Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 501230-2022

14/09/2022    S177

Polonia-Nowy Wiśnicz: Servizi di gestione discariche di rifiuti

2022/S 177-501230

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Nowy Wiśnicz
Numero di identificazione nazionale: 868-10-21-360
Indirizzo postale: ul. Rynek 38
Città: Nowy Wiśnicz
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Codice postale: 32-720
Paese: Polonia
Persona di contatto: Małgorzata Dębosz, Barbara Kokoszka, Patrycja Brydniak
E-mail: przetargi@nowywisnicz.pl
Tel.: +48 146850924
Fax: +48 146850911
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://nowywisnicz.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowy Wiśnicz w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Numero di riferimento: RI-ZPU.271.30.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Wiśnicz w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja warunków zamówienia.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Luogo principale di esecuzione:

Teren gminy i miasta Nowy Wiśnicz.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie objętym zamówieniem:

a) Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych odpowiednio w pojemnikach lub workach z budynków mieszkalnych, wystawionych na trasie odbioru

b) Selektywnie zebranych odpadów komunalnych, zgromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach z budynków mieszkalnych, wystawionych na trasie odbioru tj. :

• tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe;

• szkło białe i kolorowe;

• papier, tektura;

• bioodpady;

• odzież, tekstylia;

• meble i inne odpady wielkogabarytowe;

• odpadów niebezpiecznych (problematycznych) pochodzących z gospodarstwa domowego (świetlówki, żarówki, zużyte baterie, puszki po aerozolach, chemikalia, opakowania po smarach, olejach, klejach i inne odpady medyczne powstające w gospodarstwie domowym np. strzykawki i igły itp.).

c) Odpadów gromadzonych selektywnie dowożonych własnym środkiem transportu przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w tym:

• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

• zużytych opon;

• odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

• odpadów niebezpiecznych (problematycznych) pochodzących z gospodarstwa domowego (świetlówki, żarówki, zużyte baterie, puszki po aerozolach, chemikalia, opakowania po smarach, olejach, klejach i inne odpady medyczne powstające w gospodarstwie domowym np. strzykawki i igły itp.).

• drewno

• inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w tym żużle, popioły.

d) Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenów ogólnodostępnych w ramach prowadzonych na terenie gminy dwa razy do roku akcjach „Sprzątania Świata”. Planowana ilość zebranych odpadów z tego typu akcji szacowana jest na około 1 Mg w ciągu okresu trwania zamówienia.

e) Przeterminowanych lekarstw zbieranych z punktów aptecznych na terenie gminy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: TERMIN WYWOZU ODPADÓW Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium: 57 000,00 zł w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca w celu spełnienia warunku musi:

a) posiadać aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Wiśnicz, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.2022.1297 t.j.);

b) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022 poz. 699);

c) posiadać aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2020.1893);

d) posiadać aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwanego dalej rejestrem BDO.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli gdy Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 1 usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, o łącznej masie minimum 2 000 Mg, nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi te zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane.

2) dysponuje urządzeniami i pojazdami do realizacji zamówienia dla potrzeb prawidłowej realizacji usług na terenie Gminy Nowy Wiśnicz w ilościach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej:

a) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

b) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

d) jednym pojazdem do przewozu kontenerów KP-30, KP-19 ,KP-15, KP- 7 .

oraz spełnia wymagania Dyrektywy 98/69/EC (normy dopuszczalnej emisji spalin). Co najmniej 80% pojazdów realizujących zamówienie powinno być wyposażonych w silniki spełniające normę EURO 5, EURO 6.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Projektowane postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wskazanym we wzorze umowy, o którym mowa w pkt 1.

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/10/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/10/2022
Ora locale: 11:00
Luogo:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

1.Zamawiający, na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona badania i oceny

ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w

zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą zostały określone w Rozdziale 17 SWZ.

3. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawców wskazano w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących

ochronie bezpieczeństwa narodowego, w art.5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014

r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp., dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.

6. Informacje w pełnym zakresie znajdują się w SWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamowien Publicznych - Departament Odwołań
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Zgodnie z przepisami Działu IX Rozdział 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Warszawa
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
09/09/2022