Un bug sta incidendo sulla visualizzazione degli URL negli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, suggeriamo di eliminare la virgola (o qualsiasi altro carattere speciale) che compare alla fine dell'URL. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Servizi - 491997-2022

09/09/2022    S174

Polonia-Brenna: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 174-491997

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Brenna
Indirizzo postale: ul. Wyzwolenia 77
Città: Brenna
Codice NUTS: PL225 Bielski
Codice postale: 43-438
Paese: Polonia
Persona di contatto: Barbara Stec-Czyż
E-mail: b.stec-czyz@brenna.org.pl
Tel.: +48 338536222
Fax: +48 338536370
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://bip.brenna.org.pl/
Indirizzo del profilo di committente: https://bip.brenna.org.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://bip.brenna.org.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości zamieszkalych na terenie Gminy Brenna

Numero di riferimento: Zp.271.1.4.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brenna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90511300 Servizi di raccolta dell'immondizia
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL225 Bielski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Brenna.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brenna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Minimalne ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania z podziałem na frakcje wynoszą:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1072 Mg

b) segregowane odpady komunalne - 597 Mg

(w tym: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale)

c) popiół - 266Mg

d) bioodpady stanowiące odpad komunalny - 287Mg

e) odpady wielkogabarytowe wraz ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz oponami - 256 Mg

f) przeterminowane lekarstwa - 0,2 Mg

Uwaga: Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy z terenu Gminy Brenna odebrane zostały następujące ilości poszczególnych segregowanych odpadów komunalnych: papier – 35,52 Mg, szkło – 291,6 Mg, tworzywa sztuczne i metale – 301,38 Mg.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. Prawo opcji [art. 441 ustawy PZP]

4.1. Zamawiający informuje, iż przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej w pkt 2.2. ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zapotrzebowanie na usługi będzie większe niż określono w formularzu oferty, Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1608 Mg

b) segregowane odpady komunalne - 896 Mg

(w tym: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale)

c) popiół - 399 Mg

d) bioodpady stanowiące odpad komunalny - 431 Mg

e) odpady wielkogabarytowe wraz ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz oponami - 384 Mg

f) przeterminowane lekarstwa - 0,4 Mg

4.2. Okoliczności skorzystania z prawa opcji:

a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy, gdy okaże się że zapotrzebowanie na usługi objęte przedmiotem zamówienia jest większe niż to określono w pkt. 2.2 SWZ.

c) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w całości lub części, tj. może zlecić odbiór i zagospodarowanie tylko niektórych lub wszystkich rodzajów odpadów, zwiększając ilości tych odpadów wg własnych potrzeb, ale do maksymalnych wartości określonych w pkt. 2.4.1 SWZ

d) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

e) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

1. Zamawiający informuje, iż przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zapotrzebowanie na usługi będzie większe niż określono w formularzu oferty, Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1608 Mg

b) segregowane odpady komunalne - 896 Mg

(w tym: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale)

c) popiół - 399 Mg

d) bioodpady stanowiące odpad komunalny - 431 Mg

e) odpady wielkogabarytowe wraz ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz oponami - 384 Mg

f) przeterminowane lekarstwa - 0,4 Mg

2. Okoliczności skorzystania z prawa opcji:

a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy, gdy okaże się że zapotrzebowanie na usługi objęte przedmiotem zamówienia jest większe niż to określono w pkt. 2.2 SWZ.

c) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w całości lub części, tj. może zlecić odbiór i zagospodarowanie tylko niektórych lub wszystkich rodzajów odpadów, zwiększając ilości tych odpadów wg własnych potrzeb, ale do maksymalnych wartości określonych w pkt. 2.4.1 SWZ

d) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

e) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego tj. dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że posiada wpis do rejestru BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami), o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ).

Uwaga1: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełnić każdy z Wykonawców, który rzeczywiście będzie odbierał lub zagospodarowywał odpady.

Dokumenty: Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego oraz aktywacji indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego tj. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

1. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi, które polegały na:

- odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości

albo

- odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości i ich zagospodarowaniu,

a każda z nich była o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto i była wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

2. dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że do realizacji zamówienia, dysponuje:

• pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki) – 2 szt.

• pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów – 2 szt.

• pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – 1 szt.

- z tym zastrzeżeniem, że co najmniej 1 z w/w pojazdów musi być napędzany paliwem alternatywnym i należeć do kategorii N2 i N3, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz.U.UE.L 2018.151.1) w związku z art. 68a ust. 1 pkt 2 oraz art. 68b pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1083).

Wymienione wyżej pojazdy muszą być czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe, nr telefonu), zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne.

• urządzeniem do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania np. boks lub kontener – 1 szt.

• bazą magazynowo - transportową, odpowiadającą wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122).

Dokumenty:

- wykaz usług wg załącznika nr 5 do SWZ wraz z poświadczeniami.

- Wykaz urządzeń technicznych wg załącznika nr 6 do SWZ.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w paragrafie 15 projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy PZP.

4. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia oraz dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt 21 SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/10/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 17/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/10/2022
Ora locale: 11:00
Luogo:

Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, pok. nr 24

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.

Otwarcie ofert nastąpi ww. terminie, na komputerze Zamawiającego. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

wrzesień 2023 rok.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1. Zamówienie przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy PZP.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł - wymagania dotyczące wniesienia wadium zostały opisane w pkt. 12.1 SWZ.

3. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty, które zostały wskazane w pkt 8.1 oraz pkt. 8.2 SWZ.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej adres mailowy do kontaktu z Zamawiającym: zp@brenna.org.pl

4.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

4.3. Szczegóły w pkt 9 i 10 SWZ.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 835)

c) art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., którego brzmienie zostało zmienione rozporządzeniem zmieniającym (UE) nr 2022/576 z dnia 08.04.2022 r.

Szczegółowo podstawy wykluczenia Wykonawców zostały opisane w pkt. 7.1 SWZ. dokumenty, które należy złożyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zostały opisane w pkt 8.1 SWZ oraz 8.3.1 SWZ.

6. Ze względu na ograniczona liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarte są w SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. https://bip.brenna.org.pl/

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane szczegółowo w Dziale IX ustawy PZP, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych Średnich Przedsiębiorstw.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

9. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

10. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

12. Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy PZP na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych – zgodnie z art. 580 ustawy PZP.

14. Szczegółowo sposób z korzystania środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy PZP - Środki ochrony prawnej ( art. 505 - 590 ustawy PZP)

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
06/09/2022