Un bug sta incidendo sulla visualizzazione degli URL negli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, suggeriamo di eliminare la virgola (o qualsiasi altro carattere speciale) che compare alla fine dell'URL. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Servizi - 505532-2022

Submission deadline has been amended by:  582068-2022
16/09/2022    S179

Polonia-Komprachcice: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 179-505532

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Urząd Gminy w Komprachcicach
Numero di identificazione nazionale: 531413082
Indirizzo postale: Komprachcice
Città: Komprachcice
Codice NUTS: PL524 Opolski
Codice postale: 46-070
Paese: Polonia
Persona di contatto: Aleksandra Chlewicka
E-mail: zamowienia@komprachcice.pl
Tel.: +48 774031712
Fax: +48 774031725
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://bip.komprachcice.pl
Indirizzo del profilo di committente: https://bip.komprachcice.pl/1777/1922/przetargi.html
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://bip.komprachcice.pl/1777/1922/przetargi.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Komprachcice w 01.02.2023 – 31.01.2024

Numero di riferimento: ZP.272.12.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w Gminie Komprachcice i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Komprachcice w okresie 01.02.2023 – 31.01.2024

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów wskazanych w opisie zamówienia.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL524 Opolski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Komprachcice

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w Gminie Komprachcice i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Komprachcice w okresie 01.02.2023 – 31.01.2024

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów wskazanych w opisie zamówienia.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: ASPEKT ŚRODOWISKOWY - Dyspo-nowanie do realizacji zamówienia samo-chodami spełniającym normy emisji spalin EURO 6 / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/02/2023
Fine: 31/01/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komu-nalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.),

b) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych wydane na podstawie przepisu art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 779 ze zm.),

c) aktualny wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - zgodnie z przepisem art. 50 ust. 3 oraz art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.),

d) aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów komunalnych będących przedmiotem za-mówienia wydane na podstawie zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach, w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania powinien przedstawić umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadają-cym zezwolenie w tym zakresie – zgodnie z pkt 6.

e) aktualne umowy z instalacją przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych i bioodpadów oraz z instalacjami do odzysku i zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób selektywny,

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca Zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tzn. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, , w ilości nie mniejszej niż 2 000 Mg/ rok odpadów zmieszanych oraz 800 Mg/ rok odpadów segregowanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia referencji bądź innych dokumentów potwierdzających ich należyte wykonywanie; ww. referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania usługi, tzn.: Wykonawca musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122), a także wymagania nałożone przez Zamawiającego. a w szczególności:

• dysponuje samochodami specjalistycznymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym, innymi przepisami oraz spełniającymi normę czystości spalin EURO5:

- co najmniej dwoma pojazdami typu śmieciarka przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników 60l – 1100l;

- jednym pojazdem typu śmieciarka przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników 60 – 1100l, małogabarytowym, tj. o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 8550 Mg; pozwalającym na odbiór odpadów z miejsc o utrudnionym dojeździe;

- co najmniej dwoma pojazdami typu śmieciarka przystosowanymi do odbierania odpadów segregowanych opakowaniowych oraz bioodpadów, w tym jednym dwukomorowym z funkcją kompaktującą do odbierania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych gromadzonych w systemie pojemników oraz worków.

- minimum jednym pojazdem z dźwigiem hakowym, oraz minimum jednym pojazdem z dźwigiem bramowym do odbioru odpadów zgromadzonych w kontenerach;

- minimum jednym samochodem osobowo – ciężarowym przeznaczonym do nadzoru realizacji usług oraz do interwencyjnego dostarczania/ odbierania pojemników – o napędzie elektrycznym;

- minimum jednym samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych;

Pojazdy specjalistyczne typu śmieciarka powinny być wyposażone w:

- system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach ich postoju oraz czujniki rejestrujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych,

- urządzenia do ważenia dynamicznego odpadów z opróżnianych pojemnikach spełniające wymagania legalizacyjne Główny Urząd Miar,

- narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,

- posiadać pojazdy trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu,

Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia musi posiadać bazę magazynowo - transportową z zapleczem techniczno-biurowym, spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Kwestie odnoszące się do realizacji umowy uregulowane są w części II SWZ, tj. we wzorze umowy dostępnym na stronie Zamawiającego.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/10/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 17/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/10/2022
Ora locale: 13:00
Luogo:

Urząd Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, sala konferencyjna. Otwarcie nastąpi przy udziale Komisji przetargowej, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnych na mini Portalu i dokonane zostanie przez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Będzie

miało to miejsce w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

wrzesień 2023 r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 139 u.p.z.p. Zatem zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych określonych w cz.I SWZ:

1) na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług wg. załącznika nr 5 do cz.I SWZ -IDW, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz in. dokum. jakie może żądać zamawiający od wykonawcy;

2) w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostateczną dec. administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub stawek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert dokona płatności

wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności należnych podatków,

opłat lub składek (...) wg. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (podstawa wykluczenia wg art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

a) informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym w art.108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP; sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2. Do formularza oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu w formie jednolitego europejskiego zamówienia - JEDZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Warszawa
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Warszawa
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/09/2022