Forniture - 450317-2018

16/10/2018    S199    - - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Romania-Bucarest: Elettricità

2018/S 199-450317

Bando di gara

Forniture

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Sectorul 2 al Municipiului București
Romania
Str. Chiristigiilor nr. 11–13
Bucureşti
021561
Romania
Persona di contatto: Victorița Bocea
Tel.: +40 212524446
E-mail: victorita.bocea@ps2.ro
Fax: +40 212524446
Codice NUTS: RO321

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.ps2.ro

Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.e-licitatie.ro
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Acord-cadru de furnizare energie electrică pentru Primăria Sectorului 2 și Direcțiile subordonate Consiliului Local Sector 2

Numero di riferimento: DA/15/2018
II.1.2)Codice CPV principale
09310000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Furnizare de energie electrica pentru Primaria Sectorului 2 si Directiile subordonate Consiliului Local Sector 2. Acordul-cadru se va incheia pentru o durata de 4 ani.

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde eventualelor solicitari de clarificari/informatii suplimentare: cu 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor cu conditia ca solicitarile sa fi fost transmise in termenul prevazut la sectiunea I.3) respectiv, cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO321
Luogo principale di esecuzione:

Locurile de consum ale Primariei Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti si ale Directiilor subordonate Consiliului Local Sector 2.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Furnizare de energie electrica pentru Primaria Sectorului 2 si Directiile subordonate Consiliului Local Sector 2. Acordul-cadru se va incheia pentru o durata de 4 ani.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Ponderea de energie electrică furnizată din surse de energie regenerabile (SER-E) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Ofertanţii/terţii susţinători/subcontractanţii participanţi la procedură nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:

1) Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare — se va completa DUAE;

2) Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare — se va completa DUAE;

3) Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare — se va completa DUAE;

4) Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare — se va completa DUAE.

Încadrarea în situatia prevăzută la art. 59 din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire. Declaratia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, va fi prezentată de toti participantii odată cu depunerea DUAE. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Toader Mugur Mihai — Primar,

— Dan Cristian Popescu — Viceprimar,

— Victorita Bocea — Director Executiv Directia Achizitii si Contracte Publice — PS2,

— Vasile Istrate — Sef Serviciu Achizitii Publice — PS2,

— Florentina Teodora Amaritei — Director Executiv Directia Economica — PS2,

— Lenuta Rapa — Consilier Serviciul Buget Local — CFP — PS2,

— Radu Neg — Consilier Serviciul Achizitii Publice — PS2,

— Steluta Enache, consilier Serviciul Achizitii Publice – PS 2,

— Ana maria Scacioc — Director Executiv Directia Juridica Legislatie Contencios Administrativ – PS2,

— Claudiu george Fogoras — Sef Serviciu Directia Juridica Legislatie Contencios Administrativ – PS2,

— Angela Mitrescu — Sef Serviciu Buget Local — CFP — PS2,

— Ion Cerbureanu, Sef Serviciu Tehnic, Protectia Muncii — Administraţia Pieţelor Sector 2,

— Lucian Mitroiu, Sef Serviciu Achizitii Publice — Direcţia Venituri Buget Local Sector 2,

— Sorin Ciochirca, Sef Birou Achizitii Publice si Informatica- Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2,

— Adina Tucan, Sef Birou Aprovizionare — Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2,

— Dorina Carmen Popa, administrator — Administraţia Domeniului Public Sector 2,

— Doinita Lefter, consilier, Compartiment Achizitii Publice — Poliţia Locală Sector 2,

— Balan Nicoleta, referent, Biroul Juridic — Resurse Umane — Centrul Teritorial Veterinar Sector 2,

— Nicolae Plaveţ, inspector de specialitate, Compartimentul Juridic, Derulare Contracte si Achizitii — Centrul Cultural „Mihai Eminescu”,

— Popescu Daniel Ion, Director General — Administraţia Pieţelor Sector 2,

— Cristian Atanasie Dutu, Director Executiv — Direcţia Venituri Buget Local Sector 2,

— Garbu Bogdan Alexandru, Director Executiv — Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2,

— Manole Emanuel-Florin, Director General — Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2,

