Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 473835-2021

20/09/2021    S182

Polonia-Miechów: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2021/S 182-473835

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
Numero di identificazione nazionale: ZP.271.26.21
Indirizzo postale: ul. Sienkiewicza 25
Città: Miechów
Codice NUTS: PL21 Małopolskie
Codice postale: 32-200
Paese: Polonia
Persona di contatto: Aneta Nowak
E-mail: gmina@miechow.eu
Tel.: +48 413830040
Fax: +48 413832378
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://platformazakupowa.pl/miechow
Indirizzo del profilo di committente: https://platformazakupowa.pl/miechow
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.miechow.eu
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: https://platformazakupowa.pl/
Numero di identificazione nazionale: 508653
Indirizzo postale: UL. SIENKIEWICZA 25
Città: MIECHÓW
Codice postale: 32-200
Paese: Polonia
E-mail: gmina@miechow.eu
Codice NUTS: PL21 Małopolskie
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.miechow.eu
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych (...)

Numero di riferimento: ZP.271.26.21
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Zadanie częściowe nr 1

"Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych z zabudowy jednorodzinnej, wielolokalowej i obiektów zamieszkania zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Miechów"

Zadanie częściowe nr 2

„Utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Miechowa lub w odległości nieprzekraczającej 1000m od granicy miasta, Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych (PZOP). Zamawiający nie wskazuje miejsca zlokalizowania Punktu”

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych z zabudowy jednorodzinnej, wielolokalowej i obiektów(...)

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL214 Krakowski
Luogo principale di esecuzione:

Miechów

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych z zabudowy jednorodzinnej, wielolokalowej i obiektów zamieszkania zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Miechów

V. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych obliczona na podstawie sprawozdań rocznych składanych przez przedsiębiorców świadczących dotychczas usługę odbioru odpadów komunalnych, jak również faktycznej ilości odpadów odebranych w I półroczu 2021r z Gminy Miechów, które mają zostać odebrane z terenu Miasta i Gminy Miechów, a następnie przetransportowane i zagospodarowane w okresie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, stanowiąca podstawę do obliczenia ceny oferty wynosi ok. 5122,24 Mg

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Miechowa lub w odległości nieprzekraczającej 1000m od granicy miasta, Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych (PZOP)

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL214 Krakowski
Luogo principale di esecuzione:

Miechów

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Miechowa lub w odległości nieprzekraczającej 1000m od granicy miasta, Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych (PZOP). Zamawiający nie wskazuje miejsca zlokalizowania Punktu

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych które mają zostać zebrane w Punkcie Zbiórki Odpadów Problematycznych z terenu i Gminy i Miasta Miechów, a następnie przetransportowane i zagospodarowane w okresie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, obliczona na podstawie sprawozdań rocznych składanych przez przedsiębiorcę świadczącego dotychczas usługę utworzenia i prowadzenia PZOP, jak również faktycznej ilości odpadów zebranych w tym Punkcie w pierwszym półroczu 2021r z terenu Gminy i Miasta Miechów, stanowiąca podstawę do obliczenia ceny oferty wynosi ok. 237 Mg

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1) dla zadania częściowego nr 1

1.1 aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Miechów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. 2021.888 j.t.) ,

1.2 aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby podmiotu (Wykonawcy) dokonanego zgodnie z art. 50 ust.1 pkt. 7 ppkt. b ustawy o odpadach (Dz. U. 2021.779 t.j. ze zm.), uprawniający przedsiębiorcę do odbierania odpadów komunalnych,

1.3 aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (Wykonawcy), uprawniający do transportu odpadów, dokonany zgodnie z wymogami art. 50 ust.1 pkt.5 ppkt. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021.779 t.j. ze zm.),

1.4 aktualną licencję na prowadzenie działalności w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego

2) dla zadania częściowego nr 2

2.1 zezwolenie na zbieranie odpadów ( w tym również odpadów niebezpiecznych) w Punkcie Zbiórki Odpadów Problematycznych na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny (własność, dzierżawa, użyczenie itp.), wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów tj. Starostę Miechowskiego lub marszałka województwa tj. Marszałka Województwa Małopolskiego wydane na podst. art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021.779 t.j. ze zm.),

2.2 aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego uprawniający przedsiębiorcę do zbierania odpadów, w tym do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie PZOP dokonany na podst. art. 51 ust.1 pkt. 3 lub art. 50 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021.779 t.j. ze zm),

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1) Dla zadania częściowego nr 1

1.1 wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych wielkości, co najmniej 2500 Mg

1.2 dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, przez który Zamawiający rozumie:

• posiadanie bazy magazynowo -transportowej usytuowanej na terenie gminy Miechów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Miechów, na terenie do którego posiada tytuł prawny,

• posiadanie minimum:

- dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników określonych przez Zamawiającego w załączniku Nr 1A do SWIZ, z których jeden musi być wyposażony w urządzenie do ważenia odpadów,

- jednego pojazdu o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonego do

odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o obj. 60-110l określonych, przez Zamawiającego w załączniku Nr 1A do SWIZ, umożliwiającego odbiór odpadów zmieszanych z nieruchomości o trudnym dostępie (wąskie wjazdy, wąwozy itp.)

- dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, z worków i pojemników określonych przez Zamawiającego w załączniku Nr 1A do SWIZ,

- jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej ,

- jednego pojazdu skrzyniowego z dźwigiem (HDS) do odbioru odpadów segregowanych w zabudowie wielorodzinnej zbieranych w pojemnikach typu „dzwon” o pojemności 1,5- 2,5 m3,

- jednego pojazdu skrzyniowego – dostawczego, przystosowany do odbierania odpadów wielkogabarytowych oraz wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- jednego samochodu o szczelnej konstrukcji z myjką o zamkniętym obiegu wody, przystosowany do mycia pojemników o wielkościach od 60 do 1100l w miejscu odbioru odpadów komunalnych,

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/10/2021
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 25/12/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/10/2021
Ora locale: 10:15
Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

ID postępowania 508653

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +49 224587801
Fax: +49 224587800
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie PZP dla tej czynności.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +49 224587801
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
15/09/2021