Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 491766-2022

Submission deadline has been amended by:  576065-2022
09/09/2022    S174

Polonia-Mikołów: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 174-491766

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Mikołów
Numero di identificazione nazionale: REGON 276257630
Indirizzo postale: Rynek 16
Città: Mikołów
Codice NUTS: PL22C Tyski
Codice postale: 43-190
Paese: Polonia
Persona di contatto: Grażyna Żurek
E-mail: zam@mikolow.eu
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.mikolow.eu
Indirizzo del profilo di committente: www.mikolow.eu
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portal.smartpzp.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portal.smartpzp.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów

Numero di riferimento: PN 1-2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do specyfikacji warunków zamówienia. Szacunkowe ilości poszczególnych frakcji odpadów przeznaczonych do odebrania i zagospodarowania w okresie trwania umowy zawiera załącznik D do specyfikacji warunków zamówienia.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 18 574 586.00 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL22C Tyski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Mikołów

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, b) papier (w tym karton), c) szkło, d) tworzywa sztuczne wraz z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi, e) bioodpady, f) popiół i żużel paleniskowy, g) przeterminowane leki i chemikalia, h) zużyte baterie i akumulatory, i) meble i inne odpady wielkogabarytowe, j) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, k) zużyte opony, l) inne odpady nieulegające biodegradacji.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Ilość pojazdów spełniających europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6 / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Przeprowadzenie akcji edukacyjnych skierowanych do mieszkańców, w terminie uzgodnionym z , w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 18 574 586.00 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Przewiduje się udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usługi, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu usług będących przedmiotem zamówienia podstawowego. Zakres powtórzonych usług tożsamy z zakresem wskazanym w zał. A do swz. Warunki udzielenia: a) Wykonawca zamówienia podstawowego będzie nadal spełniał warunki udziału w postępowaniu podstawowym, w przypadku zmiany przepisów prawnych musi spełniać wymagania formalnoprawne aktualne na dzień zaproszenia do negocjacji. b) Ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje odpadów będą przedmiotem negocjacji

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, polegającą na badaniu i cenie ofert w pierwszej kolejności, a następnie dokonaniu kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią art. 139 ust.1 ustawy.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mikołów (publicznie dostępny rejestr prowadzi Burmistrz Mikołowa). W/w warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których te zdolności są wymagane.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje: a) co najmniej 1 śmieciarką o dopuszczalnej masie całkowitej do 9 Mg przystosowaną do obsługi pojemników o pojemności od 120 l do 240 l wyposażoną w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów; b) co najmniej 3 śmieciarkami o dopuszczalnej masie całkowitej od 15 do 28 Mg przystosowanymi do obsługi pojemników o pojemności od 120 l do 1100 l wyposażonymi w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów; c) co najmniej 2 pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 Mg przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych wyposażonymi w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów; d) co najmniej 1 pojazdem kontenerowym (hakowcem lub kontenerowcem) o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 Mg przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych wyposażonym w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. Pojazdy wymienione w pkt 5.1.1.4 muszą spełniać wymogi europejskiego standardu emisji spalin minimum EURO 5, a przynajmniej jeden pojazd spełniać wymogi europejskiego standardu emisji spalin minimum EURO 6. 5.1.1.5 wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych od właścicieli nieruchomości, o wartości min. 6 000 000,00 zł brutto.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

16.1.2.1 Ponieważ istnieje bezpłatna i ogólnodostępna baza danych - rejestr publiczny - prowadzony przez Burmistrza Mikołowa w odniesieniu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mikołów https://mikolow.eu/odpady/gospodarowanie-odpadami/przedsiebiorcy/rejestr-dzielalnosci-regulowanej/) wykonawcy nie są zobowiązani do składania dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku wymienionego w pkt 15.1.1.2 SWZ 16.1.2.2 Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy, w celu wykonania zamówienia, o których mowa w pkt 15.1.1.4 SWZ oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 16.1.2.3 Wykazu usług (wskazanych w 15.1.1.5 SWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

określono we wzorze umowy

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/10/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 22/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/10/2022
Ora locale: 10:05
Luogo:

https;//portal.smartpzp.pl/mikolow

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Zamawiający wykluczy wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki do wykluczenia wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy14.4 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”. Zgodnie z art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę: 1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN; 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządze- niu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN; 3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisa- ny na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN. Wykluczenie, o którym mowa powyżej następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. doty- czącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. 2014.229.1), dodanego na mocy art. 1 pkt 23 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08.04.2022 r., w niniejszym postępowaniu zakazuje się udzielania zamówień publicznych na rzecz i z udziałem: 1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; lub 3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem: − obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub − osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega Wykonawca, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia, jeżeli taki pod- wykonawca, dostawca, podmiot, na którego zdolności Wykonawca polega, należy do której- kolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w ppkt. 1)-3).

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: Postepu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznej lub dokumentów zamówienia na portalu. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminach wskazanych w art. 515 ust. 3 i 4 ustawy.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: Postepu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
05/09/2022