Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 470202-2021

17/09/2021    S181

Polonia-Bukowiec: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2021/S 181-470202

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numero di identificazione nazionale: 6112733573
Indirizzo postale: Robotnicza 6
Città: Bukowiec
Codice NUTS: PL515 Jeleniogórski
Codice postale: 58-533 Mysłakowice
Paese: Polonia
Persona di contatto: Anita Pruchnik
E-mail: a.pruchnik@karkonosze.eu
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.karkonosze.bip.net.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.karkonosze.bip.net.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Indirizzo postale: Robotnicza 6
Città: Bukowiec
Codice postale: 58-533 Mysłakowice
Paese: Polonia
Persona di contatto: Anita Pruchnik
E-mail: a.pruchnik@karkonosze.eu
Codice NUTS: PL515 Jeleniogórski
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.karkonosze.bip.net.pl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: spółka komunalna
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: gospodarka odpadami

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 o kaloryczności powyżej 6MJ/kg w ilości 15000 Mg

Numero di riferimento: ZP.271.08.2021
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - przekazywane odpady 191212 stanowią frakcję nadsitową > 80 mm z przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz z przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.

2. Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie 15000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady będą przygotowane luzem.

3. Odpady można odbierać naczepami typu ruchoma podłoga. Minimalna gwarantowana waga załadunku odpadów wynosi 10Mg, a średnia waga załadunku dla ruchomej podłogi to ok. 13Mg.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL515 Jeleniogórski
Luogo principale di esecuzione:

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy (składowisko odpadów)

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Zamówienie obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - przekazywane odpady 191212 stanowią frakcję nadsitową > 80 mm z przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki w ilości 15000 Mg

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Termin płatności / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 30/06/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 75 000 złotych

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca winien posiadać:

• aktualny i ważny wpis do BDO w tym o kodzie 19 12 12 zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., art. 233 ustawy

• aktualne i ważne zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie minimum 2 zamówienia polegające na usłudze odbioru odpadów o kodzie 19 12 12 o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto każda usługa.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 p.z.p.

2.Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego po uprzednim wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/10/2021
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/10/2021
Ora locale: 11:00
Luogo:

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy (składowisko odpadów)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

I kwartał 2022

VI.3)Informazioni complementari:

1)oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;

2)wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Załącznik nr 4 do SWZ.

4)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 p.z.p.,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 p.z.p. dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

7) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – załącznik nr 7 do SWZ

Ofertę należy złożyć poprzez https://miniportal.uzp.gov.pl ePuapu

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z zał. nr 1 do SWZ

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) Oświadczenie składane w formie JEDZ, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, dot. również wszystkich wykonawców występujących wspólnie oraz podmiotów udostępniających swoje zasoby wykonawcy.2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);

3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)

4) Dowód wniesienia wadium

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/09/2021