Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 572093-2022

18/10/2022    S201

Polonia-Oświęcim: Servizi connessi ai rifiuti medici

2022/S 201-572093

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU
Numero di identificazione nazionale: REGON 000304409
Indirizzo postale: WYSOKIE BRZEGI 4
Città: Oświęcim
Codice NUTS: PL21A Oświęcimski
Codice postale: 32-600
Paese: Polonia
Persona di contatto: Ewelina Głogowska-Zając
E-mail: zamowienia@szpitaloswiecim.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.szpitaloswiecim.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH NA ROK 2023”

Numero di riferimento: ZOZ.DZP.271.45.PN.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90524000 Servizi connessi ai rifiuti medici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych na rok 2023.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 388 888.89 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL21A Oświęcimski
Luogo principale di esecuzione:

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych na rok 2023.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 388 888.89 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 2. Wartość wadium wynosi: 14 000,00 zł (słownie zł: czternaście tysięcy 00/100) 3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). Pełny opis znajduje się w dziale XXVIII PZP

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3 JEDZ do SWZ oraz jeśli wykaże, że posiada : 1a) Aktualną decyzję (zezwolenie) właściwych terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami medycznymi objętych przedmiotem zamówienia w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 (Dz. U z 2022, poz 699) - w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu pkt 1a) Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego aktualne zezwolenie/decyzję, potwierdzoną za zgodność z oryginałem 1b) W zakresie transportu odpadów będzie posiadał wpis do odpowiedniego rejestru i nadania numeru rejestrowego BDO - w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu pkt 1b) Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający powyższy wpis do rejestru z nadanym numerem rejestrowym BDO

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

2) Zdolności technicznej lub zawodowej - na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3 do SWZ oraz jeśli wykaże, że posiada : 2a) Posiada własną spalarnię odpadów lub posiada ważną umowę ze spalarnią do której Wykonawca będzie dostarczał do utylizacji odpady medyczne - w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu pkt 2a) Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego aktualny dokument lub umowę potwierdzoną za zgodność z oryginałem 2b) Wykonawca dysponuje co najmniej 3 specjalistycznymi pojazdami wyposażonymi w legalizowaną wagę do ważenia odpadów - w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu pkt 2b) Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego wykaz pojazdów wraz z podstawą do ich dysponowania zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zgodnie z zapisami PPU- załącznik nr 5 do SWZ

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 18/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 127 ustawy Pzp, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożenie; 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego - dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109ust.1pkt1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności 6) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109ust.1pkt1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 7) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami ... Pełne informacje dotyczące podmiotowych środków dowodowym zostały zamieszczone w dziale IX SWZ

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postepu 17
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postepu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/10/2022