Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 473660-2021

20/09/2021    S182

Polonia-Kolno: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2021/S 182-473660

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Kolno
Indirizzo postale: ul. Wojska Polskiego 20
Città: Kolno
Codice NUTS: PL842 Łomżyński
Codice postale: 18-500
Paese: Polonia
E-mail: ugkolno@gminakolno.pl
Tel.: +48 862782567
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gminakolno.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gminakolno.ezamawiajacy.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gminakolno.ezamawiajacy.pl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolno w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Numero di riferimento: RI.ZP.271.11.2021
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w okresie od 01.01.2022 r. do 21.12.2022r.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90511300 Servizi di raccolta dell'immondizia
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL842 Łomżyński
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Kolno

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj.:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach;

2) odpadów komunalnych zebranych selektywnie zgromadzonych w workach, obejmujących:

a) bioodpady stanowiące odpady komunalne;

b) papier i tektura, w tym opakowaniowe;

c) odpady opakowaniowe ze szkła;

d) tworzywa sztuczne i metale, w tym opakowaniowe oraz opakowania wielomateriałowe;

3) odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Czerwonem:

a) papier (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury);

b) szkło (odpady ze szkła, w tym odpady opkowaniowe ze szkła);

c) metale (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali);

d) tworzywa sztuczne (odpady tworzyw sztucznych, w tym opakowaniowe tworzyw sztucznych);

e) opakowaniowe wielomateriałowe;

f) odpady niebezpieczne;

g) przeterminowane leki;

h) chemikalia;

i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

j) zużyte baterie i akumulatory;

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

m) zużyte opony;

n) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

o) tekstylia i odzież;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: wideorejestratory / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: czas na realizację zgłoszonej reklamacji / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca powinien wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 z póź. zm.).

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca powinien wykazać, że:

a) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i przekazywaniu do odzysku odpadów, wykonywanej w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy o łącznej masie odpadów nie mniejszej niż 1000 Mg

b) dysponuje co najmniej:

- dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych

- dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

c) dysponuje odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazę magazynowo-transportową

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zakres i warunki umowy zostały określone w projekcie umowy - załącznik nr 12 do SWZ

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/10/2021
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 19/01/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/10/2021
Ora locale: 10:30
Luogo:

Urząd Gminy Kolno 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Indirizzo Internet: www.uzp.gov/kio
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
15/09/2021