Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 505858-2022

16/09/2022    S179

Polonia-Sławno: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 179-505858

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Numero di identificazione nazionale: 8390005563
Indirizzo postale: ul. Polanowska 43
Città: Sławno
Codice NUTS: PL426 Koszaliński
Codice postale: 76-100
Paese: Polonia
Persona di contatto: Marcin Zasada
E-mail: marcin.zasada@slawno.pl
Tel.: +48 598103041
Fax: +48 598103041
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.mpgkim.slawno.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://mpgkim.slawno.ibip.pl/public/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Spółka z o.o.
I.5)Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno.”

Numero di riferimento: 11/2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 191212 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno w ilości około 7000 Mg w podziale na lub zamiennie:

a. 6 500 Mg – odpady pochodzące z mechanicznego sortowania niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 200301, tzw. „frakcja nadsitowa”, powyżej 80 mm.

b. 500 Mg – odpady pochodzące z mechanicznego sortowania selektywnie zbieranych odpadów.

Odpady posiadają postać stałą. Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt.

Odpady o kodzie 19 12 12 mogą być zanieczyszczone innymi odpadami, takimi jak piasek, drobne szkło, plastik itp. oraz wytrącenia odpadów w nierozerwanych workach.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL4 Makroregion północno-zachodni
Codice NUTS: PL426 Koszaliński
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 191212 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno w ilości około 7000 Mg w podziale na lub zamiennie:

a. 6 500 Mg – odpady pochodzące z mechanicznego sortowania niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 200301, tzw. „frakcja nadsitowa”, powyżej 80 mm.

b. 500 Mg – odpady pochodzące z mechanicznego sortowania selektywnie zbieranych odpadów.

Odpady posiadają postać stałą. Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt.

Odpady o kodzie 19 12 12 mogą być zanieczyszczone innymi odpadami, takimi jak piasek, drobne szkło, plastik itp. oraz wytrącenia odpadów w nierozerwanych workach.

Zanieczyszczenia:

jako wytrącenia/zanieczyszczenia ustala się: frakcje ulegające biodegradacji, szkło, części metalowe, odpady mineralne, w tym budowlane substancje i odpady niebezpieczne.

Kody CPV:

90500000-2 - usługi związane z odpadami;

90512000-9 - usługi transportu odpadów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości odpadów podanych w pkt 1.1. Ilość odpadów może się zmniejszyć lub zwiększyć, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilości odpadów powoduje zmianę ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy. Nie zrealizowanie całego zakresu zamówienia nie może rodzić po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń.

Odbiór odpadów następować będzie w dni robocze w godzinach 7:00 – 12:00. Miejsce załadunku odpadów - Instalacja Komunalna w Gwiazdowie, gm. Sławno.

Odbierający powinien posiadać zdolność do odbioru od Zamawiającego minimum 20 Mg odpadów na dobę, w dni robocze w godzinach 7:00 – 12:00.

Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Rozliczanie ilości odpadów następować będzie na podstawie dowodów z ważeń z legalizowanej wagi towarowej wskazanej przez Zamawiającego:

a. znajdującej się w Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno

lub zastępczo

b. znajdującej się w Sławnie przy ul. Chełmońskiego 53

Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru od Zamawiającego minimum 20 Mg odpadów na dobę, w dni robocze w godzinach 7:00 – 12:00, są to godziny pracy Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie. W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych okolicznościami dopuszcza się odbiór odpadów poza powyższym przedziałem czasowym, po uprzednim ustaleniu godziny odbioru z przedstawicielem Zamawiającego. W przypadku przygotowania przez Instalację Komunalną w Gwiazdowie większej, niż opisana powyżej, ilości odpadów Spółka poinformuje Odbiorcę o tym, z wyprzedzeniem, co najmniej 1 dniowym wskazując ilość odpadów. W takiej sytuacji Odbiorca dokona odbioru zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik nr 1.

Odbiór odpadów będzie potwierdzany kartami przekazania odpadów.

W chwili przekazania na podstawie kart przekazania odpadów przez Zamawiającego Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.

W celu odpowiedniego przygotowania oferty potencjalni Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z terenem odbioru odpadów i jego otoczeniem w celu oszacowania przez Wykonawców, na ich własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania wynikającej z niej umowy.

Wykonawcy, którym zostanie udzielone zamówienie są zobowiązani przed przystąpieniem do realizacji usług do zapoznania się z zasadami BHP obowiązującymi na obiekcie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

Załadunek odpadów odbywać się będzie sprzętem Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego sprzętu przystosowanego do transportu danego typu odpadów na czas załadunku. Koszt ten wi

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

prowadzony przez właściwego marszałka województwa zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

a) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub pozwolenie

zintegrowane w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu,

UWAGA: W przypadku powierzenia niektórych zadań podwykonawcom, również oni winni posiadać wymagane

przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy do rejestru, dotyczące wykonywania przez nich usług

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykaz usług (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, polegających na wykonywaniu odbioru i zagospodarowania odpadów, w tym: wykonanie minimum 1 usługi zagospodarowania

odpadów w ilości co najmniej 5000 Mg (jedna usługa) na rok, o kodzie 191212 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211) wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia ofert a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi były wykonywane. Przez sformułowanie usługa, Zamawiający rozumie zrealizowanie jednej usługi dla jednego Zamawiającego/Zlecającego.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/10/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 17/12/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/10/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert nastąpi 60 minut po upływie terminu składania ofert. Otwarcie ofert

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587702
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587702
Fax: +48 224587702
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587702
Fax: +48 224587700
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/09/2022