Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 505820-2022

16/09/2022    S179

Polonia-Sułkowice: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 179-505820

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Sułkowice
Numero di identificazione nazionale: REGON 351556300
Indirizzo postale: Rynek 1
Città: Sułkowice
Codice NUTS: PL214 Krakowski
Codice postale: 32-440
Paese: Polonia
Persona di contatto: Hanna Pluszczyk
E-mail: hanna.pluszczyk@sulkowice.pl
Tel.: +48 122732075
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.sulkowice.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://bip.malopolska.pl/umsulkowice,m,402746,2022.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z transportem z terenu Gminy Sułkowice

Numero di riferimento: ZP.271.24.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie transportu i zagospodarowania (zbierania i przetwarzania) odpadów komunalnych: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – kod odpadu 20 03 01, w ilości 2400 Mg/rok, przekazywanych do odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami – proces odzysku R12, b) odpadów ulegających biodegradacji tj. bioodpadów kuchennych – kod odpadu 20 01 08 w ilości 200Mg/rok, przekazywanych do odzysku w procesie odzysku R3, c) odpadów ulegających biodegradacji tj. odpadów zielonych - kod odpadu 20 02 01 200Mg/rok - przekazywanych do odzysku w procesie odzysku R3, d) odpadów zebranych selektywnie – kod odpadu 15 01 01, 20 01 01, 15 01 02, 20 01 39, w ilości 700 Mg/rok, przekazywanych do odzysku i recyklingu, e) odpadów wielkogabarytowych – kod odpadu 20 03 07, w ilości 350Mg/rok, przekazywanych do odzysku i unieszkodliwiania – proces odzysku R12, wytworzonych przez mieszkańców gminy Sułkowice, dostarczone przez podmiot odbierający odpady komunalne, na okres 12 miesięcy tj. od dnia 1.01.2023 do dnia 31.12.2023 roku. 2. Transport odpadów odbywać się będzie z punktu przeładunkowego, zlokalizowanego w Sułkowicach przy ul. Tysiąclecia 133, do miejsca ich zagospodarowania, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. 2022 r. Dz. U., poz. 699). 3. Ilości odpadów przewidzianych do zagospodarowania, określone zostały na podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców realizujących usługę zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Sułkowice w latach 2019-2022: Rodzaj odpadów Ilość odpadów w roku 2019 Ilość odpadów w roku 2020 Ilość odpadów w roku 2021 Ilość odpadów w I półroczu 2022 roku Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2397,98 2389,98 1964,44 1071,6 Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone 227,08 398,56 391,66 160,50 Segregowane odpady komunalne 604,08 721,62 604,75 293,86 Odpady wielkogabarytowe 248,02 303,14 474,44 120,72 Podane ilości nie stanowią podstawy oszacowania wartości zamówienia. Informacje te podane są w celu zobrazowania sytuacji już istniejącej i zostały uzyskane ze sprawozdań przekazywanych przez podmioty realizujące usługę zagospodarowania odpadów komunalnych na ternie Gminy Sułkowice. Ilość wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego, wyliczona ilość jest szacunkowa i może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych do zagospodarowania odpadów, w zależności od faktycznych potrzeb, bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) • 90 50 00 00-2 - usługi związane z odpadami, • 90 51 10 00-2 - usługi wywozu odpadów, • 90 51 20 00-9 - usługi transportu odpadów, • 90 51 31 00-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, • 90 53 30 00-2 - usługi gospodarki odpadami Do obowiązków Zamawiającego będzie należał załadunek odpadów na środki transportu podstawione przez Wykonawcę. Zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7): Zamawiając przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług o całkowitej wartości wynoszącej do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te obejmują: • Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych wraz z transportem od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z terenu gminy Sułkowice. • Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki, poprzedzone będzie stosowanym zaproszeniem do negocjacji oraz negocjacjami. 8. Wizja Lokalna: Zamawiające nie wymaga wizji lokalnej.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL214 Krakowski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Sułkowice

