Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 569336-2022

17/10/2022    S200

Polonia-Kostrzyn nad Odrą: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

2022/S 200-569336

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Miasto Kostrzyn nad Odrą
Numero di identificazione nazionale: 5992771328
Indirizzo postale: ul. Graniczna 2
Città: Kostrzyn nad Odrą
Codice NUTS: PL431 Gorzowski
Codice postale: 66-470
Paese: Polonia
Persona di contatto: Elżbieta Kościelska, Anna Wasielak
E-mail: zamowieniapubliczne@kostrzyn.um.gov.pl
Tel.: +48 957278147/957278118
Fax: +48 957278100
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.kostrzyn.pl/
Indirizzo del profilo di committente: https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Kostrzyn nad Odrą

Numero di riferimento: ZP.271.16.2022.EK
II.1.2)Codice CPV principale
77310000 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na całorocznym utrzymaniu terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Kostrzyn nad Odrą, obejmująca następujące zadania:

Zadanie 1 – Całoroczne utrzymanie terenów Parku Miejskiego oraz Parku Lwa w Kostrzynie nad Odrą,

Zadanie 2 – Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Kostrzyn nad Odrą w Rejonie 1,

Zadanie 3 – Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Kostrzyn nad Odrą w Rejonie 2.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 844 822.15 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Zadanie 1 – Całoroczne utrzymanie terenów Parku Miejskiego oraz Parku Lwa w Kostrzynie nad Odrą

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
77313000 Servizi di manutenzione parchi
77314100 Servizi di realizzazione di manti erbosi
77342000 Potatura di siepi
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90511300 Servizi di raccolta dell'immondizia
90610000 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
90620000 Servizi di sgombero neve
90630000 Servizi di lotta contro il gelo
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL431 Gorzowski
Luogo principale di esecuzione:

miasto Kostrzyn nad Odrą

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje całoroczne utrzymanie terenu Parku Miejskiego oraz Parku Lwa w Kostrzynie nad Odrą, a w szczególności:

1) pielęgnacja szaty roślinnej obejmującej między innymi:

a) oczyszczanie drzew z odrostów,

b) cięcie pielęgnacyjne drzew,

c) przycinanie i kształtowanie żywopłotów oraz skupin krzewów,

d) usuwanie chwastów,

e) pielęgnacja mechaniczna trawników,

f) pielęgnacja kwietników, klombów, paproci oraz łąk kwietnych,

g) grabienie liści,

h) zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy,

i) zebranie, usunięcie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych,

2) utrzymanie czystości obejmujące między innymi:

a) całoroczne utrzymanie ciągów pieszych, w tym także odśnieżanie i likwidacja gołoledzi,

b) uprzątnięcie pozimowe ciągów pieszych,

c) utrzymanie czystości na placach zabaw,

d) systematyczne opróżnianie koszy na śmieci,

3) kontrola stanu technicznego małej architektury, w tym w szczególności przeprowadzanie rutynowej kontroli wzrokowej (co 7 dni) urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz urządzeń siłowni zewnętrznej w celu ujawnienia oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych takich jak połamane części lub potłuczone butelki. Przedmiotem kontroli przez oględziny jest kontrola poziomu i czystości nawierzchni, ostre krawędzie, brak elementów konstrukcyjnych, nadmierne zużycie, kompletność i zwartość konstrukcji. Na tę okoliczność Wykonawca dokonuje wpisu do protokołu oględzin, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.

4) usuwanie wywrotów i złomów,

5) zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich oraz usuniecie zagrożeń powstałych na skutek działań kataklizmów, wichur, wypadków, zdarzeń drogowych i aktów wandalizmu;

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Czas przystąpienia do realizacji / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 477 004.60 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Zadanie 2 – Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Kostrzyn nad Odrą w Rejonie 1

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
77313000 Servizi di manutenzione parchi
77314100 Servizi di realizzazione di manti erbosi
77342000 Potatura di siepi
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90511300 Servizi di raccolta dell'immondizia
90610000 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
90620000 Servizi di sgombero neve
90630000 Servizi di lotta contro il gelo
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL431 Gorzowski
Luogo principale di esecuzione:

miasto Kostrzyn nad Odrą

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje w szczególności:

a) koszenie trawników,

b) wygrabienie trawników,

c) pielęgnacja żywopłotów i krzewów,

d) pielęgnacja kwietników i klombów,

e) zbieranie, wywóz i utylizacja odpadów,

f) utrzymanie czystości ciągów pieszych, schodów oraz placów zabaw i boisk, innych urządzeń do gier, w tym wygrabienie nawierzchni piaskowych,

g) likwidacja śliskości schodów, alejek i ciągów komunikacyjnych,

h) odśnieżanie schodów, alejek i ciągów komunikacyjnych,

i) oczyszczanie stawiku i koszenie wyspy na stawiku,

j) czyszczenie pomnika przy Amfiteatrze,

k) opróżnianie śmietniczek wraz z wywozem i utylizacją odpadów,

l) inne usługi dodatkowe.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Czas przystąpienia do realizacji / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 919 957.06 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Zadanie 3 – Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Kostrzyn nad Odrą w Rejonie 2

