Lavori - 467713-2019

Submission deadline has been amended by:  498490-2019
07/10/2019    S193

Cechia-Bílá: Sistemi di trasporto a fune

2019/S 193-467713

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: SKI Vítkovice - Bílá, z.s.
Numero di identificazione nazionale: 70632219
Indirizzo postale: Bílá 173, Staré Hamry
Città: Bílá
Codice NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Codice postale: 73915
Paese: Cechia
Persona di contatto: Ing. Andrea Urbanová
E-mail: andrea.urbanova@hertin.cz
Tel.: +420 774437846

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: https://www.skibila.cz

Indirizzo del profilo di committente: https://nen.nipez.cz/profil/SKI

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://nen.nipez.cz/profil/SKI
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://nen.nipez.cz/profil/SKI
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Spolek
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Sport

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Modernizace Lanové Dráhy Zbojník v lyžařském areálu Bílá, Beskydy, Česká republika

II.1.2)Codice CPV principale
45234200 Sistemi di trasporto a fune
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka díla „Modernizace Lanové Dráhy Zbojník v lyžařském areálu Bílá, Beskydy, Česká republika“ v následujícím rozsahu:

— zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb.,

— odkoupení a demontáže současné lanové dráhy,

— dodávky, montáže, zprovoznění a splnění funkčních zkoušek v rozsahu dodávky díla včetně dodávky výchozích revizí a dodavatelské dokumentace obsahující povolení provozu od relevantních orgánů státní správy a samosprávy,

— zaškolení personálu,

— zkušebního provozu,

— nabídky případného dodavatelského financování jako opci (možnosti pojištění, exportního financování, odložených plateb apod.).

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 108 000 000.00 CZK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Luogo principale di esecuzione:

Dílo bude realizováno v areálu sídla zadavatele – SKI Vítkovice – Bílá z.s., 739 15 Bílá, ČESKÁ REPUBLIKA, jako náhrada stávající lanovky.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka díla „Modernizace Lanové Dráhy Zbojník v lyžařském areálu Bílá, Beskydy, Česká republika“ v následujícím rozsahu:

— zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb.,

— odkoupení a demontáže současné lanové dráhy,

— dodávky, montáže, zprovoznění a splnění funkčních zkoušek v rozsahu dodávky díla včetně dodávky výchozích revizí a dodavatelské dokumentace obsahující povolení provozu od relevantních orgánů státní správy a samosprávy,

— zaškolení personálu,

— zkušebního provozu,

— nabídky případného dodavatelského financování jako opci (možnosti pojištění, exportního financování, odložených plateb apod.).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/04/2021
Fine: 01/11/2021
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Dodavatel je povinen nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek prokázat kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

— splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona,

— splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona,

— splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona,

— splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zadavatel požaduje splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona odst. 1 stanovením ročního obratu min. ve výši 216 000 000 CZK bez DPH za 3 bezprostředně předcházející účetní období.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Dodavatel prokazuje splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 odst. 1 zákona předložením výkazu zisku a ztráty nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele za poslední 3 bezprostředně předcházející účetní období.

Dále zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o schopnosti ekonomicky a finančně plnit veřejnou zakázku podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem účastníka.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona odst. 2 písm. a) předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) předložením seznamu 20 významných dodávek obdobného předmětu plnění (zpracování projektu, dodávku zařízení, realizaci a uvedení do provozu realizovaných ve střední Evropě – Česká republika, Slovensko, Polsko, Rakousko) ve srovnatelné výši s předmětem plnění, tj. min. 108 000 000 CZK bez DPH poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Zadavatel požaduje, aby významné dodávky uvedené v seznamu významných dodávek byly v provozu min. po dobu 2 let z důvodů bezpečnostního charakteru.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/11/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ceco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/11/2019
Ora locale: 12:01
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otevírání nabídek bude neveřejné.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
02/10/2019