Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 572145-2022

18/10/2022    S201

Polonia-Bobowa: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 201-572145

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej
Indirizzo postale: ul. Bohaterów Bobowej 6A
Città: Bobowa
Codice NUTS: PL218 Nowosądecki
Codice postale: 38-350
Paese: Polonia
Persona di contatto: Barbara Falisz-Stępień
E-mail: gjuk@bobowa.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gjuk.bip.bobowa.pl
Indirizzo del profilo di committente: https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruch. zamieszkałych na terenie G. Bobowa oraz z nieruch. stanowiących mienie komunalne G.Bobowa w okresie od 01.01.2023r.-31.12.2023r.

Numero di riferimento: GJUK.271.1.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Gminę Bobowa z następujących sołectw: Bobowa, Berdechów, Brzana, Jankowa, Siedliska, Stróżna, Sędziszowa, Wilczyska.

2. Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zebranych z nieruchomości będących własnością Gminy Bobowa oraz na dostarczeniu worków do selektywnej zbiórki odpadów i zbiórki odpadów zmieszanych.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90511200 Servizi di raccolta di rifiuti domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL218 Nowosądecki
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Bobowa, Polska

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Zadanie nr 1

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Gminę Bobowa z następujących sołectw: Bobowa, Berdechów, Brzana, Jankowa, Siedliska, Stróżna, Sędziszowa, Wilczyska, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1279 z późn.zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr V/34/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. ze zmianami, oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XVI/139/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. oraz Nr XXIV/217/20 z dnia 26 października 2020r., który stanowi zał. nr 1 do SWZ.

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru dla Zadania nr 1:

1. Odpady komunalne zmieszane - 800 Mg

2. Metale – 15 Mg

3. Zmieszane odpady opakowaniowe – 17 Mg

4. Opakowanie z papieru i tektury – 36 Mg

5. Opakowania ze szkła – 220 Mg

6. Opakowania z tworzyw sztucznych – 170 Mg

7. Odpady wielkogabarytowe – 80 Mg

8. Urządzenia zawierające freony – 13 Mg

9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 14 Mg

10. Zużyte opony – 20 Mg

11. Odpady ulegające biodegradacji – 13,76 Mg

12. Baterie i akumulatory – 0,027 Mg

13. Leki i inne – 0,013 Mg

Ponadto zadanie obejmowało będzie:

1. Dostarczenie worków do selektywnej zbiórki odpadów i zbiórki odpadów zmieszanych,

2. Działania z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej w obszarze dotyczącym zapobiegania powstawaniu odpadów lub selektywnej zbiórki

odpadów – 2 wycieczki do PSZOK, organizacja 2 warsztatów na temat odpadów i 2 wykładów na temat odpowiedniej segregacji odpadów dla uczniów i mieszkańców Gminy Bobowa.

3. Przeprowadzanie kontroli odpadów zmieszanych w minimalnej ilości 7 sztuk worków na miesiąc.

Zadanie nr 2

Zadanie polegać będzie na wykonywaniu usługi w zakresie odbioru i transportu zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zebranych z nieruchomości będących własnością Gminy Bobowa oraz na dostarczeniu worków do selektywnej zbiórki odpadów i zbiórki odpadów zmieszanych.

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru dla Zadania nr 2:

1. Odpady komunalne zmieszane – 130 Mg

2. Metale – 6 Mg

3. Zmieszane odpady opakowaniowe – 3 Mg

4. Opakowanie z papieru i tektury – 8 Mg

5. Opakowania ze szkła – 10 Mg

6. Opakowania z tworzyw sztucznych – 10 Mg

7. Odpady ulegające biodegradacji – 4 Mg

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienie podstawowe tj. świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bobowa. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 30% wartości zamówienia. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w przypadku zwiększenia strumienia zbieranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych lub przekroczenia wartości nominalnej umowy – w trybie z wolnej ręki po przeprowadzeniu negocjacji dotyczących ceny oraz warunków realizacji.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bobowa, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.),

b) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn.zm),

c) posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie transportu odpadów,

d) posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622)

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

a) osiągnął w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie średniomiesięczne przychody, nie mniejsze niż 220 000,00 zł netto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych netto),

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych).

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

a)Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie minimum jedną usługę odbioru i zagospodarowania (lub przekazania do zagospodarowania) odpadów komunalnych łącznie ze zbiórką selektywną z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie (lub przekazania do zagospodarowania) odpadów komunalnych o łącznej wartości tych usług nie mniejszej niż 1.200.000 PLN brutto (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).

W przypadku usług nadal wykonywanych, przedstawione wymogi dotyczące okresu, wartości i ilości dotyczą części już zrealizowanej

b) dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowo – transportową:

b.1.) usytuowaną na terenie Gminy Bobowa lub w odległości nie większej niż 40 km od granic tej gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny,

b.2.) teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,

b.3.) baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w:

miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób,

miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.

b.4.) na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy).

b.5.) teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne.

c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

c.1.) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

c.2.) 1 pojazdem skrzyniowym,

c.3.) 1 pojazdem samowyładowczym,

c.4.) 1 pojazdem „bramowcem”,

c.5.) 1 pojazdem o masie całkowitej do 3,5t z napędem na przednią i tylną oś,

c.6.) pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.

c.7.) Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych.

d) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 5 osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - uprawnionymi do kierowania pojazdem do odbioru odpadów komunalnych, posiadającymi prawo jazdy kategorii C lub C+E, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.),

e) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wielkość średniego rocznego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u wykonawcy wyniosło minimum 8 osób.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/11/2022
Ora locale: 08:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 17/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/11/2022
Ora locale: 08:05
Luogo:

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej ul. Bohaterów Bobowej 6A, 38 - 350 Bobowa za pomocą platformy zakupowej : https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Osoby upoważnione za podstawie Zarządzenia Kierownika Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej w spawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Procedura otwarcia : za pomocą platformy zakupowej : https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

IV kwartał 2023r.

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Warszawa
Città: ul. Postępu 17a
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołanie z załącznikami wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Skrzynka udostępniona jest pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/kio

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8) Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10) Warunkiem rozpoznania odwołania jest uiszczenie wpisu w terminie na wniesienie odwołania na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wysokość wpisu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. w 2018 r., poz.972).

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: Warszawa
Città: ul.Postępu 17 a
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/10/2022