Un bug sta incidendo sulla visualizzazione degli URL negli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, suggeriamo di eliminare la virgola (o qualsiasi altro carattere speciale) che compare alla fine dell'URL. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Servizi - 505471-2022

16/09/2022    S179

Polonia-Godów: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 179-505471

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Godów
Numero di identificazione nazionale: REGON 276258730
Indirizzo postale: 1 Maja 53
Città: Godów
Codice NUTS: PL227 Rybnicki
Codice postale: 44-340
Paese: Polonia
Persona di contatto: Agnieszka Mrozek
E-mail: agnieszka.mrozek@godow.pl
Tel.: +48 324765065
Fax: +48 324765100
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.godow.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gmina-godow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gmina-godow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Godów oraz PSZOK od 01.01.2023 – 31.12.2023

Numero di riferimento: FZ-ZP.271.1.12.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Godów oraz PSZOK, w okresie od 01.01.2023 - 31.12.2023, w zakresie: - odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Godów. Obszar Gminy Godów wynosi 3808 ha, w skład Gminy Godów wchodzi siedem sołectw: Godów, Gołkowice, Skrzyszów, Krostoszowice, Łaziska, Skrbeńsko, Podbucze, - obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Skrbeńsku, ul. Piotrowicka prowadzonego przez Gminę Godów, w każdą środę w godzinach od 11.00 do 17.00 oraz w sobotę w godzinach od 8.00 do 14.00. Zmawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
34928480 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL227 Rybnicki
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Godów

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia : 1) Obejmuje okres realizacji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych sprzed posesji jak również całego strumienia odpadów komunalnych przekazywanych do PSZOK zgodnie z uchwałą Rady Gminy Godów nr XVIII/112/2020 z dnia 30 marca 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów wraz ze zmianami w tym: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (200301), b) papieru i tektury (200101, opakowania z papieru i tektury (150101) c) szkła (20102), opakowania ze szkła (150107), d) tworzyw sztucznych (200139), opakowania z tworzyw sztucznych (150102), metali (200140), opakowania z metali (150104), opakowań wielomateriałowych (150105), zmieszanych odpadów opakowaniowych (150106) e) bioodpadów (200201), f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, lamp fluorescencyjnych (200135*, 200136, 200123*, 200134, 200121*, 160214, 200128, 200133*), g) odpadów wielkogabarytowych (200307), h) zużytych opon (160103). i) przeterminowanych leków (200132) j) odpadów tekstyliów i odzieży (200110, 200111) k) oleje jadalne oraz inne oleje (200125) l) popiołów paleniskowych (200199), m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302, 170380, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904, 200138) 1) Wielkość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych określa się wg obliczeń szacunkowych na 2400 Mg rocznie. 2) Wielkość odpadów segregowanych określa się wg obliczeń szacunkowych na 5590,60 ton rocznie : a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury - 200,0 Mg (160,0 Mg z posesji, 40,0 Mg z PSZOK) b) szkło oraz opakowania szklane- 450,0 Mg (420,0 Mg z posesji, 30,0 Mg z PSZOK) c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania z metali i tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe - 500,0 Mg (470,0 Mg z posesji, 30,0 Mg z PSZOK) d) bioodpady - 1800,0 Mg (1600,0 Mg z posesji, 200,0 Mg z PSZOK) e) odpady wielkogabarytowe – 650,0 Mg (300,0 Mg z posesji, 350,0 Mg z PSZOK) f) odpady gumowe, opony – 50,0 Mg (40,0 Mg z posesji, 10,0 Mg z PSZOK) g) odpady remontowe, budowlane, gruz ceglany – 600,0 Mg. (z PSZOK h) Popioły paleniskowe – 1300 Mg (z posesji) i) odpady elektryczne i elektroniczne, baterie, lampy fluorescencyjne – 30,0 Mg (20,0 Mg z posesji, 10,0 Mg z PSZOK) j) odpady tekstylne i odzież – 10,0 Mg (z PSZOK) k) leki – 0,5 Mg (z PSZOK) l) oleje jadalne i inne oleje – 0,1 Mg (z PSZOK)

