата-членка, в която са установени.
II. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществ. поръчка участник, за който е налице поне 1 (едно) от следните обстоятелства:
а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
— престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253—260 от Наказателния кодекс (НК);
— подкуп по чл. 301—307 от НК;
— участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;
— престъпление против собствеността по чл. 194—217 от НК;
— престъпление против стопанството по чл. 219—252 от НК;
б) обявен е в несъстоятелност;
в) намира се в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;
г) е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или участникът е преустановил дейността си;
д) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
е) виновен е за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
ж) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от НК против трудовите права на работниците;
з) осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
III. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществ. поръчка участници:
а) при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
в) за които са налице забранителните основания по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, и не са приложими изключенията, предвидени в този закон;
г) за които са налице обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП;
д) които са участвали като външни експерти при изработването на техн. спецификация и/или на методиката за оценка на офертите на настоящата поръчка, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата;
е) които са свързани лица с външен експерт, участвал в изработването на техн. спецификация и/или на методиката за оценка на офертите на настоящата поръчка, освен ако документите, в чието изработване е участвал, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.
IV. Не може да участва в процедурата чуждестранно физич. или юридич. лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятел. по т. II.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Участниците трябва да докажат наличието на финансов ресурс или достъп до такъв, необходим за осигуряването на материали, консумативи, средства за работни заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки. Участниците могат да доказват наличието на изисквания от Възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи:
1. Удостоверение от банка, и/или
2. Годишен финансов отчет за последната финансово приключила година или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Ако съгласно законодателството на държавата на участника някоя от финансовите години не е приключила, участникът представя незаверени годишни отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и законния представител на участника или лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.
В случай че участникът избере да използва документ по т. 1, той следва да докаже наличието на бързо ликвиден финансов ресурс или достъп до такъв (например пари в брой, неотменима кредитна линия или подобни банкови кредитни инструменти). Достъпът до финансов ресурс трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител. Наличието на бързо ликвиден финансов ресурс се доказва с оригинален документ, издаден от банка. Достъпът до банков кредитен ресурс се доказва с оригинал на документ, издаден от банка, за която може да бъде проверено съответствието с изискванията за капиталова адекватност, съгласно изискванията на Международно споразумение за капиталови стандарти (Базел II), като в документа изрично следва да се съдържа информация за интернет адрес, на който е публикуван последният заверен годишен отчет на съответната банка.
В случай че участникът избере да използва документите по т. 2, Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Участниците трябва да докажат наличието на финансов ресурс или достъп до такъв в размер на 20 000 000 BGN (двадесет милиона лева), необходим за осигуряването на материали, консумативи, средства за работни заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки чрез 1 (един) или няколко от посочените в т. III.2.2) лява колона документи.
Достъпът до финансов ресурс трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител.
Участникът може да докаже съответствието си с изискването за икономическо и финансово състояние с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1. Списък на услугите, съгласно изискванията на III.2.3), т. 1 дясна колона, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата с посочени: обект (предмет); възложител (получател); стойност; дата на получаване на услугата и доказателства за изпълнение. Списъкът се попълва по приложения образец към документацията. Следва да се приложат доказателства за извършените услуги, представени под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за извършената услуга по горния списък.
2. Списък на строителството, съгласно изискванията на III.2.3), т. 2 дясна колона, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с посочени: обект (предмет); възложител; стойност; начална и крайна дата на всяко строителство; кратко описание на дейностите, включени в строителството, включително дължина в км за пътните и тунелните участъци и размери в м за пътните съоръжения; списък с подкрепящи документи и др. Списъкът на строителството се попълва по приложения образец към документацията.
3. Информация за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, с посочване на компетентните органи издали тези актове, стойността, датата на приключване изпълнението място и вид на строителството, или
4. Заверени от участника копия на документи, издадени от трети лица — различни от участника, доказващи изпълнението на строителството, включено в списъка по т. 2, а именно: удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съдържащи дата и подпис на издателя и данни за контакт, или
5. Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.
6. Участникът доказва наличието на сертификати, съгласно III.2.3), т. 3 дясна колона със заверени копия на издадените валидни сертификати или на документи, удостоверяващи процес на сертификация или ресертификация, или на еквивалентни сертификати, издадени от органи установени в други държави членки, както и чрез други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазването на околната среда.
В случай че участникът е обединение, изискванията по т. III.2.3), т. 1, 2 и 3 дясна колона се прилагат и съответно доказват за един или повече от участниците в обединението, чрез които то ще доказва съответствието си с критериите за подбор.
7. Списък с лицата по т. III.2.3), т. 4 дясна колона, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, съдържащ: имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка. Списъкът се попълва съгласно приложения образец към документацията.
8. Автобиографии на лицата, включени в списъка по предходната точка (съгласно приложения образец към документацията), в които се посочва образованието им, професионалната им квалификация и професионалния им опит. Автобиографията за всеки експерт се попълва по приложения образец към документацията.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
1. През посл. 3 г., считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил услуги по:
а) извършване на поне 1 проектиране на идеен или технически проект на автомагистрала или път първи клас с дължина най-малко 2 км. Проектиране на рехабилитация, модернизация, ремонт или разширяване и предпроектни проучвания на такива пътища не отговарят на посочените условия;
б) извършване на поне 1 проектиране на пътен, железопътен или метро тунел.
2. През посл. 5 г., считано от датата на подаване на офертата, самостоятелно или като участник в обединение, участникът да е изпълнил поне 1 ново строителство на автомагистрала (или път със сходни техн. параметри) с дължина не по-малка от 2 км; да е изпълнил строителство на нови мостови съоръжения с единични отвори над 17 м и обща площ над 13 000 кв. м и да е изпълнил ново строителство на поне 1 пътен, железопътен или метро тунел.
3. Участникът следва да има внедрени с обхват „проектиране“ и „строителство“ системи, сертиф. съгласно следните стандарти: ISO 9001:2008 (или еквив.) и ISO 14001:2004 (или еквив.).
4. Участникът да разполага със следния екип:
— Екип за управление на проекта (поръчката):
а) ръководител на проекта с висше образование (ВО) по транспортно строителство (ТС), проектиране на конструкции (ПК) или еквивалентна инженерна специалност (ЕИС); специфичен опит (СО) в областта на строителството на пътища за период не по-малък от 10 г. и да е ръководил поне 2 проекта за изграждане на нови автомагистрали или пътища I клас, включително пътни съоръжения към тях.
— Екип за строителни дейности:
б) ръководител на изпълнението на строителните дейности с ВО по ТС, ПК или ЕИС; СО в строителни дейности на транспортна инфраструктура (ТИ) за период не по-малък от 10 г. и да е ръководил изпълнението на поне 1 проект за изграждане на пътен, железопътен или метро тунел.
— Екип за проектантски д-сти:
в) ръководител на проектантския екип с ВО по ТС, ПК или ЕИС; СО в пътно и/или тунелно строит. от поне 10 г. и да е ръководил изготвянето на поне 3 проекта за проектиране на нови пътища, като поне 1 от тях е за проектиране на АМ или път I клас;
г) водещ пътен проектант с ВО по пътно строит. или друга еквивалентна специалност (ЕС); СО в проектиране на пътища от поне 10 г. и да е бил водещ проектант по част „Пътна“ на поне 2 проекта за проектиране на нови пътища, като поне 1 от тях е за проектиране на автомагистрала или път I клас;
д) водещ проектант на съоръжения с ВО по ТС, ПК или ЕС; СО в проектиране на съоръжения от поне 10 г. и да е бил водещ проектант на мостови съоръжения на поне 2 проекта за проектиране и/или строителство на ТИ;
е) водещ тунелен проектант с ВО по ТС, ПК или ЕС, СО в проектирането на ТИ от поне 10 г. и да е бил проектант на поне 2 проекта за проектиране на нови пътни, ЖП или метро тунели;
ж) водещ геолог с ВО по инженерна геология или ЕС; СО в областта на проектиране на ТИ от поне 5 г. и да е работил по поне 2 проекта за проектиране на ТИ и прилежащите й съоръжения;
з) геодезист с ВО с квалификация „инженер-геодезист“ или еквив.; спец.проф. опит като инженер-геодезист в областта на ТИ минимум 5 г. и да е участвал в полско-измервателни работи при проектирането на поне 2 проекта на ТИ с обща дължина минимум 4 км. Изпълнителят по своя преценка може да наеме за целите на всеобхватното и навременно изпълнение на възложените дейности и други експерти, съгласно организацията и методологията си за изпълнение на дейностите. Броят на допълнителните експерти се определя от изпълнителя така, че да се гарантира цялостно, навременно и с необходимото качество изпълнение на Изискванията на Възложителя и на Договорните Условия. Изпълнителят може да наеме по своя преценка помощен персонал, който да подпомага екипа при изпълнението на проекта. Помощният персонал ще изпълнява необходимите технически, административни, секретарски и други организационни задължения.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito

1. Финансова оценка на предложението. Ponderazione 60

2. Техническа оценка на предложението — подпоказателите, която я формират се съдържат в раздел VI.3) Допълнителна информация. Ponderazione 40

IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

Avviso di preinformazione

Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 22-034417 del 31.1.2014

IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 25.1.2016 - 17:00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
25.1.2016 - 17:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
bulgaro.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 120 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data: 26.1.2016 - 14:00

Luogo:

Гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, Заседателна зала.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г.
VI.3)Informazioni complementari
1. Продължение от Раздел IV.2.1) Показатели за формиране на техническата оценка с максималните им теглови точки, както и относителната им тежест в проценти: П1 — Технология и организация за извършване на дейностите по проектиране на Работите и съпътстващи ги дейности в етапа преди започване на строителството — 10 т., 4 %; П2 — План за преглед и одобрение на проекта — 10 т., 4 %; П3 — Технология и организация за извършване на дейностите по строителство — 15 т., 6 %; П4 — Организация на механизация, транспортни средства и оборудване за изпълнение на строителството — 10 т., 4 %; П5 — План за качество на строителството — 15 т., 6 %; П6 — План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката — 30 т., 12 %; П7 — Организация на дейностите по наблюдение на напредъка, публичност и комуникация — 10 т., 4 %.
Максималната възможна стойност на техническия показател е 100 точки.
Участник, в чието техническо предложение липсва някой от разделите, посочени в документацията за участие или представените такива не отговарят на Изискванията на Възложителя, ще бъде предложен за отстраняване от участие.
2. Участник, който в Графика на Плащанията е предвидил за някоя от позициите по-високи проценти от определената от Възложителя горна граница от Приетата Договорна Сума, се отстранява от участие в процедурата.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. „Витоша“ № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
Posta elettronica: cpcadmin@cpc.bg
Telefono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Indirizzo internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Denominazione ufficiale: Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ — Дирекция „Обществени поръчки“
Indirizzo postale: бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9
Città: София
Codice postale: 1618
Paese: Bulgaria
Posta elettronica: m.manolova@ncsip.bg
Telefono: +359 24243923 / 889025544
Fax: +359 24243921
Indirizzo internet: www.ncsip.bg

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
30.11.2015