Servizi - 443449-2018

11/10/2018    S196    - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 

Paesi Bassi-Woudrichem: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

2018/S 196-443449

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Gemeenten Woudrichem, Werkendam. Geertruidenberg en Drimmelen en Aalburg
292161289
p/a Raadhuisplein 1
Woudrichem
4285 CP
Paesi Bassi
Persona di contatto: Carla Huigen
E-mail: c.huigen@inkoopwestbrabant.nl
Codice NUTS: NL

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.woudrichem.nl

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/86232ea02879b71af1fd58fda1ab44a0
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Digitaal via TenderNed
Den Haag
Paesi Bassi
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
Codice NUTS: NL

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.tenderned.nl

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/86232ea02879b71af1fd58fda1ab44a0
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Digitaal via TenderNed
Den Haag
Paesi Bassi
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
Codice NUTS: NL

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.tenderned.nl

I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Verwerking Grof Huishoudelijk Afval

Numero di riferimento: SIW-006000
II.1.2)Codice CPV principale
90510000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Het verwerken van het periodiek aangeboden tonnage grof huishoudelijk afval voor diverse opdrachtgevers.

Nutscode gekoppeld aan perceel 1 = NL411, nutscode gekoppeld aan perceel 2 = NL-412

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Perceel 1 Drimmelen en Geertruidenberg

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90510000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: NL412
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Geschat tonnage te verwerken grof huishoudelijk afval afkomstig van milieustations en gemeentewerven op jaarbasis totaal circa 2 145 ton (gebaseerd op gegevens uit voorgaande jaren). Perceel 1 = circa 950 ton/jaar. Perceel 2 circa 1 095 ton/jaar

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Kwaliteit (milieubelasting) / Ponderazione: 25
Prezzo - Ponderazione: 75
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Vaste looptijd is twee (2) jaar. Daarna per opdrachtgever mogelijkheid om 2 keer 1 jaar te verlengen in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities.

Bij aanvang van de raamovereenkomst zijn er nog 3 opdrachtgevers (perceel 1: Drimmelen, Geertruidenberg en perceel 2: Altena).

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

n.v.t.

II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Perceel 2 Aalburg, Werkendam en Woudrichem (Altena)

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90510000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: NL412
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Geschat tonnage te verwerken grof huishoudelijk afval afkomstig van milieustations en gemeentewerven op jaarbasis totaal circa 2 145 ton (gebaseerd op gegevens uit voorgaande jaren). Perceel 1 = circa 950 ton/jaar. Perceel 2 circa 1 095 ton/jaar

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Kwaliteit (milieubelasting) / Ponderazione: 25
Prezzo - Ponderazione: 75
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Vaste looptijd is twee (2) jaar. Daarna per opdrachtgever mogelijkheid om 2 keer 1 jaar te verlengen in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities.

Bij aanvang van de raamovereenkomst zijn er nog 3 opdrachtgevers (perceel 1: Drimmelen, Geertruidenberg en perceel 2: Altena).

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

n.v.t.

II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

— Corruptie,

— Betaling van belastingen,

— Inschrijving beroeps- of handelsregister,

— Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

— Deelneming aan criminele organisatie,

— Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure,

— Betaling van sociale premies,

— Fraude,

— Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

— Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

— Geschiktheidseis 1,

— Gechiktheidseis 2, kerncompetentie,

— Geschiktheidseis 3,

— Geschiktheidseis 4 kerncompetentie

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/11/2018
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Olandese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/11/2018
Ora locale: 12:15

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

Alle houders van dit PvE hebben de mogelijkheid om aan opdrachtgever vragen te stellen over de opdracht en de aanbestedingsprocedure. Vragen kunnen uitsluitend digitaal via TenderNed worden ingediend tot en met uiterlijk woensdag 31.10.2018.

Vragen kunnen doorlopend worden gesteld. U hoeft niet te wachten tot de sluitingstermijn voor het stellen van vragen. Indien mogelijk zullen ontvangen vragen tussentijds worden beantwoord via TenderNed, een en ander naar oordeel van opdrachtgevers.

Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de opdrachtgevers, worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. Opdrachtgevers streven ernaar de Nota van Inlichtingen uiterlijk 8.11.2018 aan alle partijen digitaal beschikbaar te stellen via TenderNed. Op deze wijze beschikt iedere belanghebbende over dezelfde informatie.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Breda
Paesi Bassi
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl

Indirizzo Internet: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

De aanbestedende diensten stellen de inschrijvers zo spoedig mogelijk, gelijktijdig schriftelijk in kennis van de beslissing betreffende het voornemen van gunning van de opdracht. Aan dit gunningvoornemen kunnen geen rechten worden ontleend. Dit betekent onder andere dat de aanbestedende diensten uit eigen beweging terug kunnen komen op het gunningvoornemen zonder dat de inschrijver aan wie hij voornemens is te gunnen aanspraak kan maken op enige schadeloosstelling. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien de aanbestedende diensten zelf fouten in de aanbestedingsprocedure constateren of dat de diensten van oordeel zijn dat een bezwaar makende inschrijver in het gelijk dient te worden gesteld zonder dat daarvoor de uitkomst van een kort geding nodig is.

Ieder belanghebbende die niet het met gunningvoornemen en de daaraan voorafgaande gunningprocedure instemt, kan binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen na dagtekening van het gunningvoornemen c.q. de afwijzing een kort geding bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, locatie Breda, aanspannen. Deze termijn is een vervaltermijn, wat inhoudt dat na afloop van deze periode belanghebbenden het recht verliezen over de gunningsbeslissing te klagen c.q. bezwaar te maken. Opdrachtgever zal in deze termijn van twintig (20) kalenderdagen niet overgaan tot gunning van de opdracht.

In het belang van een snelle en goede voortgang wordt iedere belanghebbende in deze aanbestedingsprocedure dringend verzocht om de aanbestedende diensten tijdig op de hoogte te stellen in het geval een rechtsmiddel wordt aangewend. Dit gebeurt bij voorkeur door het tijdig opsturen van de kopie dagvaarding aan de aanbestedende diensten.

In het geval van het aanhangig gemaakt zijn van een kort geding zal niet worden overgegaan tot definitieve gunning van de opdracht voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
10/10/2018