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Zapewnienia kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych: a. dwóch kontenerów na odpady niesegregowane (zmieszane) o poj. 40m3, b. dwóch kontenerów na odpady ulegające biodegradacji o poj. 20m3, oraz c. dwa kontenery na odpady segregowane o poj. 40m3 Kontenery powinny zostać podstawione do dnia 31.12.2022 roku, chyba, że zawarcie umowy nastąpi po tej dacie (w tym przypadku 2 dni robocze od dnia zawarcia umowy). 2. Zapewnienia możliwości gromadzenia ww. odpadów w sposób ciągły bez zwłoki. 3. Obsługi podstawionych kontenerów (wymiana) w dni robocze tygodnia tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 4. Odbioru odpadów, po uprzednim zgłoszeniu (telefonicznym lub e-mailowym) przez Zamawiającego, przy czym czas od zgłoszenia do odbioru zebranych odpadów nie może być dłuższy niż 48 godzin. 5. Transportu odpadów, który odbywa się z punktu przeładunkowego zlokalizowanego w Sułkowicach przy ul. Tysiąclecia 133: a. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - do komunalnych instalacji umieszczonych przez Marszałków Województw w Biuletynie Informacji Publicznej oraz do wskazanych w Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami Komunalnymi instalacji komunalnych (instalacje RIPOK – wskazane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego); b. selektywnie odpady komunalne do instalacji recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 20 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 699). 6. Ważenia odpadów komunalnych na wadze elektronicznej znajdującej się w Sułkowicach przy ul. Tysiąclecia 133. Kontener służący do przewozu odpadów objętych zamówieniem, winien być każdorazowo ważony dwukrotnie, pierwsze ważenie bez odpadów, drugie ważenie z odpadami. 7. Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów, którą potwierdzi Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Przekazywania Zamawiającemu, za każdy miesiąc wykonanej usługi, kopii kwitów wagowych potwierdzających masę odpadów komunalnych przyjętych z terenu Gminy Sułkowice oraz termin ich przyjęcia do instalacji. 9. Zapewnienia w okresie obowiązywania Umowy osiągnięcia wskaźników efektywności w zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w zakresie: odzysku ze zmieszanych odpadów wysegregowanych odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022r.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - kierowca samochodu odbierającego odpady 1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w punkcie III.4 czynności. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elek-tronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia. 8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: hanna.pluszczyk@sulkowice.pl 9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: hanna.pluszczyk@sulkowice.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 2452). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sułkowice, 32-440 Sułkowice, Rynek 1; 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@sulkowice.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Prawo zamówień Publicznych 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szcegóły dotyczące RODO zawarty jest w SWZ.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca będzie: a) posiadał zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru, zgodnie z ustawą o odpadach. b) posiadał zezwolenie/pozwolenie na przetwarzanie odpadów.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik do SWZ. Projektowane zmiany umowy: 1. Z zastrzeżeniem poniższych zapisów umowy zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w wysokości wynagrodzenia w przypadkach zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia. Wszystkie zmiany umowy zawarte są w SWZ ( ze względu na ograniczoną ilość znaków).

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/10/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 16/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/10/2022
Ora locale: 10:30
Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Hanna Pluszczyk

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

III kwartał 2023

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 3.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w podstępowaniu: a) Zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru BDO, w zakresie transportu odpadów, obejmujących składaną ofertę, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia lub posiadania umowy z podmiotem działającym jako podwykonawca posiadającym wpis do BDO; b) Posiadania pozwolenie/zezwolenie na przetwarzanie odpadów na prowadzenie instalacji lub umów, z podmiotem/tami, który posiada instalacje do zagospodarowania odpadów i wymagane prawem pozwolenia/zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 8 do SWZ; 3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale IX punkt 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, wg załącznika Nr 5 SWZ 4) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 5) Jeżeli w imieniu wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie 4), zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa. 5. Dowód wniesienia wadium. Szczegółowo wykaz wymaganych dokumentów zawiera SWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/09/2022