Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 505920-2022

Submission deadline has been amended by:  560506-2022
16/09/2022    S179

Polonia-Ujazd: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 179-505920

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Ujazd
Indirizzo postale: Plac Kościuszki 6
Città: Ujazd
Codice NUTS: PL71 Łódzkie
Codice postale: 97-225
Paese: Polonia
E-mail: inwestycje@ujazd.com.pl
Tel.: +48 447192129
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bipug.ujazd.com.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.bipug.ujazd.com.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na 2023 rok

Numero di riferimento: RIR.271.1.19.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu, zagospodarowywaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pow. tomaszowski woj. łódzkie, pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z zapisami: ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego na lata 2016-2022.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje także wyposażenie na koszt Wykonawcy obsługiwanych nieruchomości w pojemnik/pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz w pojemnik/pojemniki lub worek/worki z tworzyw sztucznych na odpady zebrane w sposób selektywny, zachowując przy tym postanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujazd oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
Codice NUTS: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu, zagospodarowywaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pow. tomaszowski woj. łódzkie, pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z zapisami: ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego na lata 2016-2022.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje także wyposażenie na koszt Wykonawcy obsługiwanych nieruchomości w pojemnik/pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz w pojemnik/pojemniki lub worek/worki z tworzyw sztucznych na odpady zebrane w sposób selektywny, zachowując przy tym postanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujazd oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Szczegółowy opis stanowi SWz wraz z załącznikami.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: ilość zbiórek odpadów wielkogabarytowych w ciągu roku 2023 z zabudowy jednorodzinnej w tym zagrodowej / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na transport odpadów bądź zaświadczenie o wpisie do rejestru zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje usługę/usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 1 800 Mg w okresie co najmniej 12 następujących po sobie miesięcy.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji umowy zostały opisane we wzorze umowy w załączniku nr 6 do SWZ

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/10/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 18/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/10/2022
Ora locale: 11:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

1. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „SWZ”, to należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia Publicznego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na 2023 rok”.2. Zamawiający stosuje przesłanki wykluczenia Wykonawcy określone w art. 108 ust. 1 i 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp oraz określone w rozdz. VII ust. 2 pkt 2-4 SWZ. Wymagane jest złożenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia i podmiotowych środków dowodowych na wezwanie Zamawiającego. Lista podmiotowych środków dowodowych zawarta jest w rozdz VIII SWZ.

3. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Po dokonaniu badania i oceny ofert, Zamawiający zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, który złożył najwyżej oceniony ofertę do przedstawienia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych.

4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawców występujących wspólnie.

5. Zamawiający stosuje elektroniczne środki komunikacji w postępowaniu. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji, w tym składania ofert znajdują się w SWZ (rozdz XI i XII).

6. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium (20 000,00 zł) oraz zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia (3% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie).7. Oferta składa się z:

1) formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ);

2) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem);

4) pełnomocnictwa wskazującego pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum)

5) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.

7. Zgodnie z zapisami art. 95 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierowców pojazdów przystosowanych do odbioru i transportu odpadów i czynności pracowników fizycznych w zakresie odbioru i transportu odpadów odbieranych, a objętych przedmiotem zamówienia.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postepu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Zgodnie z przepisami Działu IX ustawy Pzp, a w szczególności:

Art. 505.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub Ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

Art. 509.

1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Art. 515.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/09/2022