Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 506098-2022

16/09/2022    S179

Polonia-Kobiór: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 179-506098

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Kobiór
Indirizzo postale: ul. Kobiórska 5
Città: Kobiór
Codice NUTS: PL22C Tyski
Codice postale: 43-210
Paese: Polonia
E-mail: eko@kobior.pl
Tel.: +48 32218182
Fax: +48 32218288
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.kobior.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://bip.kobior.pl/index.php?gid=4ad30be56f1599e6222f054f73645e5e&lpos=0_3&rpos=-1_-1
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023”

Numero di riferimento: GK.271.01.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kobiór oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

2. Zaopatrzenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki LDPE do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, pojemniki do gromadzenia popiołu oraz pojemniki do gromadzenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji.

3. Doposażenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, oraz pozostałe usługi wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia_ załącznik nr 1 do SWZ

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90511200 Servizi di raccolta di rifiuti domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
34928480 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL22 Śląskie
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Kobiór, Polska

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Wykonawca odbierze i zagospodaruje odpady komunalne z terenu gminy Kobiór ze wszystkich nieruchomości „zamieszkałych” oraz nieruchomości „niezamieszkałych” określonych w załączniku nr 1 do OPZ, oraz z PSZOK, w prognozowanej łącznej ilości ok. 2 417,73 Mg/12 m-cy, w tym:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (200301) – 766,41 Mg

b) odpady ulegające biodegradacji (200201) – 323,37 Mg

c) odpady kuchenne ulegające biodegradacji (200108) – 204,76 Mg

d) papier i tektura (200101) w tym opakowania z papieru i tektury (150101) – 91,09 Mg

e) szkło (200102), w tym opakowania ze szkła (150107) – 138,07 Mg,

f) tworzywa sztuczne (200139), w tym opakowania z tworzyw sztucznych (150102) – 182,61 Mg

g) metale (200140), w tym opakowania z metali (150104) – 8,42 Mg

h) opakowania wielomateriałowe (150105) – 1,00 Mg

i) popiół z gospodarstw domowych (200199) – 255,70 Mg

j) odpady budowlane i rozbiórkowe (170107) – 177,79 Mg

k) materiały izolacyjne (170604) - 14,83 Mg

l) odpadowa papa (170380) – 22,95 Mg

m) odpady wielkogabarytowe (200307) – 174,74 Mg

n) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (200136) – 20,86 Mg

o) zużyte baterie i akumulatory (200133) – 0,35 Mg

p) zużyte opony z samochodów osobowych (160103) – 20,80 Mg

q) odpady odzieży (200110) - 5,14 Mg

r) odpady tekstyliów 200111) – 1,53 Mg

s) przeterminowane leki (200131) - 1,05 Mg

t) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (200121) – 0,16 Mg

u) oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (130208 ) – 1,75 Mg

v) rozpuszczalniki (200113) – 0,04 Mg

w) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice (200128) – 4,30 Mg

x) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (ex 200199) – 0,01 Mg

Wykonawca w terminie do 31 stycznia 2023r. zaopatrzy właścicieli nieruchomości „zamieszkałych” ogrzewających domy urządzeniami grzewczymi na paliwo stałe, w pojemniki służące do gromadzenia popiołu/żużla o pojemności 120 l. Szacunkowa ilość pojemników: 800 sztuk.

Pojemniki winne być koloru szarego lub ciemnoszarego, oraz oznaczone napisem POPIÓŁ.

Wykonawca w terminie do 31 stycznia 2023r zaopatrzy właścicieli nieruchomości „zamieszkałych” w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki służące do gromadzenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o pojemności 120 l, wyposażone w wymienne wkłady PE-HD (worek osłonowy). Szacunkowa ilość pojemników: 1100 sztuk.

Pojemniki winne być koloru brązowego, oraz oznaczone napisem BIO.

Wykonawca będzie dostarczał właścicielom nieruchomości zamieszkałych worki PE-HD (w tym worki osłonowe do brązowych pojemników) służące do selektywnego gromadzenia odpadów przy ich odbiorze, na zasadzie wymiany tj. zabrania zapełnionych worków z poszczególnymi rodzajami odpadów i pozostawieniem nowych worków (łączna szacunkowa ilość worków do przekazania 178000).

Wykonawca doposaży PSZOK w:

a) wagę najazdową z ważnym świadectwem zgodności i legalizacją Głównego Urzędu Miar,

b) niezbędną ilość pojemników, kontenerów (KP-4, KP-7, KP-10, pojemniki 1100 l) do gromadzenia odpadów wymienionych w punkcie 1.2 części II Opisu Przedmiotu Zamówienia,

c) wizyjny system kontroli (o którym mowa w art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

d) inne niż wymienione w części II ust. 3 pkt 3.4 OPZ urządzenia i obiekty wymagane ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) oraz innymi przepisami szczególnymi.

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu roczne sprawozdania zgodnie z art. 9n i 9na ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022r. poz. 1297 z późn. zm.)

Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu harmonogram usług.

Pełna treść opisu przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę o której mowa w art. 139 PZP tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca wymaga złożenia JEDZ wraz z ofertą.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40000,00zł

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości, o którym mowa w art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późń. zm. w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem.

b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) w zakresie transportu odpadów oraz w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699 z późń. zm.),

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagania odnoszą się do tych podmiotów wspólnie składających ofertę, które będą wykonywać (realizować) zakres zamówienia wymagający odpowiednich zezwoleń i wpisów do właściwego rejestru.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion zł)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo łącznie wszyscy Wykonawcy.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże:

a) Doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje:

- należycie co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) o łącznej masie odebranych odpadów w jednym roku (w 12 następujących po sobie miesiącach), w ilości co najmniej 2000 Mg i wartości minimum 1 000 000 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych).

Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy, ilościowy i wartościowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 8, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku składania ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże się doświadczeniem, o którym mowa powyżej.

b) Potencjał techniczny: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że do wykonania zamówienia dysponuje następującym potencjałem technicznym:

- co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

- co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- co najmniej 2 pojazdami o zabudowie bramowej bądź alternatywnie 2 pojazdami o zabudowie hakowej,

- co najmniej jednym pojazdem małogabarytowym do odbioru odpadów z miejsc o utrudnionym dostępie;

Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu Gminy Kobiór były na bieżąco odbierane i zagospodarowane.

Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać normy dopuszczalnej emisji spalin – co najmniej norma Euro 4.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo łącznie wszyscy Wykonawcy.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Umowa ws. zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SWZ oraz danych zawartych w ofercie. Projektowane postanowienia umowy zawiera zał. nr 2 do SWZ.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie opisanym w art. 454 i 455 ustawy PZP oraz na podstawie projektowanych postanowień umownych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kobiór jest Wójt Gminy Kobiór, działający w imieniu Gminy Kobiór (dane adresowe: ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór);

Kontakt do pracownika pełniącego funkcję Inspektora Ochrony Danych: informatyk@kobior.pl, telefon: (32) 218 81 82, w.51,

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 211-553567
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/10/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/10/2022
Ora locale: 10:30
Luogo:

Urząd Gminy Kobiór, Kobiórska 5

platforma Miniportal.uzp.gov.pl

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

III kwartał 2023

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 109 ust 1 pkt 4, 8 i 10 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. oraz art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający wymaga w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, oraz przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców w przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 24.6 i 24.7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/09/2022