— Cioaba Danut - Alexandru, Director General — Administraţia Domeniului Public Sector 2,

— Dobrila Aurel, Director General — Poliţia Locală Sector 2,

— Nicolicescu Cecilia, Director General — Centrul Teritorial Veterinar Sector 2,

— Paninopol Nicoleta, Manager — Centrul Cultural „Mihai Eminescu”.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertanţi/ofertanţi asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) cu informaţiile ce caracterizează capacitatea lor. La solicitarea autorităţii contractante ofertantii clasati pe primele 5 (cinci) locuri in urma aplicarii criteriului de atribuire [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani, (respectiv 2015, 2016, 2017) care trebuie să fie cel puţin egală cu 5 000 000,00 RON. Media cifrei de afaceri impusa operatorilor economici respecta prevederile art. 175 coroborat cu art. 176 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanţi/ofertanţi asociaţi/terţi susţinători) participanţi la procedura de atribuire a contractelor de furnizare cu informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi depuse de ofertantii clasati pe primele 5 locuri in urma aplicarii criteriului de atribuire: bilanţuri contabile sau extrase de bilanţ sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Pentru calculul echivalenţei euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. În cazul în care capacitatea economică şi financiară a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţii cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm al terţului susţinător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligaţii pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului o singură dată — înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate economică şi financiară.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca au furnizat produse similare cu cele care fac obiectul acordului-cadru, in ultimi 3 ani, in valoare cumulata de min. 22 000 000,00 RON (fara TVA) la nivelul unuia sau mai multe contracte.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerinţelor autorităţii contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: Numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, tipul/categoriile de produse, valoarea,beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante de catre operatorii economici clasati pe primele 5 locuri in urma aplicarii criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat, terţul susţinător şi subcontractant, după caz): Procese-verbale de recepţie certificate sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada şi locul livrării. În cazul în care capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentele ferme ale terţilor susţinători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului o singură dată — înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a angajamentul ferm al terţului susţinător/angajamentele cerinţelor de capacitate tehnică şi profesională.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 5
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/11/2018
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 20/04/2019
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/11/2018
Ora locale: 15:00
Luogo:

In SEAP.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Membrii comisiei de evaluare.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

1) Clasamentul ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total. Punctajul total: Pret (maxim 90 puncte) + componenta tehnica (maxim 10 puncte) = maxim 100 puncte.

Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective. Acordul-cadru se va incheia cu maxim 5 operatori economici.

În cazul mai multor oferte, clasate pe locul 5 in clasament, care vor prezenta acelaşi punctaj, departajarea se va face in functie de pret (castigator fiind ofertantul cu pretul cel mai scazut). Daca si punctajul financiar si punctajul tehnic sunt egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici, prin intermediul SEAP, reofertarea prin prezentarea de noi propuneri financiare, urmand a se incheia acordul-cadru cu ofertantul a carui noua propunere finaciara are pretul cel mai scazut;

2) Accesarea DUAE se va face utilizand adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro);

3) Pentru documentele de calificare, operatorii economici vor depune in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor, doar formularul DUAE, urmand ca entitatea contractanta sa solicite doar ofertantilor clasati pe primele 5 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, completarea formularelor solicitate prin documentatia de atribuire;

4) Toate comunicarile intre ofertanti si entitatea contractanta se vor face exclusiv, online;

5) Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari” iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari”;

6) Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari”/Comunicari. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificarile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari”) sub forma unuia sau mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica;

7) Neincarcarea DUAE si/sau a propunerii tehnice si/sau a propunerii financiare, documente care fac parte integranta din oferta, conduce la respingerea ofertei. Ofertantii vor respecta modelele de formulare din documentatia de atribuire;

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Romania
Tel.: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Sectorul 2 al Municipiului București — Direcția Juridica, Legislație, Contencios Administrativ
Str. Chiristigiilor nr. 11–13, sector 2
Bucureşti
021561
Romania
Tel.: +40 212525014
E-mail: anamaria.scacioc@ps2.ro
Fax: +40 213104641 / +40 218900745

Indirizzo Internet: http://www.ps2.ro

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/10/2018