Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 498653-2022

13/09/2022    S176

Polonia-Tuchola: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 176-498653

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Tuchola
Numero di identificazione nazionale: 561-14-87-583
Indirizzo postale: pl. Zamkowy 1
Città: Tuchola
Codice NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Codice postale: 89-500
Paese: Polonia
Persona di contatto: Aleksandra Szmyt
E-mail: przetargi212@tuchola.pl
Tel.: +48 523363430
Fax: +48 523342138
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://bip.miasto.tuchola.pl/
Indirizzo del profilo di committente: https://bip.miasto.tuchola.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/tuchola
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/tuchola
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tuchola, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Numero di riferimento: ZP.271.2.13.2022.AS
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tuchola, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i transport następujących rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

- segregowanych: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

- pozostałe odpady nie kwalifikujące się do innych frakcji - resztkowe stanowiące niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

- odpadów wielkogabarytowych,

- zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

- popiołów pochodzących z palenisk domowych,

- inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – metale i tworzywa sztuczne,

- zużytych opon,

- przeterminowanych leków,

- mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SWZ oraz załącznikach do SWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Tuchola

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

4.3. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i transport następujących rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

- segregowanych: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

- pozostałe odpady nie kwalifikujące się do innych frakcji - resztkowe stanowiące niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

- odpadów wielkogabarytowych,

- zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

- popiołów pochodzących z palenisk domowych,

- inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – metale i tworzywa sztuczne,

- zużytych opon,

- przeterminowanych leków,

- mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury.

4.4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do właścicieli nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z zadeklarowaną formą zbierania odpadów, dostarczenie pojemników zbiorczych i worków na popiół pochodzący z gospodarstw domowych /dotyczy okresu grzewczego, przygotowanie i dostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramów odbioru odpadów komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Ilości odpadów podane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ są orientacyjne i zostały podane w celu sporządzenia oferty. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywiście zebrane i zagospodarowane odpady komunalne.

4.5. Wykonawca w celu zaplanowania wywozu realizacji zamówienia przedłoży Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów.

4.6. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SWZ i każdego uzupełnienia, wyjaśnienia, i zmiany SWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz uzyskania informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty lub wykonanie usługi.

4.7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem wymogów bhp, organizacją oraz realizacją umowy bez zakłóceń.

4.8. Zamawiający przyjmie fakturę ustrukturyzowaną od Wykonawcy – po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego o możliwości wystawienia takiej faktury przez Wykonawcę.

4.9. Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/tuchola

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: termin płatności / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

10. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

1) zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy do wysokości 30 % zamówienia podstawowego.

2) Zamówienia, o których mowa w pkt 7 ppkt.1). będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia ora

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:

Zał nr 2 – formularz ofertowy;

Zał nr 3 - JEDZ;

Zał nr 3a - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zał nr 7 - zob. podmiotu udost. zas i wadium

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:

1) Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów lub w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.);

2) posiada numer rejestrowy potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tuchola - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297);

3) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.);

4) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą, niż równowartość 1 000 000,00 zł

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1) Wykonawca wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

co najmniej jednej usługi polegającej na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych o ilości nie mniejszej niż 4 000 Mg/rok rocznie w sposób ciągły w czasie nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy,

co najmniej jednej usługi polegającej na odbieraniu odpadów segregowanych (papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło) o ilości nie mniejszej niż 3300 Mg/rok

2) Wykonawca wykaże, że posiada lub dysponuje potencjałem technicznym czyli taborem samochodowym niezbędnym do należytego wykonania niniejszego zamówienia:

A. co najmniej 1 pojazd specjalistyczny, przystosowany do wywozu kontenerów;

B. co najmniej 3 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z funkcja kompaktującą, z możliwością opróżniania pojemników 60-1100l, w tym:

przynajmniej 2 pojazdy bezpylne, o dopuszczalnej masie całkowitej 16-26 Mg, z funkcją kompaktującą o długości całkowitej nie przekraczającej 9 m w tym co najmniej jeden pojazd wyposażony w myjkę przystosowaną do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów;

przynajmniej 1 pojazd bezpylny, o dopuszczalnej masie całkowitej do 8 Mg, z funkcją kompaktującą, o długości całkowitej nieprzekraczającej 6 m;

C. co najmniej 3 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w tym:

co najmniej 2 pojazdy specjalistyczne przystosowane do opróżniania pojemników typu „dzwon” (lub podobnych) i odpadów wielkogabarytowych, wyposażone w hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS);

Wymagania techniczne pojazdów:

1. Pojazdy muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu.

2. Konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.

3. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

4. Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz jej danymi adresowymi i numerem telefonu.

Wymagania sanitarne pojazdów:

1. Pojazdy powinny być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru, gdzie będą zapisywane czynności, o których mowa w ppkt.1.

3. Na koniec każdego dnia roboczego pojazdy muszą być opróżnione z odpadów oraz parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej.

3) Wykonawca wykaże, że posiada lub dysponuje potencjałem technicznym, bazą magazynowo- transportową oraz pojemnikami/kontenerami do zbierania odpadów:

A. pojemniki/kontenery do zbiórki odpadów zmieszanych lub stanowiących pozostałość po segregacji:

pojemniki o pojemności 110 l lub 120 l – przynajmniej 4.500 szt.

pojemniki o pojemności 240 l – przynajmniej 500 szt.

pojemniki o pojemności 1.100 l – przynajmniej 200 szt.

pojemniki o pojemności 7.000 l – przynajmniej 35 szt.

B. pojemniki typu DZWON (lub podobne) do zbierania odpadów surowcowych:

pojemniki typu DZWON (lub podobne) do zbierania szkła – przynajmniej 75 szt.

pojemniki typu DZWON (lub podobne) do zbierania tworzyw sztucznych wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem – przynajmniej 75 szt. (...)

Szczegółowy opis wymagań technicznych zawarto w SWZ rozdz. X pkt. 4 oraz zał. nr nr 1 do SWZ.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 12 do SWZ.

z załącznikiem nr 12 do SWZ – wzorem umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w paragrafie 13 wzoru umowy:

„Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2.

1. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Przypadki i warunki takich zmian (...) par. 11 wzoru umowy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/10/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/10/2022
Ora locale: 10:15
Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp

Oferty zostaną otwarte przez powołaną Komisję na podstawie Zatwierdzenia Procedury

Udzielenia Zamówienia Publicznego z dnia 08.09.2022 r. w składzie 3 osób: przewodniczącej Komisji, Członka i Sekretarza.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

IV kwartał 2023 r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchola, w imieniu której działa Burmistrz Tucholi wykonujący prawem określone obowiązki z wykorzystaniem aparatu pomocniczego – Urzędu Miejskiego w Tucholi.

Kontakt: Plac Zamkowy 1,89-500 Tuchola, e-mail: burmistrz@tuchola.pl, tel. 52 564 25 00, fax.: 52 334 21 38.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy ZP.271.2.13.2022.AS.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych:

- będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art.. 253 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.2020 ze zm.), dalej „ustawy Pzp”.

- będą upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych,

- mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy związani z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp,

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), a następnie według kategorii archiwalnej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 5 Ustawy Pzp.

8) Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

9) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

11) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie: 52 336 34 33 lub pod adresem e-mail: iod@tuchola.pl

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej oraz w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp..

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
08/09/2022