Forniture - 491698-2018

08/11/2018    S215    Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Romania-Brașov: Elettricità

2018/S 215-491698

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Numero di identificazione nazionale: Romania
Indirizzo postale: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 7
Città: Brașov
Codice NUTS: RO122
Codice postale: 500090
Paese: Romania
Persona di contatto: Serviciul Administrativ, Investiții și Achiziții
E-mail: achizitii.publice.bv@anaf.ro
Tel.: +40 268308434
Fax: +40 268547730

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.anaf.ro

Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.e-licitatie.ro
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Furnizare energie electrică pentru Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov şi structurile subordonate

Numero di riferimento: 4317495201843
II.1.2)Codice CPV principale
09310000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Furnizare energie electrica pentru 61 de locuri de consum apartinand DGRFP Brasov, conform caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare sau informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14 zile. Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 27 din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 891 225.00 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO122
Luogo principale di esecuzione:

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 7, judetul Brasov si alte sedii mentionate in caietul de sarcini.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Furnizare energie electrica pentru 61 de locuri de consum apartinand DGRFP Brasov, in cantitate de 4 905 MWh, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Existența unui Call Center pentru preluarea reclamațiilor, precum și semnalarea altor aspecte care țin de derularea în bune condiții a contractului (programări revizii [...], detalii pe www.e-licitatie.ro / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 95
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Cerinta nr. 1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Cerinta nr. 2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.

Cerinta nr. 3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.

Cerinta nr. 4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.

Persoane cu functie de decizie din cadrul DGRFP Brasov:

— Maria Holom — Director General,

— Lucian Voinescu — Director Executiv Colectare,

— Tiberiu Pop — Director Executiv Inspectia Fiscala,

— Dontu Adriana — Director Executiv Serviciul Interne,

— Budulan Maria — Sef Serviciu Financiar, buget si salarizare, DGRFP Brasov,

— Trandafir Clara — Sef Serviciu Contabilitate DGRFP Brasov,

— Popa Monica Lavinia — responsabil CFP — Serviciul Financiar, buget si salarizare DGRFP Brasov,

— Costin Lucian Blaj — Sef Serviciu juridic DGRFP Brasov,

— Gabriela Toma — Sef Serviciu Administrativ, Investitii si Achizitii DGRFP Brasov,

— Stefania Harlab — Sef Biroul Achizitii Publice.

Nota: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: declaratie pe propria raspundere a ofertantului/subcontractantului/tertului sustinator privind evitarea conflictului de interese, conform formularului pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta. Declaraţia solicitată pentru neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 va trebui prezentată atât de subcontractant/asociat, cât şi de terţul susţinător, dacă este cazul, certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic sau al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul unui grup de operatori economici care îşi depun oferta comună, fiecare membru [...], detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri in ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) de 5 782 450 RON, in funcţie de data infiintării sau începerii activitatii ofertantului.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Se va completa DUAE, în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv prezentarea situaţiei financiare sau a extrasului din situaţia financiară (bilanţul) pentru anul 2015, 2016, 2017 (în cazul în care publicarea situaţiilor financiare este prevazută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic), (cu respectarea dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 82/1991), cu dovada transmiterii la organele competente, conform Normelor Metodologice ale Ministerului Finanţelor sau copie după orice alte documente edificatoare, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidela a situaţiei economice şi financiare a ofertantului, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.

Experienta similara. Ofertantul sa fi furnizat produse similare in ultimii 3 ani in cantitate cumulata de minim 4 905 MWh la nivelul unui contract. In cazul unei asocieri, conditia se poate indeplini cumulativ.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Se va completa DUAE, în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informatiile aferente situaţiei lor. În cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract şi se bazează pe capacităţile subcontractantului pentru executarea părţii respective, trebuie completat un DUAE separat pentru fiecare subcontractant. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pe parcursul derulării contractului, ofertantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a subcontractantilor nu trebuie să ducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, conform Notificarii 240/2016 a ANAP. DUAE se va completa cu urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, obiectul detaliat, data si numarul documentului de receptie, calitatea ofertantului in contract, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, modul de indeplinirea a contractului si daca este cazul, eventuale prejudicii. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau clientul privat beneficiar, in copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”, cu indicarea valorilor si perioadelor de prestare.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/12/2018
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 12/03/2019
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/12/2018
Ora locale: 15:00
Luogo:

In SEAP.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Membrii comisiei de evaluare.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

Documentul DUAE este disponibil în format electronic prin intermediul serviciului on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Se vor completa inclusiv informatiile din partea IV sectiunea A, B, C si D a DUAE. Solicitarile de clarificari se vor adresa exclusiv in SICAP, sectiunea Intrebari. In cazul ofertei comune, toti semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertanti clasati pe locul I in clasamentul intermediar, la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SICAP. Toate documentele depuse in SICAP (indiferent de natura acestora si momentul depunerii lor, de ex.: oferta, solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Modul de departajare a ofertelor cu prețuri egale se va face astfel: in cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse/introduse în SICAP mai mult de două oferte admisibile cu prețuri egale la ofertanții clasați pe locul 1, autoritatea contractantă va transmite o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor off-line (doar dacă nu există facilități tehnice de reofertare criptată în SICAP), caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care are prețul cel mai scăzut. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi punctaj se va realiza prin selectarea ofertei cu pretul cel mai scazut dintre acestea. Modalitatea de departajarea a ofertelor cu acelasi pret se va realiza prin transmiterea unei solicitari de reofertare din partea autoritatii contractante.

Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: București
Codice postale: 030084
Paese: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Termenele de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute in Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov — Serviciul Administrativ, Achiziții și Investiții
Indirizzo postale: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 7
Città: Brașov
Codice postale: 500090
Paese: Romania
E-mail: achizitii.publice.bv@anaf.ro
Tel.: +40 268308434
Fax: +40 268308440

Indirizzo Internet: www.anaf.ro

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
05/11/2018