Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Forniture - 562210-2022

14/10/2022    S199

Polonia-Krasnystaw: Moduli fotovoltaici solari

2022/S 199-562210

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Miasto Krasnystaw
Numero di identificazione nazionale: 564-16-69-053
Indirizzo postale: Plac 3 Maja 29
Città: Krasnystaw
Codice NUTS: PL81 Lubelskie
Codice postale: 22-300
Paese: Polonia
Persona di contatto: Marek Goławski
E-mail: zamowienia.publiczne@krasnystaw.pl
Tel.: +48 825762157
Fax: +48 825762377
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl
Indirizzo del profilo di committente: http://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://um-krasnystaw.zetopzp.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://um-krasnystaw.zetopzp.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnystaw – etap I

Numero di riferimento: WO.271.1.20.2022.MG
II.1.2)Codice CPV principale
09331200 Moduli fotovoltaici solari
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż prosumenckich mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznych. Głównym celem jest zapewnienie energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Krasnystaw. Realizacja inwestycji będzie miała charakter parasolowy. Jednocześnie wszystkie instalacje będą własnością miasta i będą stanowiły infrastrukturę publiczną. W ramach zadania wykonany zostanie montaż 330 sztuk instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 1,6 MW. Instalacje zlokalizowane będą na dachach budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych bądź na gruncie. Energia wytworzona w instalacjach wykorzystywana będzie wyłącznie na potrzeby własne użytkowników budynków mieszkalnych.

2. Zamówienie realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnystaw–etap I"

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 522 886.50 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45111200 Lavori di preparazione del sito e sgombero
45111291 Lavori di sviluppo di siti
45261215 Lavori di copertura di tetti con pannelli solari
45311100 Lavori di cablaggio elettrico
45312310 Lavori di protezione da fulmini
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Luogo principale di esecuzione:

Miasto Krasnystaw

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż prosumenckich mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznych. Głównym celem jest zapewnienie energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Krasnystaw. Realizacja inwestycji będzie miała charakter parasolowy. Jednocześnie wszystkie instalacje będą własnością miasta i będą stanowiły infrastrukturę publiczną. W ramach zadania wykonany zostanie montaż 330 sztuk instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 1,6 MW. Instalacje zlokalizowane będą na dachach budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych bądź na gruncie. Energia wytworzona w instalacjach wykorzystywana będzie wyłącznie na potrzeby własne użytkowników budynków mieszkalnych. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną. Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego. Realizacja projektu bezpośrednio przekłada się na rozwój inwestycji wspierających odbudowę gospodarki (zieloną transformację, czyste i wydajne wytwarzanie i wykorzystanie).Projekt przyczynia się do poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, zmniejszenia udziału węgla w produkcji energii elektrycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, tworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej o wykorzystanie lokalnych zasobów (energii słonecznej). W ramach zadania powstanie zakładka na stronie internetowej miasta, dotycząca projektu, użytkowania i serwisu instalacji, dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Wnioskodawca posiada zestawienie nieruchomości, dla których przewiduje się montaż instalacji OZE. Posiada również prawo do dysponowania tymi nieruchomościami na cele budowlane.

2. Zamówienia jest realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnystaw – etap I”.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji modułów fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych, a w szczególności:

1) dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych:

a) instalacja jednofazowa o mocy 3,04 kW – 9 szt. (9 instalacji montowanych na budynkach mieszkalnych,

b) instalacja trzyfazowa o mocy 3,04 kW – 30 szt. (21 instalacji montowanych na budynkach mieszkalnych, 5 instalacji montowanych na budynkach gospodarczych, 4 instalacje montowane na gruncie),

c) instalacja trzyfazowa o mocy 4,18 kW – 171 szt. (106 instalacji montowanych na budynkach mieszkalnych, 40 instalacji montowanych na budynkach gospodarczych, 25 instalacji montowanych na gruncie),

d) instalacja o mocy 5,32 kW – 120 szt. (80 instalacji montowanych na budynkach mieszkalnych, 23 instalacje montowane na budynku gospodarczym, 17 instalacji montowanych na gruncie),

2) montaż systemowej konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych

3) montaż modułów fotowoltaicznych,

4) montaż inwertera,

5) montaż instalacji elektrycznych,

6) montaż zabezpieczeń,

7) wykonanie instalacji uziemiającej,

8) wykonanie raportu z pomiarów i odbioru instalacji.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

5. Zamówienie należy wykonywać w szczególności zgodnie z umową, której wzór stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

6. Zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących instalacji (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich).

7. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji, w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

8. Przez okres gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności serwisowych wymaganych przez dostawców montowanych urządzeń (serwisy, przeglądy itp.).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 330
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamówienia jest realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnystaw – etap I”.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp,

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 i 10 ustawy Pzp,

3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835),

4) w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Zdolność techniczna lub zawodowa- Warunek dotyczący doświadczenia tj. wykonania, w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), należycie co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie wraz montażem min. 300 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych w ramach jednej umowy. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Przez jedno zadanie należy rozumieć zadanie świadczone na rzecz jednego Zleceniodawcy na podstawie jednej umowy.

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3. Ofertę składa się na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ), pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Zamawiający udostępnia, do wyboru Wykonawcy, formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia jako plik .pdf (załącznik nr 3 do SWZ) oraz jako plik .xml (załącznik nr 4 do SWZ).

2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ (stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

CDN poniżej

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ. Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na którego przypada ponad 10 % wartości zamówienia, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ (stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

7) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, przy czym, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,

8) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 7,

9) pełnomocnictwo, o którym mowa w dziale IX ust. 1 SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,

10) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane - w takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

11) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsięb. w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwal. nieucz.konkur

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Zamówienie należy wykonywać zgodnie z umową, której wzór stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie oraz treści oferty - zgodnie z zapisami § 27 umowy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2022
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 18/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2022
Ora locale: 11:15
Luogo:

Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy pod adresem:https://um-krasnystaw.zetopzp.pl/ w zakładce dedykowanej postępowaniu.

Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków w komunikacji elektronicznej za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Zamówień́ Publicznych ZETOPZP dostępnej pod adresem https://um-krasnystaw.zetopzp.pl/ lub poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@krasnystaw.pl, z zastrzeżeniem działu XV SWZ.

2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zamówień́ Publicznych ZETOPZP: https://um-krasnystaw.zetopzp.pl Wykonawca zamierzający wziąć́ udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi założyć́ konto na Platformie Zamówień́ publicznych ZETOPZP: https://um-krasnystaw.zetopzp.pl/#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta.

3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://um-krasnystaw.zetopzp.pl oraz uznaje go za wiążący.

1) Ogólne zasady korzystania z platformy: zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie: https://um-krasnystaw.zetopzp.pl/#/authentication/login

2) Wykonawca, aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie https://um-krasnystaw.zetopzp.pl/#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia hasło;

3) Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje;

4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i powiadomień mailowych.

5) Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc”.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych (zgodnie z zapisami działu VIII SWZ):

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do SWZ)

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

d) oświadczenia wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ), o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

e) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. a-d SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

zapisy od f) do g) powyższego działu

2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz dostaw (wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ)

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań opisano w rozdziale 22 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: http://www.umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul.Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
10/10/2022