Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 559549-2022

12/10/2022    S197

Polonia-Rogowo: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 197-559549

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: GMINA ROGOWO
Numero di identificazione nazionale: 5621711384
Indirizzo postale: https://platformazakupowa.pl/pn/rogowo
Città: ROGOWO
Codice NUTS: PL617 Inowrocławski
Codice postale: 88-420
Paese: Polonia
Persona di contatto: Wojciech Krygier
E-mail: inwestycje@rogowo.paluki.pl
Tel.: +48 523024275
Fax: +48 523024275
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://rogowo.bip.net.pl/
Indirizzo del profilo di committente: https://platformazakupowa.pl/pn/rogowo
I.2)Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/rogowo
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/pn/rogowo
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogowo w roku 2023”

Numero di riferimento: RIDiGP.271.1.19.2022.ZP
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości

zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Rogowo. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór, transport i zagospodarowanie nielimitowanej ilości odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych w sposób ) odbiór transport i zagospodarowanie zgromadzonych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK); odbiór, transport i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - 2 razy w roku „wystawka”; zapewnienie wszystkim właścicielom nieruchomości pojemników i kontenerów oraz worków do do zbierania odpadów komunalnych; odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z kontenerów oraz wysegregowanych odpadów

z dzwonów maksymalnie wynosi 72 h od momentu zgłoszenia.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
34928480 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL617 Inowrocławski
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Rogowo

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych w w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Rogowo na okres 12 miesięcy - od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz .U. z 2022 r. poz. 1297 z póz. zm.) zapisami „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2016 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2028”, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr XXXII/545/17 z dnia 29 maja 2017 r. oraz zapisami wynikającymi z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo, a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Rogowo; odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w tym odpadów biodegradowalnych „BIO” z nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Rogowo; odbieranie i zagospodarowania odpadów komunalnych selektywnie zebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Jeziornej 1a w Rogowie. odbiór, transport i zagospodarowanie nielimitowanej ilości odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady; odbiór transport i zagospodarowanie zgromadzonych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);odbiór, transport i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - 2 razy w roku „wystawka” ;zapewnienie wszystkim właścicielom nieruchomości pojemników i kontenerów oraz worków do zbierania odpadów komunalnych; odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z kontenerów oraz wysegregowanych odpadów z dzwonów maksymalnie wynosi 72 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego. 2) Gmina Rogowo jest typowo gminą rolniczą. Działalność gospodarcza w większości związana jest z handlem hurtowym, detalicznym, naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, oświatą oraz bazą noclegową. W zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty) zamieszkuje 176 mieszkańców. Ponadto na terenie gminy znajdują się obiekty związane z oświatą i kulturą (szkoły, świetlice) w ilości 27, nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą oraz użyteczności publicznej w ilości 108 w tym osób 686. Nieruchomości rekreacyjno wypoczynkowych (pobyt sezonowy) w ilości 42 około 90 osób. Na terenie Gminy Rogowo znajdują się 4 cmentarze parafialne w miejscowościach: Czewujewo, Lubcz, Gościeszyn i Rogowo. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Rogowo stan na 31 sierpnia 2022 r. wynosi 6 709 osób. Natomiast liczba osób zamieszkujących (objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) na terenie Gminy Rogowo wynosi 5 785 (stan na 31 sierpnia 2022 r.). 4) W skład Gminy Rogowo wchodzą następujące miejscowości: Budzisław, Bożacin, Cotoń, Cegielnia, Czewujewo, Gałęzewo, Gałęzewko, Gołąbki, Gostomka, Gościeszyn, Gościeszynek, Grochowiska Szlacheckie, Grochowiska Księże, Izdebno, Jeziora, Lubcz, Łaziska, Mięcierzyn, Niedźwiady, Recz, Rogowo, Rogówko, Ryszewo, Rzym, Sarnówko, Skórki, Szkółki, Ustroń, Wiewiórczyn, Wola, Zalesie i Złotniki. Zestawienie miejscowości z wykazem: ilości osób zamieszkujących, nieruch. oświatowych (szkoły), związanych z działalnością gospodarczą i użyteczności publicznej (urząd, bank, itp.) oraz pobytem sezonowym 5) Odbiór odpadów segregowanych z pojemników: a) typu DZWON. Rozmieszczenie pojemników typu DZWON do selektywnej zbiórki odpadów z uwzględnieniem ich ilość 6) Powierzchnia całej gmin – 178,56 km2.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 30 000,00 zł. W niniejszym postępowaniu zastosowanie zostanie tzw. procedura odwrócona, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli: - posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Rogowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z póżn. zm.);- posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów bądź zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2022 r. poz. 669 z póz. zm.) - zezwalające na zbieranie co najmniej takich odpadów jak przedmiot zamówienia ; - jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1622)

