Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 505797-2022

16/09/2022    S179

Polonia-Jeleśnia: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 179-505797

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Jeleśnia
Numero di identificazione nazionale: 2417042
Indirizzo postale: ul. Plebańska 1
Città: Jeleśnia
Codice NUTS: PL225 Bielski
Codice postale: 34-340
Paese: Polonia
Persona di contatto: Magdalena Wiewióra
E-mail: inwestycje@jelesnia.pl
Tel.: +48 338630706
Fax: +48 338636797
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.jelesnia.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położony

Numero di riferimento: ZP.271.06.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Jeleśnia w roku 2023

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL225 Bielski
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Jeleśnia w roku 2023.

W ramach zamówienia, Wykonawca wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny z wszystkich nieruchomości (posesji) oraz z miejsc publicznych na terenie Gminy Jeleśnia. Usługi obejmują odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Jeleśnia, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także ich transport do instalacji komunalnej, zgodnie z zapisami:

- Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699),

- Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 906),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), a także:

- Uchwała Nr XXXVI/210/2020 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleśnia,

- Uchwała Nr XXXVI/211/2020 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Obsługa obejmuje także dostawę właścicielom nieruchomości worków na odpady zbierane selektywnie oraz (wg zapotrzebowania właściciela nieruchomości bądź wymiana worków za oddane worki) do wszystkich nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzują:

1) załączniki nr 10 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia podstawowe czynności techniczne, takie jak: wywóz odpadów, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Termin zapłaty faktury / Ponderazione: 40,00
Prezzo - Ponderazione: 60,00
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

- wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia;

- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.).

2. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, a w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie pkt 3 poniżej, dotyczących tych podmiotów.

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu:

1) zawiadomienie (zanonimizowane w zakresie loginu i hasła) o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) zawierające indywidualny numer rejestrowy lub inny dokument potwierdzający wpis do tego rejestru w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia;

2) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez właściwy organ w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.)

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych o wielkości minimum 1.000 Mg/rok lub jedną usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych na kwotę brutto nie mniejszą niż 800.000,00 zł.

2. Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:

1)) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

2)) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

3)) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, a w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie pkt 5 poniżej, dotyczących tych podmiotów.

5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane – załącznik nr 5 do SWZ, oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6 do SWZ.

6. Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby:

1) Wykonawca zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;

2) szczegółowe informacje dotyczące poleganiu na zasobach podmiotów trzecich zawarte zostały w rozdziale IV pkt 4 SWZ.

7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

8. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/10/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 13/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/10/2022
Ora locale: 11:00
Luogo:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie.

2. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

1. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy Pzp (podstawy wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp (podstawy wykluczenia fakultatywne), a także wymienionych w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1) SWZ, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp.

3. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp (podstawy wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp (podstawy wykluczenia fakultatywne), a także wymienionych w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1) SWZ, oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej jednolitym dokumentem lub JEDZ. Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w zakresie odpowiadającym wszelkim wymaganiom określonym w SWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Formularz JEDZ nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

4. Oświadczenie w formie JEDZ należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ lub na odpowiednio wypełnionym formularzu na stronie internetowej https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl, z wykorzystaniem pliku w formacie xml, stanowiącego załącznik nr 2b do SWZ.

5. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, a w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – do złożenia podmiotowych środków dowodowych opisanych szczegółowo w dokumentach zamówienia, tj. w rozdziale VI pkt 2 SWZ oraz - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - dodatkowo w rozdziale VI pkt 3, 4 i 5 SWZ.

6. Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty szczegółowo opisane w rozdziale VII pkt 1 SWZ.

7. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Informacje ogólne. 1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej, są: a) odwołanie; b) skarga do sądu. 2. Odwołanie. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w następujących terminach: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-198 ustawy Pzp. 3. Skarga do sądu. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/09/2022