Un bug sta incidendo sulla visualizzazione degli URL negli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, suggeriamo di eliminare la virgola (o qualsiasi altro carattere speciale) che compare alla fine dell'URL. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Servizi - 501195-2022

14/09/2022    S177

Polonia-Polanka Wielka: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 177-501195

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Polanka Wielka
Numero di identificazione nazionale: REGON 072181882
Indirizzo postale: Długa 61
Città: Polanka Wielka
Codice NUTS: PL21A Oświęcimski
Codice postale: 32-607
Paese: Polonia
Persona di contatto: Anna Stąpór
E-mail: przetargi@polanka-wielka.pl
Tel.: +49 338488008
Fax: +49 338488009
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.polanka-wielka.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a128edce-29ef-11ed-9171-f6b7c7d59353
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Polanka Wielka oraz organizacja i prowadzenie PSZOK oraz MPSZOK od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.”

Numero di riferimento: ZP.271.2.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do SWZ. Obejmuje m.in.: 1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanka Wielka, na których zamieszkują mieszkańcy, w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. - o którym mowa w punkcie 2 OPZ, 2) wyposażenie nieruchomości w worki przeznaczone do zbierania odpadów - o których mowa w punkcie 3 OPZ, 3) zorganizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Polanka Wielka jednorazowej akcji mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów – MPSZOK oraz wyposażenie punktów w pojemniki na zużyte baterie i przeterminowane lekarstwa - o którym mowa w punkcie 4 OPZ, 4) zorganizowanie i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK – o którym mowa w punkcie 5 OPZ, 5) dostarczenie do każdej nieruchomości harmonogramu odbierania odpadów komunalnych obejmujący cały okres 2023 roku wraz z instrukcją/ulotką dot. zasad segregacji i oddawania odpadów – o którym mowa w punkcie 6 OPZ, 6) przestrzeganie przez Wykonawcę limitów odbieranych/przyjmowanych odpadów – o których mowa w punkcie 7 OPZ.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 431 999.55 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL21 Małopolskie
Luogo principale di esecuzione:

Polanka Wielka

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do SWZ. Obejmuje m.in.: 1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanka Wielka, na których zamieszkują mieszkańcy, w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. - o którym mowa w punkcie 2 OPZ, 2) wyposażenie nieruchomości w worki przeznaczone do zbierania odpadów - o których mowa w punkcie 3 OPZ, 3) zorganizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Polanka Wielka jednorazowej akcji mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów – MPSZOK oraz wyposażenie punktów w pojemniki na zużyte baterie i przeterminowane lekarstwa - o którym mowa w punkcie 4 OPZ, 4) zorganizowanie i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK – o którym mowa w punkcie 5 OPZ, 5) dostarczenie do każdej nieruchomości harmonogramu odbierania odpadów komunalnych obejmujący cały okres 2023 roku wraz z instrukcją/ulotką dot. zasad segregacji i oddawania odpadów – o którym mowa w punkcie 6 OPZ, 6) przestrzeganie przez Wykonawcę limitów odbieranych/przyjmowanych odpadów – o których mowa w punkcie 7 OPZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 431 999.55 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym błędy spowodowane awariami systemów teleinformatycznych, systemów zasilania lub też okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego transmisję danych. 2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał (w przypadku korzystania z podwykonawców/podmiotów trzecich/wykonawców wchodzących w skład konsorcjum) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 3. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Gmina Polanka Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy Polanka Wielka; 2) administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail: iod@polanka-wielka.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty: a) którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, b) którym udziela się informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, c) korzystające z Biuletynu Zamówień Publicznych, Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, miniPortalu lub Biuletynu Informacji Publicznej; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10) administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 11) Zamawiający zgodnie z art. 74 ust. 3 i 4 oraz art. 75 Pzp informuje, że: a) w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679, b) udostępnianie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6, stosuje się odpowiednio, c) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, w odniesieniu do polskich wykonawców będą to w szczególności: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). b) Zamawiający żąda takiego wpisu wyłącznie od osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku do SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/10/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 16/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/10/2022
Ora locale: 09:45
Luogo:

Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl . .Procedura zostanie przeprowadzona przez członków Komisji Przetargowej.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

2023 r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Zamawiający przewiduje najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający przewiduje, że Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ). Zamawiający przewiduje żądanie tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Pozostałe wymogi ddot. zamówienia zawiera dokumentacja postępowania dostępna na Platformie e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Indirizzo postale: ul. Hoża 76/78
Città: Warszawa
Codice postale: 00-682
Paese: Polonia
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Indirizzo Internet: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Informacje zostały zawarte w dokumentacji postępowania.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: https://www.gov.pl/web/uzp/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
09/09/2022