Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 505489-2022

16/09/2022    S179

Polonia-Wąsosz: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 179-505489

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Wąsosz
Numero di identificazione nazionale: 411050617
Indirizzo postale: 1 Maja
Città: Wąsosz
Codice NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Codice postale: 56-210
Paese: Polonia
Persona di contatto: Joanna Pawliczak
E-mail: magilla15@wp.pl
Tel.: +48 667913676
Fax: +48 655437808
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.wasosz.eu/
Indirizzo del profilo di committente: http://platformazakupowa.pl/pn/wasosz
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://platformazakupowa.pl/pn/wasosz
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

"Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wąsosz"

Numero di riferimento: BI.271.11.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych dostarczonych od mieszkańców z terenu gminy Wąsosz przez podmiot odbierający odpady, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz utworzenie, utrzymanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych dostarczonych od mieszkańców z terenu gminy Wąsosz przez podmiot odbierający odpady, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz utworzenie, utrzymanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wąsosz: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

• odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

• papier ( w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury),

• szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła),

• metal (w tym odpady opakowaniowe z metali)

• tworzywa sztuczne ( w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe wielomateriałowe),

• odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

• meble i inne odpady wielkogabarytowe,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

• zużyte baterie i akumulatory

• odpady niebezpieczne

• zużyte opony

• odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych

• przeterminowane leki i chemikalia

• odpady tekstyliów i odzieży

• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje na terenie gminy Wąsosz, uruchomi, odpowiednio oznaczy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1297 z późn. zm.)

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy gminy Wąsosz mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady za które opłaty ponosi gmina Wąsosz, w szczególności:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

f) bioodpady,

g) odpady niebezpieczne,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

j) zużytych baterii i akumulatorów,

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

ł) zużyte opony

m) odpady tekstyliów i odzieży

n) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Zgodnie z art. 214 ust.1 pkt. 7 dopuszcza się udzielenie zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu przedmiotowej usługi w dotychczasowym zakresie przedmiotu zamówienia.

Szacunkowa ilość odpadów przekazanych do zagospodarowania w okresie 01.01.2024 r- 30.06.2024 r. będzie porównywalna do ilości wskazanej do zagospodarowania w 2023 r. w okresie 6 miesięcy

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

Posiada wpis do rejestru , o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 2021, poz. 779 ze zm.).

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w przedmiotowym zakresie, jeśli wykaże, że:

Dysponuje instalacją odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, do której transportowane będą odpady celem zagospodarowania. Wskazana instalacja musi być objęta zezwoleniem właściwego organu na przetwarzanie odpadów, w której odpady podlegają procesom odzysku.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/10/2022
Ora locale: 08:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 16/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/10/2022
Ora locale: 08:05
Luogo:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/wasosz w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 19.10.2022 r. do godziny 8:00.

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2022 r. o godzinie 8:05.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy dnia 19.10.2022 r. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Osoba upoważniona - Joanna Pawliczak

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

11.2022 r. lub 05.2023 r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://wwwuzp.gov.pl/
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://wwwuzp.gov.pl/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustaw, przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy o środkach ochrony prawnej dotyczące zamówień o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określa w szczególności Dział VI Ustawy.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://wwwuzp.gov.pl/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/09/2022