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej 1 (jedną) usługą polegającą na: - odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych świadczoną na rzecz właścicieli nieruchomości lub gminy o łącznej masie co najmniej 1 441,47,00 Mg/rok wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały usługi wykonane oraz dołączeniem dowodów (np. referencji bądź innego dokumentu wystawionego przez podmiot na rzecz którego była wykonywana usługa), czy zostały wykonane należycie. W przypadku uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Dokument winien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. nie możności uzyskania tych dokumentów; odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie świadczoną na rzecz właścicieli nieruchomości lub gminy o łącznej masie co najmniej 483,26 Mg/rok uwzględniający odbiór odpadów biodegradowalnych „BIO” wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały usługi wykonane oraz dołączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane, lub wykonywane są należycie

- dysponuje lub będzie dysponował niezbędnym do wykonania zamówienia narzędziami urządzeniami tj. będzie posiadał co najmniej: • 2 pojazdy (bezpyłowe) przystosowane do obioru zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach 60l, 120l, 240l, 1100l – z mechanizmem załadowczym i funkcją kompaktującą, •1pojazd – śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe (np. drogi gruntowe, którymi dojeżdża się do nieruch. letniskowych), •1 pojazd specjalistyczny z dźwigiem hakowym (bramowym) do odbioru kontenerów typu KP-5, KP-7, KP-10, • 1 samochód skrzyniowy z dźwigiem bocznym (HDS) do odbioru 3 typu np. DZWON, odpadów segregowanych zbieranych w o pojemności 1,5 m • 2 pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, •1 pojazd do przewozu odpadów wielkogabarytowych, •1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. • trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, • posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, • wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego, • wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, • dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych, • dopuszcza się stosowanie pojazdów dwukomorowych do zbierania selektywnie zebranych odpadów takich jak papier, plastik, szkło, natomiast odpady BIO powinny być odbierane oddzielnym pojazdem. Wykonawca winien zrealizować zadanie monitoringu w zakresie segregacji odpadów w sposób

rzetelny i nie budzący wątpliwości. - dysponować pojemnikami i kontenerami do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 13 (OPZ) do SWZ, - posiadać oprogramowanie umożliwiające generowanie sprawozdań zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, - dysponuje bazą magazynowo - transportową

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

W kryterium - aspekt środowiskowy (AS)- WAGA 20% dysponowanie i realizowanie zamówienia przy użyciu pojazdów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin EURO 5 . Maksymalna liczba punktów 20,00. Punkty będą przyznawane według poniższych zasad: a) Wykonawca, który wykorzysta do realizacji zamówienia cztery lub więcej pojazdów spełniających normę emisji spalin minimum „EURO 5” – 20,00 pkt; b) Wykonawca, który wykorzysta do realizacji zamówienia co najmniej dwa pojazdy spełniające normę emisji spalin minimum „EURO 5” – 10,00 pkt;

Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 10 pkt. c) Wykonawca, który wykorzysta do realizacji zamówienia jeden pojazd spełniający normę emisji spalin minimum „EURO 5 ” lub nie wykorzysta żadnego pojazdu spełniającego ww. normę – 0,00 pkt

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Określone zostały w SWZ nr RIDiGP.271.1.19.2022.ZP, Załączniki Nr 13 OPZ i Załączniku Nr 14 PROJEKCIE UMOWY. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz na podstawie postanowień projektu umowy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 17/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2022
Ora locale: 10:30
Luogo:

1. Otwarcie ofert jest niepubliczne.

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie przetargowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rogowo .

3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na platformie zakupowej informacje z otwarcia ofert.

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni informację o kwocie, jaka zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

1. W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 3.Osobami uprawniony do porozumiewania się z Wykonawcami są: Wojciech Krygier, Agata Starczewska 52 30-24-053

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

IV kwartał 2023 r.

VI.3)Informazioni complementari:

Realizując obowiązek prawny ciążący na administratorze, w szczególności mając na uwadze wymogi art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rogowo z siedzibą w Rogowie

ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod nr tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl, 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy . Prawo zamówień publicznych ( Pzp)”,5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osób art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp.oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 10.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 11.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwołwcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
07/10/2022