Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Forniture - 463199-2021

14/09/2021    S178

Slovacchia-Martin: Elettricità

2021/S 178-463199

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Mesto Martin
Numero di identificazione nazionale: 00316792
Indirizzo postale: Nám. S. H. Vajanského 1
Città: Martin
Codice NUTS: SK031 Žilinský kraj
Codice postale: 03601
Paese: Slovacchia
Persona di contatto: Ing. Marta Kohútová
E-mail: marta.kohutova@martin.sk
Tel.: +421 43434204157 / 907835139
Fax: +421 434204230
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.martin.sk
Indirizzo del profilo di committente: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5089
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434121
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.evoportal.sk
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: samospráva

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dodávka a distribúcia elektrickej energie

Numero di riferimento: VO/7/2021/SL, 44891/2021
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie k 58 odberným miestam (podľa Prílohy č. 1) vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a distribučných služieb. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR / zákon č.251/2012Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., Nariadenie vlády č. 211/2010, ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predmetom plnenia je dodávka a distribúcia elektrickej energie v termíne od 01.01.2022 od 00:00:00 hod. do 31.12.2023 do 23:59:59 hod.

Miestom plnenia sú jednotlivé odberné miesta v počte 58 ks, na ktoré je verejný obstarávateľ pripojený. Verejný obstarávateľ nie je vlastníkom meračov elektrickej energie pre jednotlivé odberné miesta.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 283 300.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
65300000 Erogazione di energia elettrica e servizi connessi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: SK031 Žilinský kraj
Luogo principale di esecuzione:

Mesto Martin, Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin a odberné miesta uvedené v Prílohe č. 1 - katastrálne územie mesta.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie k 58 odberným miestam (podľa Prílohy č.1) vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a distribučných služieb. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR / zákon č. 251/2012Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z z., Nariadenie vlády č. 211/2010, ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predmetom plnenia je dodávka a distribúcia elektrickej energie v termíne od 01.01.2022 od 00:00:00 hod do 31.12.2023 do 23:59:59 hod.

Miestom plnenia sú jednotlivé odberné miesta, na ktoré je verejný obstarávateľ pripojený uvedené v Prílohe č.1.

V rámci plnenia predmetu zákazky verejný dodávateľ požaduje dodávku elektrickej energie do vybraných odberných miest v objeme približne 1 380 MWh/2 roky.

Predpokladaná a rezervovaná spotreba za 24 mesiacov: 1 380 MWh

Rezervovaná kapacita - Vysoká tarifa VT:1 092 MWh

Rezervovaná kapacita - Nízka tarifa NT:288 MWh

Rezervovaná kapacita - Nemeraný odber:1 odberné miesto

Verejný obstarávateľ ďalej požaduje:

fakturáciu k 31.12. príslušného každého roka pre odberné miesta s ročným odpočtom a úhradu zálohových platieb 1x mesačne (úhrada záloh platí pre odberné miesta NN aj VN); odberné miesta s mesačným odpočtom budú fakturované mesačne vždy k poslednému dňu daného mesiaca;

prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu zabezpečenie distribúcie elektriny.

Verejný obstarávateľ považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností:

- odobratie licencie resp. oprávnení na dodávku a distribúciu elektrickej energie

- ak na majetok dodávateľa bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, alebo bude proti dodávateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bude voči dodávateľovi začaté exekučné konanie

-ak dodaný tovar nebude zodpovedať vlastnostiam dohodnutým v zmluve, ktorá je prílohou týchto Súťažných podkladov.

Podrobné vymedzenie dodania predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na podklady

uvedené v obchodných (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 283 300.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1.1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. 3, resp. ods. 4, resp. ods. 5 alebo § 152 v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, predložením originálu alebo úradne osvedčených fotokópií dokladu.

1.2Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

1.3Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1, ak nie je ustanovené inak:

a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b)písm. b) doloženým potvrdením Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), § 32 ods. 2 písm. c) a § 32 ods. 2 písm. e), nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Splnenie podmienok účasti podľa § 32 môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Ostatné podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 sú uvedené v Súťažných podkladoch na predmet zákazky.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

neuplatňujú sa

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

neuplatňujú sa

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok účasti, ich odôvodnenia a komunikácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, ktoré sú pre uchádzačov alebo záujemcov záväzné.

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledku elektronickej aukcie Zmluvu o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku podľa ustanovenia § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

Verejný obstarávateľ na predmet zákazky použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom aukčného systému Mesta Martin eBIT verzia 4.0.0.0., ktorý je certifikovaným systémom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podmienky a priebeh e- aukcie sú uvedené v SP.

IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/10/2021
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Slovacco, Ceco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/12/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/10/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:

Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin, kancelária č. 429, 4. poschodie.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otváranie ponúk za dodanie predmetu zákazky v systéme EVO.eBIT portal komisiou je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neodosiela. Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien prostredníctvom elektronickej aukcie.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený prístup k súťažným podkladom a ostatným informáciám potrebných na vypracovanie ponuky, a to v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO (www.uvo.gov.sk), ako aj na portáli EVO.eBIT portal, stránka www.evoportal.sk, počas celého procesu verejného obstarávania, týmto odporúča všetkým záujemcom, aby vo vlastnom záujme počas celého procesu verejného obstarávania sledovali profil verejného obstarávateľa na uvedenom webovom sídle alebo portál EVO.eBIT portal.

2. Predkladanie ponúk je umožnené iba registrovaným uchádzačom a ktorého verejný obstarávateľ zaregistroval do

systému EVO portal schválením jeho žiadosti o registráciu, a ktorému systém EVO portal vygeneroval UID používateľa. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na adrese: http://www.evoportal.sk/index.php?zobraz=registracia; pokyny k registrácií sú uvedené priamo na tejto adrese.

3. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému EVO.eBIT portal umiestnenom na webovej adrese http://www.evoportal.sk/.

Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v Súťažných podkladoch verejný obstarávateľ odporúča predložiť ako súbory pdf.

4. Ak uchádzač v ponuke preukázal splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom uchádzača podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ v súlade s § 55 ods. 1 zákona písomne vyzve uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom až treťom mieste v poradí o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom, v lehote nie kratšej, ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača.

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku v stanovenej lehote viazanosti ponúk s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí na základe výsledku pôvodnej elektronickej aukcie v prípade:

- Ak fyzická alebo právnická osoba vo fáze zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy

- úspešný uchádzač, odstúpi od svojej ponuky (odmietne podpísať zmluvu), resp. ponuka úspešného uchádzača (s použitím e - aukcie) bola opäť vyhodnocovaná alebo prebiehala konzultácia na základe predloženej najnižšej ceny, - - resp. s ktorou uzavrie zmluvu a stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok v lehote viazanosti ponúk.

Verejný obstarávateľ v tomto istom postupe zadávania zákazky na dodania predmetu zákazky vyberie nového úspešného uchádzača v lehote viazanosti ponúk a výsledok oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.

6. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov alebo uchádzačov, že je potrebné sa zaregistrovať do aukčného systému eBIT, pokiaľ už nie sú v aukčnom systéme registrovaní.

Predpokladaný termín začatia elektronickej aukcie bude uchádzačom oznámený elektronicky vo výzve až po

vyhodnotení ponúk a podmienok uvedených v elektronickej aukcii, ktoré sú uvedené v časti F. Súťažných podkladov.

Za použité technické prostriedky a špecifikácie technického pripojenia počas etapy a priebehu elektronickej aukcie zodpovedajú uchádzači, nie vlastník domény.

7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania nadlimitnej zákazky z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a v bode 31 Súťažných podkladov.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených možností.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úrad pre verejné obstarávanie
Indirizzo postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Città: Bratislava
Codice postale: 82005
Paese: Slovacchia
Tel.: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Indirizzo Internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úrad pre verejné obstarávanie
Indirizzo postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Città: Bratislava
Codice postale: 82005
Paese: Slovacchia
Tel.: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Indirizzo Internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
09/09/2021