Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 505484-2022

16/09/2022    S179

Polonia-Rogów: Servizi di smaltimento di rifiuti domestici

2022/S 179-505484

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Rogów
Numero di identificazione nazionale: IRG.271.14.2022
Indirizzo postale: przetargi@gminarogow.pl
Città: Rogów
Codice NUTS: PL712 Łódzki
Codice postale: 95-063
Paese: Polonia
Persona di contatto: Grzegorz Strożek, Paulina Kowalczyk
E-mail: przetargi@gminarogow.pl
Tel.: +48 468748070
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://bip.rogow.eu/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.bip.rogow.eu
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rogów

Numero di riferimento: IRG.271.14.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1) odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rogów

2) wyposażeniu wszystkich nieruchomości zamieszkałych wskazanych przez Zamawiającego w komplet 5 szt. pojemników

3) wyposażeniu w pojemniki oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów:

a) przeterminowanych leków - 2 punkty

b) zużytych baterii i akumulatorów – 4 punkty

4) odbiór od właścicieli nieruchomości mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, zużytych akumulatorów przemysłowych i sam., chemikaliów oraz odpadów bud.i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne poprzez utworzenie mobilnego PSZOK.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90511200 Servizi di raccolta di rifiuti domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL712 Łódzki
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Rogów

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

. Zakres zamówienia obejmuje świadczenia usług polegających na :

1) odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rogów w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę Rogów odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

2) wyposażeniu wszystkich nieruchomości zamieszkałych wskazanych przez Zamawiającego w komplet 5 szt. pojemników na:

a) odpady zmieszane,

b) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – 56% zabudowy jednorodzinnej,

c) odpady suche ( tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe )

d) papier i tektura

e) szkło

3) wyposażeniu w pojemniki oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów:

a) przeterminowanych leków - z dwóch punktów aptecznych

b) zużytych baterii i akumulatorów – z Urzędu Gminy w Rogowie i trzech placówek oświatowych

4) odbiór od właścicieli nieruchomości mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, zużytych akumulatorów przemysłowych i samochodowych, chemikaliów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne poprzez utworzenie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Kryterium środowiskowe - normy emisji spalin pojazdów używanych do odbioru odpadów komunalnych / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma charakter ciągły i zamówienie sukcesywnie jest ponawiane na kolejne okresy.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Zamawiający przewiduje w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy ilości odpadów w porównaniu do szacunkowych, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w § 15 ust. 2 umowy. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości z § 15 ust. 2 umowy określonej na dzień zawarcia umowy, na niżej wymienionych warunkach:

1) w zakresie zamówienia opcjonalnego, Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w terminie 20 dni od zrealizowania przedmiotowego zamówienia o wartości stanowiącej 95 % wartości umowy określonej w § 15 ust. 2 umowy;

2) korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości zamówienia opcjonalnego wynikającego z poprzednio złożonego oświadczenia;

3) zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji bądź zaniechaniu zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego;

4) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy, stanowiące aktualny iloczyn ilości Mg oraz kwoty wynagrodzenia za 1 Mg określonej w § 15 umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w wysokości 30.000,00 PLN w jednej z dopuszczalnych form określonych w pkt XII. SWZ.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Określenie warunków:

1) Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Rogów - właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i obejmuje co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych objęte przedmiotem zamówienia.

2) Wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699.).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Określenie warunków:

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 PLN.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Określenie warunków:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odebrał lub odebrał i zagospodarował odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w ramach jednej umowy, w ilości 1000 Mg rocznie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy. Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że wykonanie w/w usług powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawcy składający ofertę wspólnie, sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w/w wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Ogólne warunki umowy zawarte są w projekcie umowy.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/10/2022
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 21/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/10/2022
Ora locale: 13:00
Luogo:

Urząd Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23 , 95-063 Rogów

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w obecności członków komisji przetargowej poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

październik 2023 r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Podstawy wykluczenia Wykonawcy obligatoryjne określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy:

— na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,

— na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

- zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia określa pkt VIII.3. SWZ.

Klauzulę informacyjną RODO określa pkt XXV SWZ.

Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość znaków zamieszczanych w ogłoszeniu o zamówieniu należy zaznaczyć, że szczegółowy zakres informacji i wymagań Zamawiającego określa SWZ zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania http://bip.rogow.eu

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Warszawa
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Warszawa
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/09/2022