Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 498393-2022

13/09/2022    S176

Polonia-Tczew: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 176-498393

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o.
Indirizzo postale: ul. Rokicka 5A
Città: Tczew
Codice NUTS: PL63 Pomorskie
Codice postale: 83-110
Paese: Polonia
Persona di contatto: Maciej Zimny
E-mail: zamowienia@zuostczew.pl
Tel.: +48 585321025
Fax: +48 585321025
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.zuostczew.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.zuostczew.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów balastowych 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy pochodzących z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

Numero di riferimento: PN/11/2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego odpadów balastowych 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy pochodzących z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych (rozdrobnione odpady mebli tapicerowanych i pozostałych – odpad luzem).

Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania: do 5 000 Mg.

Zamawiający zastrzega, iż podana ilość przedmiotu zamówienia jest wielkością prognozowaną i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmniejszeniu. Powyższe nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Rzeczywista ilość przedmiotu umowy wynikała będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego.

Minimalna wielkość zakresu świadczenia niniejszej usługi wynosi 20 % szacunkowej ilości odpadów, o której mowa powyżej w niniejszym rozdziale.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL638 Starogardzki
Luogo principale di esecuzione:

Tczew, ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew, POLSKA

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Odpad – frakcja energetyczna z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, w skład których wchodzą głównie odpady drewna, tworzyw sztucznych, tekstyliów i metali (odpad luzem), sklasyfikowane pod kodem odpadu 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

2. Odbiór odpadu:

a) Wykonawca będzie odbierał Odpady na podstawie Zamówień jednostkowych lub Harmonogramu tygodniowego sporządzonych przez Zamawiającego z terenu prowadzonego przez Zamawiającego Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie (83-110), ul. Rokicka 5A (dalej: Zakład).

b) Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie na podstawie i zgodnie z zamówieniami codziennymi, obejmującymi okres 1 dnia (dalej: Zamówienia jednostkowe), które Zamawiający zobowiązuje się doręczyć Wykonawcy pocztą elektroniczną na adresy e-mail z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, określając jednocześnie ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru.

c) Przekazanie i odbiór Odpadów może następować także na podstawie harmonogramu odbioru odpadów obejmującego okres nie dłuższy niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) (dalej: Harmonogram tygodniowy), a Wykonawca zobowiązuje się wówczas do odbioru odpadów zgodnie z Harmonogramem tygodniowym. Zamawiający doręczy Wykonawcy Harmonogram tygodniowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail, określając jednocześnie ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru.

d) Jeżeli ilość Odpadów objętych Zamówieniem jednostkowym lub Harmonogramem tygodniowym obejmuje ponad 50 Mg do odebrania w jednym dniu, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem [termin ten zostanie liczony od dnia wysłania przez Zamawiającego pocztą elektroniczną Zamówienia jednostkowego lub Harmonogramu tygodniowego].

e) Minimalna ilość odpadów do odebrania przez Wykonawcę w jednym dniu nie może być mniejsza niż 15 Mg Odpadów.

f) Wykonawca dokona odbioru Odpadów z terenu Zakładu, zorganizowanym przez siebie i na swój koszt transportem w godzinach pracy Zakładu, tj. od poniedziałku do piątku [z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót] w godzinach od 7:00 do 16:30.

g) Odbierane przez Wykonawcę Odpady będą ważone przez Zamawiającego po załadowaniu na pojazd Wykonawcy na terenie Zakładu, na wadze samochodowej z dokładnością do 20 kg. Dla określenia wagi odbieranych Odpadów, pojazd Wykonawcy musi być zważony przed załadowaniem Odpadów. Po zważeniu Odpadów, Zamawiający wystawiać będzie dowód ważenia.

h) Masa [waga] Odpadów odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego ustalona w sposób opisany w pkt. g) i ujawniona w dowodzie ważenia, o którym mowa powyżej, jest masą wiążącą dla ustalenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy i rozliczenia pomiędzy Stronami oraz dla ustalenia ilości Odpadów poddanej odzyskowi /unieszkodliwieniu.

3. Opakowanie odpadu:

Zamawiający nie dokona opakowania przekazywanych odpadów, tj. będą one załadowane na pojazdy Wykonawcy luzem.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. Warunek, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w odpadach i gospodarzących odpadami (BDO). Wpis winien być dokonany przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby

Wykonawcy i winien zawierać pozwolenie na transport odpadów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia oraz

- posiada aktualne decyzje administracyjne (zezwolenie) w zakresie przetwarzania odpadów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia;

lub

- posiada aktualne decyzje administracyjne (zezwolenie) w zakresie przetwarzania odpadów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia i

- do dnia 05.03.2020 r. złożył wniosek o zmianę decyzji w zakresie gospodarowania (przetwarzania) odpadami do organu właściwego do wydania (spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 10 oraz 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.)

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt IX SWZ oraz muszą nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p.

Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy również wykonawcę w przypadku określonym w art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) ustawy pzp tj.:

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba, że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności;

b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą w PLN.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/10/2022
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/10/2022
Ora locale: 11:30
Luogo:

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o., ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew, sala edukacyjna na parterze.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt XXXVII.1 SWZ są:

a) odwołanie;

b) skarga do sądu.

2. Odwołanie.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, odpowiednio opatrzone własnoręcznym podpisem lub podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, w następujących terminach:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia;

3) wobec czynności innych niż wymienione w punktach 1 i 2 – 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Skarga do sądu.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 działu IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
08/09/2022