Lavori - 536592-2018

06/12/2018    S235    - - Lavori - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 

Polonia-Limanowa: Servizi forestali

2018/S 235-536592

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Nadleśnictwo Limanowa
7370005045
ul. Kopernika 3
Limanowa
34-600
Polonia
Persona di contatto: Jan Legutko
Tel.: +48 183372116
E-mail: limanowa@krakow.lasy.gov.pl
Fax: +48 183372218
Codice NUTS: PL218

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl

Indirizzo del profilo di committente: www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl

I.2)Appalto congiunto
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Leśnictwo

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Przebudowa leśnych dróg wewnętrznych – szlaków zrywkowych w ramach zadania: Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Kostrza.

Numero di riferimento: S.270.1.3.2018
II.1.2)Codice CPV principale
77200000
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w przedmiarze i w dokumentacji budowlanej będącej załącznikiem do SIWZ.

Przebudowa dróg leśnych polegać będzie na wykonaniu zabudowy przeciwerozyjnej szlaków zrywkowych (dylowanek) w leśnictwie Kostrza.

Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych polega na położeniu w miejscach podmokłych w nawierzchni dyli drewnianych prostopadle do osi szlaku i przykrycie ich warstwą pospółki. Dyle będą kładzione na geotkaninie.

Na kilku odcinkach planuje się odtworzenie rowów odwadniających drogę.

Planuje się na przebudowywanych odcinkach wymianę uszkodzonych przepustów i wodospustów.

W kilku miejscach między dylowankami w celu udostępnienia dalszych odcinków do dojazdu planuje się ułożenie warstwy pospółki o grubości 25 cm.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 394 896.50 PLN
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL218
Luogo principale di esecuzione:

Teren Nadleśnictwa Limanowa, Leśnictwa Kostrza, Powiat Limanowa, POLSKA

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w przedmiarze i w dokumentacji budowlanej będącej załącznikiem do SIWZ.

Przebudowa dróg leśnych polegać będzie na wykonaniu zabudowy przeciwerozyjnej szlaków zrywkowych w leśnictwie Kostrza.

Zaprojektowano zabudowę przeciwerozyjną szlaków zrywkowych na następujących szlakach w leśnictwie Kostrza:

Odcinek I o szerokości 3,0 m na działkach ewidencyjnych 56/1 i 56/2 w miejscowości Szyk:

Zabudowa szlaku w oddz. 21, 22 w postaci dylowanki o łącznej długości 477 mb

Utwardzenie na geotkaninie zjazdów na szlaki zrywkowe oraz placów składowych o powierzchni 4.7 ar

Przeprofilowanie szlaku na długości 30 m

Utwardzone najazdy z kruszywa na dylowanke o łącznej długości 10,5 mb

Utwardzenie szlaku na geotkaninie na długości 14 mb

Odcinek II o szerokości 3,0 m na działce ewidencyjnej 136/1 w miejscowości Słupia:

Zabudowa szlaku w oddz. 23 w postaci dylowanki na długości 80 mb

Utwardzone najazdy z kruszywa na dylowanke o długości 3 mb

Odcinek III o szerokości 3,0 m na działce ewidencyjnej 136/1 w miejscowości Słupia:

Zabudowa szlaku w oddz. 23 w postaci dylowanki na długości 170 mb

Utwardzone najazdy z kruszywa na dylowanke o długości 3 mb

Utwardzenie zjazdu lewostronnego na geotkaninie o powierzchni 1.3 ar

Odcinek IV o szerokości 3,0 m na działkach ewidencyjnych 136/2 i 136/7 w miejscowości Słupia:

Zabudowa szlaku w oddz. 24 i 25 w postaci dylowanki na długości 50 mb

Utwardzone najazdy z kruszywa na dylowanke o długości 3mb

Odcinek V o szerokości 3,0 m na działce ewidencyjnej 136/7 w miejscowości Słupia:

Zabudowa szlaku w oddz. 24 i 25 w postaci dylowanki na długości 95 mb

Utwardzony najazd z kruszywa na dylowanke o powierzchni 13 m^2

Utwardzenie zjazdu prawostronnego na szlak zrywkowy kruszywem o powierzchni 1.1 ar

Odcinek VI o szerokości 3,5m na działkach ewidencyjnych 276/2 i 276/3 w miejscowości Kostrza:

Zabudowa szlaku w oddz. 27 i 28 w postaci dylowanki na długości 1 104 mb

Utwardzenie szlaku na geotkaninie na długości 281 mb

Utwardzony najazd z kruszywa na dylowanke o długości 3 mb

Utwardzenie na geotkaninie zjazdów na szlaki zrywkowe oraz placów składowych o powierzchni 6.0 ar

Place do załadunku z płyt drogowych betonowych (wymiary płyt 1.5 m x 3.0 m) o łącznej długości 117 mb

Dylowanka

Projektowana zabudowa przeciwerozyjna polegać będzie na wykonaniu dylowanki o szerokości 3,0 m lub 3,5 m wykonanej z belek o średnicy min. 13cm układanych na warstwie geotkaniny o wytrzymałości na rozciąganie 52x52 kN/m po wcześniejszym wyprofilowaniu podłoża istniejącego oraz oczyszczeniu z resztek gałęzi oraz ostrych kamieni. Belki dylowanki należy spiąć klamrami ciesielskimi z prętów Ø12 mm z obydwu stron co minimum 1,05 m na odcinku prostym, a na łuku poziomym co minimum 0,5 m. Po ułożeniu belek należy wypełnić szczeliny pomiędzy nimi gruntem pozyskanym z korytowania szlaku. Następnie geotkaninę zawinąć na powierzchnię dylowanki na szerokości około 0,5 m z każdej strony.

Na szlaku zrywkowym w miejscowości Kostrza na dylowance ułożyć dwie warstwy pospółki - dolną warstwa pospółki (0÷63 mm) o grubości 15 cm po zagęszczeniu i górną warstwę pospółki (0÷31,5 mm) o grubości 10 cm po zagęszczeniu.

Na szlakach zrywkowych w miejscowości Słupia oraz Szyk na dylowance ułożyć jedną warstwę pospółki(0÷63 mm) o grubości 15 cm po zagęszczeniu.

Dylowankę należy wykonać z okorowanych bali modrzewiowych lub jodłowych zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie środkiem nie agresywnym dla środowiska naturalnego. Szczegółową lokalizację projektowanych dylowanek z robotami towarzyszącymi przy rowach, przepustach, wodospustach na poszczególnych szlakach przedstawiono na planach sytuacyjnych w dokumentacji projektowej.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Costo - Nome: Cena / Ponderazione: 60
Costo - Nome: Gwarancja wykonania zamówienia / Ponderazione: 40
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

POIS.02.01.00-00-0006/16-00. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2.14)Informazioni complementari

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia,

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 174-393748
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione:

Przebudowa leśnych dróg wewnętrznych – szlaków zrywkowych w ramach zadania: Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Kostrza.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
20/11/2018
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Lider Konsorcjum- Pełnomocnik Zakład Melioracyjno-Budowlany ,,WiR" Wiesław Młynarczyk - Ryszard Biedroń sp. j.
737-00-00-970
ul. Z. Augusta 12
Limanowa
34-600
Polonia
Codice NUTS: PL218
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Zakład Melioracyjno-Budowlany ,,WiR" Wiesław Młynarczyk - Ryszard Biedroń sp. j.
737-000-13-37
ul Fabryczna 1D
Limanowa
34-600
Polonia
Codice NUTS: PL218
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 394 896.50 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Urząd Zmówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Urząd Zmówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Informacje zawarte są na stronie: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Urząd Zmówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
03/12/2018