Un bug sta incidendo sulla visualizzazione degli URL negli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, suggeriamo di eliminare la virgola (o qualsiasi altro carattere speciale) che compare alla fine dell'URL. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Servizi - 505801-2022

16/09/2022    S179

Polonia-Osiek: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 179-505801

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Osiek
Numero di identificazione nazionale: REGON 072181847
Indirizzo postale: Główna 125
Città: Osiek
Codice NUTS: PL21A Oświęcimski
Codice postale: 32-608
Paese: Polonia
Persona di contatto: Izabella Gawęda
E-mail: i.gaweda@osiek.pl
Tel.: +48 338458223-125
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.osiek.pl
Indirizzo del profilo di committente: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0baf918c-3332-11ed-8832-4e4740e186ac
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0baf918c-3332-11ed-8832-4e4740e186ac
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0baf918c-3332-11ed-8832-4e4740e186ac
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Osiek oraz organizacja i prowadzenie PSZOK w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r

Numero di riferimento: ZP.271.11.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie ) całego strumienia odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 802 811.69 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL21A Oświęcimski
Luogo principale di esecuzione:

Osiek i Głębowice

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie ) całego strumienia odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. z 2021 r. poz. 888 ) oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. Wykonawca w ramach świadczenia usługi zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia na terenie Gminy Osiek lub w odległości nie większej niż 20 km od granic administracyjnych gminy stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi aktami prawa miejscowego wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. z 2021 r. poz. 888 ), w tym m. in. Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek oraz uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ww. uchwał w zakresie koniecznym do dostosowania ich zapisów do obowiązujących przepisów prawa. – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ, który zwany jest dalej „OPZ”.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada aktualny na dzień składania: • wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości, o którym mowa w art. 9c ustawy utrzymanie czystości i porządku w gminach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; • aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w zakresie podmiotów transportujących odpady; • umowę z Instalacją Komunalną przewidzianą na przyjmowanie odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych, bądź inny dokument, np.: umowę konsorcjum, stanowiący o spełnieniu warunków wynikających z PGO; • wpis do Rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z Ustawą dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893).

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/10/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 19/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/10/2022
Ora locale: 09:30
Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcia dokona komisja przetargowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Osiek.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Indirizzo postale: Krucza 36/ Wspólna 6
Città: Warszawa
Codice postale: 00-522
Paese: Polonia
Tel.: +49 226958504
Indirizzo Internet: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do którego zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/09/2022