Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 569184-2022

Submission deadline has been amended by:  624993-2022
17/10/2022    S200

Polonia-Płońsk: Servizi di gestione discariche di rifiuti

2022/S 200-569184

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Numero di identificazione nazionale: REGON 130377847
Indirizzo postale: Płocka 39
Città: Płońsk
Codice NUTS: PL922 Ciechanowski
Codice postale: 09-100
Paese: Polonia
E-mail: plonsk@plonsk.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.plonsk.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://plonsk.ezamawiajacy.pl/app/login
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://plonsk.ezamawiajacy.pl/app/login
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Gospodarka odpadami – odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk

Numero di riferimento: ZP.271.21.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Gospodarka odpadami – odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk, obejmująca odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i z PSZOK-u. Usługa obejmuje również uruchomienie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Płońsk. Zamówienie realizowane będzie nie wcześniej niż od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: odbiór i transport odpadów komunalnych – kierowcy pojazdów wykonujących świadczenie w przedmiotowej usługi co najmniej 3 osoby.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL922 Ciechanowski
Luogo principale di esecuzione:

Płońsk

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Gospodarka odpadami – odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk, obejmująca odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i z PSZOK-u. Usługa obejmuje również uruchomienie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Płońsk. Zamówienie realizowane będzie nie wcześniej niż od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: odbiór i transport odpadów komunalnych – kierowcy pojazdów wykonujących świadczenie w przedmiotowej usługi co najmniej 3 osoby.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał: a) wpis Wykonawcy do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Płońsk, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Płońsk, zgodnie z przepisami art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297), ww. wpis do rejestru działalności regulowanej musi obejmować co najmniej odpady o kodach: od 15 01 01 do 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 23٭, 20 01 35٭, 20 01 36, 20 01 39, 20 03 07 i 20 03 99, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 poz. 10). * odpady niebezpieczne w katalogu odpadów b) aktualne zezwolenie starosty na zbieranie i transport odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 07 listopada 2016 r. o odpadach ( Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.). c) aktualne pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem ich zbierania i odzysku dla RIPOK, o którym mowa w ustawie z dnia 07 listopada 2016 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) lub aktualne pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla RIPOK lub promesę lub umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a RIPOK-iem (na podstawie której Wykonawca będzie przekazywał do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z tym pozwoleniem wystawionym na RIPOK). d) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 07 listopada 2016 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2022
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 18/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2022
Ora locale: 12:00
Luogo:

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/10/2022