Lavori - 525242-2018

29/11/2018    S230

България-София: Строителни и монтажни работи на автомагистрали

2018/S 230-525242

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 166-377887)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция „Пътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 000695089
Пощенски адрес: бул. „Македония“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Бисерка Борисова/инж. Биляна Влаева/инж. Ралица Попова
Електронна поща: b.s.borisova@api.bg
Телефон: +359 29173396
Факс: +359 29173398
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.api.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1093

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект „Автомагистрала „Струма“, лот 3.2.2, участък „Крупник—Кресна“ — ляво платно от... (виж поле II.1.4)

II.1.2)Основен CPV код
45233110 Строителни и монтажни работи на автомагистрали
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществена поръчка (ОП) е определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект „Автомагистрала „Струма“, лот 3.2.2, участък „Крупник—Кресна“ — ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна — част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 (Е79) до км 401+691,90 397+000 от лот 3.3 на АМ „Струма“, вкл. и пътни връзки“. В този смисъл цел на ОП е АПИ да възложи изграждането на трасето на АМ „Струма“, лот 3.2.2 и пътни връзки в участъка. Съгл. идейния проект приблизителната площ на големите мостови съоръжения е 49 000 кв. м, габаритът им е 11 м и 14 м, а общата приблизителна дължина 3 600 м. Отворите на съоръженията варират от 17 м до 302 м. Предвидено е изграждането на 4 тунела, като приблизителната им дължина варира от 171 м до 1 303 м. Съгл. нормите за проектиране на пътища от 2000 г. за АМ, I и II клас пътища оразмерителният осов товар е 11,5 т/ос.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/11/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 166-377887

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Вместо:
Дата: 29/11/2018
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 17/12/2018
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите:
Вместо:
Дата: 30/11/2018
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 18/12/2018
Местно време: 14:00
VII.2)Друга допълнителна информация: