Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 470411-2021

17/09/2021    S181

Polonia-Garbów: Servizi di raccolta di rifiuti

2021/S 181-470411

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Garbów
Numero di identificazione nazionale: 7132884258
Indirizzo postale: ul. Krakowskie Przedmieście 50
Città: Garbów
Codice NUTS: PL81 Lubelskie
Codice postale: 21-080
Paese: Polonia
Persona di contatto: Małgorzata Sanaluta
E-mail: przetargi@garbow.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://garbow.ezamawiajacy.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://garbow.ezamawiajacy.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Administracja Samorządowa
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Garbów

Numero di riferimento: ZP.2710.ODP.11.2021
II.1.2)Codice CPV principale
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na :

– odbiorze odpadów

– zagospodarowaniu odpadów,

– wyposażenie gospodarstw domowych w pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów na okres obowiązywania umowy

– wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) PSZOK należy wyposażyć w kamerę lub fotopułapkę w celu wyeliminowania nielegalnego podrzucania odpadów.

– porządzenie i dostarczenie mieszkańcom harmonogramu i ulotki informacyjnej

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
34928480 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
79820000 Servizi connessi alla stampa
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
Codice NUTS: PL814 Lubelski
Luogo principale di esecuzione:

Teren gminy Garbów

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na :

– odbiorze odpadów

– zagospodarowaniu odpadów,

– wyposażenie gospodarstw domowych w pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów na okres obowiązywania umowy

– wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) PSZOK należy wyposażyć w kamerę lub fotopułapkę w celu wyeliminowania nielegalnego podrzucania odpadów.

– sporządzenie i dostarczenie mieszkańcom harmonogramu i ulotki informacyjnej

2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na odbieraniu każdej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Garbów oraz ich zagospodarowanie od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

b) Organizacje Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Garbów, w tym odbiór i zagospodarowanie dostarczonych do PSZOK-u selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Wykonawca będzie zobowiązany najpóźniej do dnia 1 stycznia 2022 do zorganizowania i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. PSZOK musi być wyposażony w kontenery do selektywnej zbiórki odpadów. W PSZOK Wykonawca będzie przyjmował odpady wymienione w art. 3 ust.2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j. z dnia 2021.05.12) Obsługa PSZOK będzie odbywała się w każdy pracujący poniedziałek od godziny 8.00 – 14.00 a w przypadku, gdy poniedziałek będzie dniem wolnym od pracy w pierwszym kolejnym dniu pracującym.

c) Organizację odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w formie wystawek od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

d) Dostarczenie pojemników na pozostałości po segregowaniu na czas trwania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Pojemniki dostarczone zostaną do dnia 1 stycznia 2022 roku zgodnie z wykazem przekazanym przez Zamawiającego.

e) Dostarczenie pojemników na odpady segregowane w obowiązującej kolorystyce oraz pojemniki na odpady zmieszane dla spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnoty mieszkaniowej

f) Dostarczenie worków do segregacji oznaczonych odpowiednią kolorystyką i nadrukiem informującą o rodzaju gromadzonych odpadów w sposób selektywny zgodnie z ww Regulaminem oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2019.2028 t.j. z dnia 2019.10.24) właścicielom nieruchomości dokonujących selektywnej zbiórki w ilości nie mniejszej od wystawionej lub w przypadku zgłoszenia przez Właścicieli potrzeby zwiększonej ilości worków – w ilości wg zapotrzebowania. W przypadku nie wystawienia worka z danym rodzajem odpadów – należy zostawić 1 sztukę worka w kolorze przewidzianym dla danej grupy.

g) Dostarczenie do PSZOK pojemników o poj. 120 l i 240 l dla nowych mieszkańców lub do wymiany w związku ze zmianą ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

h) Osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

i) Osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

j) Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra ds. klimatu w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

k) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

l) opracowanie i dostarczenie mieszkańcom ulotki edukacyjno-informującej o sposobie segregacji odpadów wraz z harmonogramem odbioru odpadów

m) przekazywanie raportów miesięcznych o ilości i rodzaju odebranych odpadów wraz z podaniem instalacji do której odpady zostały przekazane;

n) wskazanie w ofercie instalacji, do których będą przekazywane odebrane odpady

o) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji elektronicznej sprawozdań rocznych o jakich mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywanie kart przekazania odpadów wygenerowanych i wydrukowanych w systemie BDO, dopuszcza się przekazywanie kart w wiadomościach mailowych. Przekazywanie kart jest niezbędne do weryfikacji ilości odpadów odebranych i umieszczonych w fakturze a stanem faktycznym.

p) w przypadku zakończenia realizacji zamówienia, zabranie pojemników z posesji odbędzie się w miesiącu następnym po zakończeniu umowy podczas pierwszego odbioru na podstawie nowej umowy.

q) W związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia z wolnej ręki, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu tych usług pod warunkiem, że:

-do dnia 31 grudnia 2022 nie zostanie zawarta umowa z wykonawcą w kolejnym przetargu organizowanym przez Gminę Garbów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Garbów. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług maksymalnie na 6 miesięcy liczonych od dnia 1 stycznia 2023 roku

-zamawiający lub wykonawca rozwiąże umowę na kolejny okres świadczenia usługi (obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.), na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Garbów. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług (którego umowa zakończyła się z dniem 31 grudnia 2022 r.) na okres rozstrzygnięcia nowego przetargu nieograniczonego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.

Szczegółowy opis zamówienia znajduję się w załączniku nr 3 do SWZ – opis zamówienia

3. Wykonawca nie będzie świadczył usługi odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (na podstawie umów cywilno-prawnych) w dniach odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych (na podstawie umowy z gminą)

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Termin płatności faktur (T) / Ponderazione: 5.00
Criterio di qualità - Nome: norma emisji spalin / Ponderazione: 35.00
Prezzo - Ponderazione: 60.00
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

W związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia z wolnej ręki, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu tych usług pod warunkiem, że:

-do dnia 31 grudnia 2022 nie zostanie zawarta umowa z wykonawcą w kolejnym przetargu organizowanym przez Gminę Garbów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Garbów. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług maksymalnie na 6 miesięcy liczonych od dnia 1 stycznia 2023 roku

-zamawiający lub wykonawca rozwiąże umowę na kolejny okres świadczenia usługi (obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.), na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Garbów. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług (którego umowa zakończyła się z dniem 31 grudnia 2022 r.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

A) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w przepisie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z poźn. zm.), w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem;

B) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.);

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1.1. w art. 108 ust. 1 p.z.p., tj :

1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy Pzp zgodnie, z którymi wykluczeniu podlega wykonawca:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nie-należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w po-stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

6) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował po-zyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt 4 są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt 4 nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

6. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w Rozdziale XI SWZ.

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.1. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. – wg załącznika 2 do SWZ.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - na kwotę minimum 1 000 000,00 zł.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

A) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje: co najmniej jedną usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 1500 Mg,

B) Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego w ilości, co najmniej:

-2 (dwa) pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, posiadających konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów wyposażone w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie oraz weryfikację danych o położeniu pojazdów

-2 (dwa) pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych posiadających konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów wyposażone w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie oraz weryfikację danych o położeniu pojazdów

-1 (jeden) pojazd przystosowany do odbierania zebranych odpadów BIO posiadających konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów wyposażone w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie oraz weryfikację danych o położeniu pojazdów

-1 (jeden) pojazd przystosowany do odbioru odpadów zgromadzonych w kontenerach (tzw. „hakowiec” lub „bramowiec”)

-1 (jeden ) samochód o ładowności do 2,5 t do obsługi miejsc o trudnym dojeździe wyposażony w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie oraz weryfikację danych o położeniu pojazdów

Wyżej wymienione pojazdy muszą być wyposażone w system GPS oraz zamontowaną kamerę (z funkcją zapisu), która umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości.

Zamawiający uzna warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli wykonawca złoży wykaz sprzętu i urządzeń (załącznik nr 7 do SWZ) ze wskazaniem podstawy prawnej dysponowania. Samochody przeznaczone do realizacji zamówienia powinny posiadać co najmniej certyfikat Euro 4.

Pojazdy wykorzystywane do wykonania zamówienia winne być w stanie technicznym, który umożliwi odbieranie odpadów komunalnych objętych umową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pojazdy powinny posiadać widoczne logo i numer telefonu Wykonawcy oraz być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

3. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy).

4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w Rozdziale XI SWZ.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w Rozdziale VII pkt. 7.2.4) A) SWZ;

2) wykaz sprzętu którym dysponuje, uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ, w odniesieniu do warunku określonego w Rozdziale VII

pkt. 7.2.4) B) SWZ:

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, Zgodnie z projektem umowy - załącznik nr 10 do SWZ

2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy.

3. Istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest niedopuszczalna, z zastrzeżeniem pkt. 3.1.

3.1 Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy w przypadku:

1) zmiany stawki i kwoty podatku VAT – w takim przypadku zmianie ulega wysokość wynagrodzenia brutto, stosownie do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.

2) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, poza zapisami ustawy, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/10/2021
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 17/01/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/10/2021
Ora locale: 12:30
Luogo:

platforma garbow.ezamawiajacy.pl

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

IX 2022

VI.3)Informazioni complementari:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

20 000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Niemcach Oddział w Garbowie nr konta 98 8702 1024 2000 0046 2000 0020 z adnotacją „Wadium – znak sprawy ZP.2710.ODP.11.2021”

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:

a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

b) kwotę wadium,

c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,

d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.

7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Indirizzo Internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Terminy wnoszenia odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe

informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego

pod adresem:https://garbow.ezamawiajacy.pl/

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/09/2021