Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Forniture - 571257-2022

18/10/2022    S201

Polonia-Wieliczka: Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

2022/S 201-571257

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Numero di identificazione nazionale: 6830003427
Indirizzo postale: Park Kingi 1
Città: Wieliczka
Codice NUTS: PL21 Małopolskie
Codice postale: 32-020
Paese: Polonia
E-mail: maciej.trabka@kopalnia.pl
Tel.: +48 12278-71-11
Fax: +48 12278-71-10
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Spółka Akcyjna
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Górnictwo

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Dostawa energii elektrycznej do obiektów Kopalni Soli "Wieliczka"”

Numero di riferimento: KSW/2022/TEM/90
II.1.2)Codice CPV principale
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, w ilościach i na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl .

2. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dystrybucyjnych.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL214 Krakowski
Luogo principale di esecuzione:

Wieliczka

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, w ilościach i na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl .

2. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dystrybucyjnych.

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A., z którym Zamawiający ma podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji i jest rozliczany według grupy taryfowej B23.

4. Zamawiający informuje, że:

1) układy pomiarowe dostosowane są do zasad TPA, spełniają wymagania stawiane przez Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. układom pomiarowym kategorii B3,

2) dla obiektów, do których dostarczana będzie energia elektryczna zawarte są odrębne umowy dla dystrybucji i dla sprzedaży energii elektrycznej.

5. Maksymalna ilość energii elektrycznej:

5.1 W ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do zakupu maksymalnie 18 650 MWh w tym:

1) dla przyłącza nr 1 – szacunkowo 10 800 MWh,

2) dla przyłącza nr 2 – szacunkowo 7 300 MWh,

3) dla przyłącza nr 3 – szacunkowo 460 MWh,

4) dla przyłącza nr 4 – szacunkowo 90 MWh.

5.2. Zakup energii elektrycznej następował będzie według potrzeb Zamawiającego wynikających z faktycznego zużycia energii elektrycznej. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu energii elektrycznej o której mowa pkt. 3.5.1, o wartości 50% ceny całkowitej brutto. Pozostałą część energii elektrycznej o wartości 50% ceny całkowitej brutto, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji).

5.3. Ilości podane w ust. 5.1 nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w zakresie przekraczającym wartość minimalną wskazaną w ust. 5.2.

6. Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układy pomiarowo-rozliczeniowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami punktów poboru energii elektrycznej zawarto w załączniku nr 1 do SWZ, który dostępny jest pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl .

Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji, który dostępny jest pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl .

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

I. INFORMACJA O OPCJACH:

Zakup energii elektrycznej następował będzie według potrzeb Zamawiającego wynikających z faktycznego zużycia energii elektrycznej. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu energii elektrycznej o której mowa pkt. 3.5.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia, o wartości 50% ceny całkowitej brutto. Pozostałą część energii elektrycznej o wartości 50% ceny całkowitej brutto, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji).

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 i 3.

2. W przypadku zakupu energii elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 80% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w ofercie, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, następującego po okresie

w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało doręczone Wykonawcy. Wypowiedzenie winno nastąpić w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania wszelkich należności

za dostarczoną energię elektryczną do dnia rozwiązania umowy.

3. Umowa z wybranym w ramach postępowania przetargowego wykonawcą wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2023 roku, lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

III. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na platformie.

3. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresemhttps://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl:

1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;

2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;

3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).

Szczegółowe informacje dotyczące o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 350 000,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/.

2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto podanej w ofercie.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

I. Część VII SWZ

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zgodnie z sekcją III pkt 1.2 niniejszego ogłoszenia;

4) zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z sekcją III pkt 1.3 niniejszego ogłoszenia.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia zawierające informację zawarte w art. 118 ust. 4 ustawy lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania, zawierający minimalną treść wymaganą art. 118 ust 4 ustawy, z którego Wykonawca może skorzystać, stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby wyłącznie jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Zamawiający zażąda przedstawienia stosownych dokumentów, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), wskazanych w części IX SWZ, odnoszących się do podmiotów, na zdolnościach których Wykonawca będzie polegał. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;

2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

6. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podmiotu, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

II. Część VIII SWZ

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców w przypadkach wymienionych w części VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

udokumentowanie należytego wykonania, bądź wykonywania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy energii elektrycznej o łącznym rocznym wolumenie co najmniej

15 GWh

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, poniżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) w odniesieniu do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w zakresie wykonawców prowadzących działalność gospodarczą:

a) dokumentu potwierdzającego wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

2) w odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej przez Wykonawcę:

a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

3) w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:

a) wykazu wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy energii elektrycznej o łącznym rocznym wolumenie co najmniej 15 GWh. wraz z podaniem jej wielkości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz ten dotyczy usług w których wykonywaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej, w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, a Wykonawca potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ zamieszczonej na stronie: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych we wzorze umowy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/11/2022
Ora locale: 11:30
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 23/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/11/2022
Ora locale: 12:00
Luogo:

1. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/ informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, poniżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – oświadczenia składanego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako JEDZ). JEDZ składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Instrukcja wypełniania JEDZ stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W tym przypadku JEDZ składa się w formie elektronicznej (odrębny plik dla każdego z Wykonawców występujących wspólnie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym odpowiednio dla każdego z Wykonawców.

JEDZ powinien być sporządzony przez Wykonawcę na podstawie standardowego formularza, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. Wykonawca może wykorzystać dokument JEDZ złożony w odrębnym postepowaniu jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

2) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4 Ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia jej złożenia;

b) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ,

d) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów).Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ

Szczegółowy wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, a także sposobu ich złożenia, został opisany w SWZ zamieszczonej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl.
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie, w dziale IX Środki ochrony prawnej, tj.:

1) art. 505-512 ustawy – przepisy ogólne,

2) art. 513-578 ustawy – odwołanie,

3) art. 579-590 ustawy – skarga do sądu.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl.
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/10/2022