Lavori - 516343-2018

23/11/2018    S226    Строителство - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Строителни и монтажни работи на автомагистрали

2018/S 226-516343

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 168-381782)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция „Пътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 000695089
Пощенски адрес: бул. „Македония“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: инж. Елена Асенова/инж. Биляна Влаева/инж. Ралица Попова
Електронна поща: e.asenova@api.bg
Телефон: +359 29173396
Факс: +359 29173398

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.api.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1090

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект „Автомагистрала „Струма“, лот 3.2.1, участък „Крупник—Кресна“ — ляво платно от ... виж поле II.1.4)

II.1.2)Основен CPV код
45233110 Строителни и монтажни работи на автомагистрали
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект „Автомагистрала „Струма“, лот 3.2.1, участък „Крупник—Кресна“ — ляво платно от км 375+860?376+000 от лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки“.

В този смисъл цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да възложи изграждането на трасето на АМ „Струма“, лот 3.2.1 и на пътните връзки в участъка.

Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга 1999 г.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/11/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 168-381782

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Вместо:
Дата: 22/11/2018
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 06/12/2018
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите:
Вместо:
Дата: 23/11/2018
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 07/12/2018
Местно време: 14:00
VII.2)Друга допълнителна информация: