Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 556344-2022

11/10/2022    S196

Polonia-Piaski: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 196-556344

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Piaski
Numero di identificazione nazionale: 431019945
Indirizzo postale: ul. Lubelska 77
Città: Piaski
Codice NUTS: PL814 Lubelski
Codice postale: 21-050
Paese: Polonia
E-mail: przetargi@piaski.pl
Tel.: +48 815821020
Fax: +48 815657149
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://umpiaski.bip.lubelskie.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://umpiaski.bip.lubelskie.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Piaski od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”

Numero di riferimento: Ir.271.33.2022.KŁ
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Piaski od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

2. Opis przedmiotu zamówienia i częstotliwość odbioru odpadów:

UWAGA! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL814 Lubelski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Piaski

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piaski”.

2. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV:

90.50.00.00 - Usługi związane z odpadami

90.51.10.00 - Usługi wywozu odpadów

90.51.20.00 - Usługi transportu odpadów

90.53.30.00 - Usługi gospodarki odpadami

90.51.31.00 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

3. Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Piaski w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zadanie powinno być realizowane w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXIV/349/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” z załącznikami oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski.

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia poprzez:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych

z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piaski;

- transport odpadów;

- organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Urządzenia do gromadzenia odpadów: pojemniki, kontenery i worki, które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewnia Wykonawca.

2) Gmina Piaski liczy 10308 mieszkańców, w tym na terenie miasta Piaski 2444 mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.). Na terenie Gminy Piaski znajduje się ok. 3090 nieruchomości:

- ok. 2930 nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej;

- 11 nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej;.

Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem Wykonawca otrzyma w dniu zawarcia umowy. Dane dotyczące Gminy Piaski istotne z punktu widzenia zamówienia: Obszar Gminy Piaski wynosi 169,73 km2, z czego powierzchnia miasta Piaski wynosi 8,4 km2. Trasa przejazdu wynosi około 500 km. W skład Gminy Piaski wchodzi 39 miejscowości: Borkowszczyzna, Brzezice, Brzeziczki, Bystrzejowice Pierwsze, Bystrzejowice Drugie, Bystrzejowice Trzecie, Emilianów, Gardzienice Pierwsze, Gardzienice Drugie, Giełczew, Jadwisin, Janówek, Józefów, Kawęczyn, Kębłów, Klimusin, Kolonia Siedliszczki, Kolonia Wola Piasecka, Kozice Dolne, Kozice Dolne Kolonia, Kozice Górne, Majdan Brzezicki, Majdan Kawęczyński, Majdan Kozic Dolnych, Majdan Kozic Górnych, Majdanek Kozicki, Marysin, Młodziejów, Nowiny, Piaski Górne, Piaski Wielkie, Siedliszczki, Stefanówka, Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, Wola Gardzienicka, Wola Piasecka, Żegotów oraz miasto Piaski.

3) Ilość odpadów odebranych w 2020 r. to 1159,3620 ton odpadów niesegregowanych i 677,8380 ton odpadów segregowanych.

Podana ilość odbioru odpadów stanowi wielkość orientacyjną i Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej lub większej ilości odpadów. Powyższe dane o ilości nieruchomości i wytwarzanych odpadów mogą ulec zmianie w wyniku zasiedlenia nowych budynków lub wyludnienia oraz w wyniku ograniczania wytwarzania odpadów przez mieszkańców.

4) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przekazanych przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piaski, w tym:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01),

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/11/2022
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 31/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/11/2022
Ora locale: 12:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

wrzesień 2023 r.

VI.3)Informazioni complementari:

1. Dopuszcza się zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy,

2) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – wynagrodzenie może ulec zmianie o wartość zmienionej stawki podatku VAT,

3) konieczności zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia nałożone na Wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania umowy przepisów ustaw i rozporządzeń,

4) zmiany terminu umowy o okres działania siły wyższej oraz czasu potrzebnego na usunięcie skutków tego działania.

2. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony

prawnej przewidziane w ustawie Pzp. Terminy składania odwołań wskazane zostały w

art. 515 ustawy Pzp

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
06/10/2022