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 100 000,00 zł, zgodnie z zapisami rozdz.XXII. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) cena ofertowa – 80 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach) b) aspekt środowiskowy (norma Euro) – 20 pkt Wymagania jakościowe o których mowa w art. 246 ust. 2 zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ) Zamawiajacy jest uprawniony do zastosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%. W ROZDZIALE XXXIII SWZ - INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH ODOBOWYCH – RODO

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

3.2.1. Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych o kodach odpadów objętych przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Godów, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), 3.2.2. Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ. U. z 2022r., poz. 699 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodach odpadów objętych przedmiotem zamówienia. Uwaga: Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym wyżej mowa, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.2.1 - oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), prowadzonym przez Marszałka Województwa, zawierające wykaz kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia w zakresie transportu. - oświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Godów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o kodach odpadów objętych przedmiotem zamówienia wraz z podaniem numeru rejestrowego,4.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.2.1 - oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), prowadzonym przez Marszałka Województwa, zawierające wykaz kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia w zakresie transportu. - oświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Godów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o kodach odpadów objętych przedmiotem zamówienia wraz z podaniem numeru rejestrowego. Zamwaijacy wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 108 ust 1 (obligatoryjne pzresłanki wykluczenia) oraz na podstawie wybranych przesłanek faakultatywnych zawierajacych w SWZ rozdz XIX ust. 2.3. Zamawiajacy zastosowal tzw. procedurę odwróconą. 3. Wraz z ofertą należy złożyć: 3.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ, składanym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie usługę lub usługi polegającą/ce na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych lub odbieraniu odpadów komunalnych, o łącznej masie odebranych odpadów nie mniejszej niż 2000 Mg/rok. 3.4.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia, tj. przynajmniej: a) Dwa pojazdy specjalistyczne – bezpylne (śmieciarka) o DMC nie większej niż 26 t spełniający normę emisji spalin co najmniej EURO 4 do wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz popiołów paleniskowych, b) Jeden pojazd specjalistyczny – bezpylny (śmieciarka) o DMC pojazdu nie większej niż 8,5 t spełniający normę emisji spalin co najmniej EURO 4 do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz popiołów paleniskowych z miejsc o utrudnionym dojeździe oraz dróg o małej nośności, c) Jeden samochód (hakowiec) do wywozu kontenerów KP-7, KP-10, d) Dwa pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów wielkogabarytowych, w tym jeden do odbioru odpadów z miejsc o utrudnionym dojeździe oraz dróg o małej nośności, Pojazdy powinny spełniać wymagania dyrektywy 98/69/EC (normy dopuszczalnej, emisji spalin) – co najmniej norma Euro 4, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający wymaga aby umowa była wykonywana z wykorzystaniem co najmniej jednego pojazdu elektromobilnego, przez który rozumie się pojazd elektryczny lub napędzany wodorem. Mając na uwadze art. 68a ust 1 ustawy o elektromobliności, dopuszcza się również użycie pojazdu hybrydowego lub napędzanego gazem ziemnym o maksymalnej emisji 50g CO2/km i emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy poniżej 80% dopuszczalnych wartości emisji. Wymaga się, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu drogowego, zgodnie z odrębnymi przepisami. Właściciel pojazdów powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie tych pojazdów do ruchu drogowego. Pojazdy winne być oznakowane nazwa firmy oraz danymi adresowymi.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 2 do SWZ. 1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy. 1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy. 2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXIX SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/10/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 16/12/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/10/2022
Ora locale: 10:30
Luogo:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://gmina-godow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Termin związania ofertą upływa 16 grudnia 2022 r.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

wrzesień 2023

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

3.5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym: a) w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy, b) w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, c) w art. 109 ust. 1pkt 2 lit. a ustawy, d) w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, e) w art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do swz; 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, f) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, g) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 ustawy. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia i dokumenty w zakresie pkt 4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Urzad Zamówien Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 4587702
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy). 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 7. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 569 i 1002). 8. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 9. Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się: „1. Odwołanie wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 4587702
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/09/2022