Un bug sta incidendo sulla visualizzazione degli URL negli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, suggeriamo di eliminare la virgola (o qualsiasi altro carattere speciale) che compare alla fine dell'URL. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Servizi - 505929-2022

16/09/2022    S179

Polonia-Chybie: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 179-505929

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Chybie - Wójt Gminy Chybie
Numero di identificazione nazionale: REGON 072182396
Indirizzo postale: Bielska 78
Città: Chybie
Codice NUTS: PL225 Bielski
Codice postale: 43-520
Paese: Polonia
Persona di contatto: Urszula Gwizdoń
E-mail: przetargi2@chybie.pl
Tel.: +48 338561096-6203
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.chybie.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://chybie.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=209&menu=209&dzialy=209&akcja=agregatorarchiwum&strona=1
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Chybie

Numero di riferimento: ZPO.271.22.2022.UG
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Chybie” 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie m.in.: a) Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Chybie, b) Wyposażania Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK, zlokalizowanego przy ul. Bielskiej 23b w Mnichu, 43-520 Chybie) w kontenery i pojemniki do selektywnego zbierania frakcji odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie zebranych (przyjętych) w PSZOK odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL225 Bielski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Chybie

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Chybie” 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie m.in.: a) Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Chybie, b) Wyposażania Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK, zlokalizowanego przy ul. Bielskiej 23b w Mnichu, 43-520 Chybie) w kontenery i pojemniki do selektywnego zbierania frakcji odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie zebranych (przyjętych) w PSZOK odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych. 3. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie: a) powierzchnia gminy Chybie wynosi ok. 32 km2; b) na obszar gminy składają się następujące sołectwa: Chybie, Frelichów, Mnich, Zaborze oraz Zarzecze; c) orientacyjna łączna długość dróg gminnych i powiatowych w Gminie Chybie – ok. 92 km; d) liczba osób zgłoszonych do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na II kwartał 2022 r. wynosi 8 921 osób, w tym:  w zabudowie jednorodzinnej – 8 397 osób,  w zabudowie wielolokalowej – 524 osób, e) liczba budynków jednorodzinnych na II kwartał 2022 r. wynosi 2 320, w tym posesji o utrudnionym dojeździe: 76; f) liczba budynków wielolokalowych na II kwartał 2022 r. wynosi 26. 4. Wykaz nieruchomości objętych systemem stanowi załącznik nr 3a do umowy. Wykaz (stanowiący załącznik nr 3a do Umowy) będzie aktualizowany na bieżąco. 5. Liczba nieruchomości zamieszkałych może ulec zmianie zwiększeniu lub zmniejszeniu m.in. w wyniku zamieszkania nowych nieruchomości. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje podstawa do roszczeń do zwiększenia wynagrodzenia; 6. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w okresie obowiązywania umowy wyniesie ok. 9 747,749 Mg. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ)

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 02/01/2023
Fine: 31/12/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: I. Cena ofertowa – 60% II. Termin odbioru odpadów z PSZOK - waga kryterium 40% 2. 1. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz http://chybie.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=209&menu=209&dzialy=209&akcja=agregator

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualny wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postepowaniem; b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Chybie, wydany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), obejmujący odpady wyszczególnione w przedmiocie niniejszego zamówienia;

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł; Uwaga!!! W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości; 2. Dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał /wykonuje należycie co najmniej jedną (1) usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w gminie/ sołectwie/ dzielnicy/ sektorze z posesji/ terenu, dla którego złożone zostały deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla minimum 6000 osób, realizowanej w okresie minimum 12 miesięcy; za jedną usługę Zamawiający uzna usługę wykonaną w ramach jednego zamówienia. b) dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem:  dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (worki i pojemniki w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielolokalowej) spełniające normę emisji spalin minimum EURO 4, o masie nie większej niż 19 t DMC. Dopuszcza się wykorzystanie pojazdów o masie nie większej niż 26 t DMC pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022) § 3 ust. 1 pkt 10;  dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniające normę emisji spalin minimum EURO 4, o masie nie większej niż 19 t DMC. Dopuszcza się wykorzystanie pojazdów o masie nie większej niż 26 t DMC pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022) § 3 ust. 1 pkt 10;  jeden pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, służący do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe, spełniający normę emisji spalin minimum EURO 4, o masie nie większej niż 3,5 t DMC,  jeden pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (worki i pojemniki w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielolokalowej), służący do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe, spełniający normę emisji spalin minimum EURO 4, o masie nie większej niż 3,5 t DMC,  jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz zużytych opon spełniającym normę emisji spalin minimum EURO 4, o masie nie większej niż 19 t DMC. Dopuszcza się wykorzystanie pojazdów o masie nie większej niż 26 t DMC pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022) § 3 ust. 1 pkt 10;  jeden pojazd do wywozu odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgromadzonych w kontenerach – samochód wyposażony w dźwig hakowy lub bramowy;  jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Dopuszcza się wykorzystanie pojazdów o masie nie większej niż 26 t DMC pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022) § 3 ust. 1 pkt 10;

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Istotne postanowienia umowy, w tym warunki dokonywania zmian umowy oraz określenie kar umownych, zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 2. Realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności związane z realizacją zamówienia (tj. kierowców pojazdów przeznaczonych do odbioru i transportu odpadów).

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/10/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 16/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/10/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przez Komisję Przetargową na sprzęcie Zamawiającego z dostępem do sieci teleinformatycznej (bez udziału Wykonawców i innych zainteresowanych osób.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

wrzesień 2024 r.

VI.3)Informazioni complementari:

1. O zamówienia mogą ubiegać się Wyk., którzy: 1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108, art. 109 ust.1 pkt 1,4,8,10 ustawy Pzp; 1.2.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art.1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, strona 1 w związku z dodaniem art.5k.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

. W prowadzonym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej zawarte w Dziale IX ustawy Pzp, w szczególności: 1) odwołanie, 2) skarga do sądu. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom uprawnionym do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 2. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”. 12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 14. Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/09/2022