Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 473664-2021

20/09/2021    S182

Polonia-Bełchatów: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2021/S 182-473664

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Bełchatów
Numero di identificazione nazionale: 7692054368
Indirizzo postale: ul. Kościuszki 13
Città: Bełchatów
Codice NUTS: PL713 Piotrkowski
Codice postale: 97-400
Paese: Polonia
E-mail: zamowienia.publiczne@ugbelchatow.pl
Tel.: +44 6325211
Fax: +44 6326854
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ugbelchatow.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_belchatow
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bełchatów

Numero di riferimento: PZ.271.8.2021
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bełchatów w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania. Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL713 Piotrkowski
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Bełchatów

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ, umieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bełchatów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania. Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych.

Zadanie nr 1

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bełchatów oraz wyposażenie wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Zadanie 2

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych

w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki/kontenery do gromadzenia odpadów. Punkt zlokalizowany jest w miejscowości Zawady, 97 – 400 Bełchatów. Właścicielem punktu jest Gmina Bełchatów.

Zadanie 3

Obsługa systemu obwoźnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Bełchatów, zgodnie z harmonogramem jeden raz na każdy rok kalendarzowy w okresie objętym niniejszym zamówieniem, dwa razy w czasie trwania umowy.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Kryterium środowiskowe I - emisja spalin / Ponderazione: 20%
Criterio di qualità - Nome: Kryterium środowiskowe II - edukacja ekologiczna / Ponderazione: 20%
Prezzo - Ponderazione: 60%
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2022
Fine: 31/12/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli:

1. posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) prowadzonego przez Wójta Gminy Bełchatów;

2. wykaże, że posiada wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) prowadzonej przez właściwego marszałka województwa zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) w zakresie podmiotu transportującego odpady komunalne oraz zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w zakresie kodów odpadów, objętych przedmiotem zamówienia.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż będzie dysponował na czas realizacji zadania pojazdami określonymi w § 3 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż będzie dysponował na czas realizacji zadania bazą magazynowo – transportową zgodnie z wymogami §2 ust. 1, 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż będzie dysponował na czas realizacji zadania pojazdami wyposażonymi zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2) lit a i b oraz pkt 3).

4. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał lub wykonuje należycie min. 1 usługę z zakresu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na kwotę brutto nie mniejszą niż 800 000 PLN

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Wzór umowy, według którego zostanie podpisana umowa z Wykonawcą stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 30 000,00.

Wykonawca przed zawarciem umowy:

- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego,

- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/10/2021
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 19/12/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/10/2021
Ora locale: 12:30
Luogo:

Odszyfrowanie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 97-400 Bełchatów, ul. T. Kościuszki 13, II piętro, pok. nr 48.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert odbywa się w sposób elektroniczny poprzez odszyfrowanie ofert umieszczonych na platformazakupowa.pl

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

wrzesień 2022 r.

VI.3)Informazioni complementari:

Ze względu na ograniczona liczbę znaków, Zamawiający odsyła do pełnej informacji dotyczącej warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia z postępowania a także wykazu oświadczeń i dokumentów jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczenia do SWZ opublikowanego na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_belchatow

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Prezes Urzedu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
15/09/2021