Un bug sta incidendo sulla visualizzazione degli URL negli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, suggeriamo di eliminare la virgola (o qualsiasi altro carattere speciale) che compare alla fine dell'URL. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Servizi - 491938-2022

09/09/2022    S174

Polonia-Korytnica: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 174-491938

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Korytnica
Numero di identificazione nazionale: 8241727162
Indirizzo postale: ul. Adama Małkowskiego 20
Città: Korytnica
Codice NUTS: PL925 Siedlecki
Codice postale: 07-120
Paese: Polonia
E-mail: bpogorzelska@korytnica.pl
Tel.: +48 256612256
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.korytnica.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Korytnica

Numero di riferimento: RK.271.9.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korytnica.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL925 Siedlecki
Luogo principale di esecuzione:

Wszystkie miejscowości położone na terenie Gminy Korytnica.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korytnica, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingów i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

2) Odpady komunalne segregowane- papier i tektura,

3) Odpady komunalne segregowane - metale,

4) Odpady komunalne segregowane - tworzywa sztuczne,

5) Odpady komunalne segregowane - szkło,

6) Odpady komunalne segregowane - odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

7) Odpady komunalne segregowane - bioodpady,

8) Odpady komunalne segregowane - popiół,

9) Odpady komunalne segregowane - odpady higieniczne,

10) Odpady komunalne segregowane - odpady niebezpieczne,

11) Odpady komunalne segregowane - przeterminowane leki i chemikalia

12) Odpady komunalne segregowane - odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

13) Odpady komunalne segregowane - zużyte baterie i akumulatory,

14) Odpady komunalne segregowane - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

15) Odpady komunalne segregowane - meble i inne odpady wielkogabarytowe,

16) Odpady komunalne segregowane - zużyte opony,

17) Odpady komunalne segregowane - odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z prac remontowo-budowlanych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej,

2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,

b) segregowanych odpadów komunalnych.

W przeciągu obowiązywania umowy wykonawca będzie zobowiązany do odbioru i zagospodarowania następujących odpadów:

1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

2. odpady segregowane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale),

3. odpady komunalne segregowane bioodpady,

4. odpady komunalne segregowane popiół,

5. odpady komunalne segregowane odpady higieniczne,

6. odpady komunalne segregowane odpady niebezpieczne,

7. odpady komunalne segregowane przeterminowane leki i chemikalia

8. odpady komunalne segregowane odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

9. odpady komunalne segregowane zużyte baterie i akumulatory,

10. odpady komunalne segregowane zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11. odpady komunalne segregowane meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12. odpady komunalne segregowane zużyte opony,

13. odpady komunalne segregowane odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z prac remontowo-budowlanych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej,

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korytnica, zgodnie z art. 9c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn.zm.);

b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwanego dalej rejestrem BDO w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;

c) aktualne zezwolenie właściwego organu na zbieranie i transport odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779 z późn.zm.).

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/10/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 10/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/10/2022
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

III kwartał 2024

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
06/09/2022