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
77313000 Servizi di manutenzione parchi
77314100 Servizi di realizzazione di manti erbosi
77342000 Potatura di siepi
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90511300 Servizi di raccolta dell'immondizia
90610000 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
90620000 Servizi di sgombero neve
90630000 Servizi di lotta contro il gelo
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL431 Gorzowski
Luogo principale di esecuzione:

miasto Kostrzyn nad Odrą

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

a) koszenie trawników,

b) wygrabienie trawników,

c) pielęgnacja żywopłotów i krzewów,

d) pielęgnacja kwietników i klombów,

e) zbieranie, wywóz i utylizacja odpadów,

f) utrzymanie czystości ciągów pieszych, schodów i placów,

g) likwidacja śliskości schodów, alejek i ciągów komunikacyjnych,

h) odśnieżanie schodów, alejek i ciągów komunikacyjnych,

i) oczyszczanie pomnika w DMR,

j) opróżnianie śmietniczek wraz z wywozem i utylizacją odpadów,

k) inne usługi dodatkowe.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Czas przystąpienia do realizacji / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 447 860.49 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

a) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:

Zadanie 1 – 300.000 zł

Zadanie 2 – 500.000 zł

Zadanie 3 – 300.000 zł

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumy gwarancyjne ubezpieczenia, określone dla poszczególnych zadań w rozdziale V ust.7 pkt 3 SWZ,

b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa ust.4 pkt 3 lit a), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

zdolności technicznej i zawodowej;

a) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego dla Zadania 1, Zadanie 2 i Zadania 3:

- samojezdna kosiarka ze zbiornikiem pokosu,

- kosiarka żyłkowa, spalinowa lub elektryczna do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych,

- nożyce spalinowe do żywopłotów,

- ciągnik rolniczy z przyczepą,

- zamiatarka chodnikowa bezpyłowa z systemem zraszania powierzchni wraz z osprzętem do zimowego utrzymania chodników (szczotka walcowa, posypywarka),

- beczkowóz do podlewania roślin,

- podnośnik koszowy o wys. min.30m,

b) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania następującymi osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

Zadanie 1

1) obsługa sprzętu ogrodniczego – 2 osoby, posiadające wymagane przepisami uprawnienia, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia obsługiwać będą sprzęt mechaniczny niezbędny do realizacji zamówienia,

2) pielęgnacja szaty roślinnej – 3 osoby z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w pracy w ogrodnictwie lub utrzymaniu terenów zielonych,

Zadanie 2

1) obsługa sprzętu ogrodniczego – 2 osoby, posiadające wymagane przepisami uprawnienia, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia obsługiwać będą sprzęt mechaniczny niezbędny do realizacji zamówienia,

2) pielęgnacja szaty roślinnej – 3 osoby z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w pracy w ogrodnictwie lub utrzymaniu terenów zielonych,

Zadanie 3

1) obsługa sprzętu ogrodniczego – 2 osoby, posiadające wymagane przepisami uprawnienia, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia obsługiwać będą sprzęt mechaniczny niezbędny do realizacji zamówienia,

2) pielęgnacja szaty roślinnej – 3 osoby z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w pracy w ogrodnictwie lub utrzymaniu terenów zielonych,

skierowanymi przez Wykonawcą do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za obsługę sprzętu ogrodniczego i pielęgnację szaty roślinnej,

c) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi związanej z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalnej, polegające na utrzymaniu terenów zieleni na obszarze o powierzchni:

- Zadanie 1 - nie mniejszej niż 3 ha przez okres ciągły minimum 6 miesięcy

- Zadanie 2 - nie mniejszej niż 10 ha przez okres ciągły minimum 6 miesięcy

- Zadanie 3 - nie mniejszej niż 8 ha przez okres ciągły minimum 6 miesięcy,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) Wykazu wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia określonych dla poszczególnych zadań w rozdziale V ust.7 pkt 4a SWZ, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 4 do Formularza ofertowego;

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wymogami określonymi dla poszczególnych zadań w rozdziale V ust.7 pkt 4b SWZ, - załącznik nr 5 do Formularza ofertowego;

c) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie z wymogami określonymi dla poszczególnych zadań w rozdziale V ust.7 pkt 4c SWZ, - załącznik nr 7 do Formularza ofertowego;

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zawarto w dokumentach zamówienia

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/11/2022
Ora locale: 09:30
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/11/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

Październik 2023r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu

o zamówieniu i niniejszej SWZ.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania:

1) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

2) na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) w sytuacji gdy:

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Wykluczenie z przyczyn wskazanych ppkt a) - c) następuje na okres trwania tych okoliczności;

3) na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576, w sytuacji gdy wykonawca należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów będących:

a) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz każdy z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych/Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/10/2022