Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 572456-2022

Submission deadline has been amended by:  644494-2022
18/10/2022    S201

Lituania-Joniškis: Servizi di trasporto di rifiuti

2022/S 201-572456

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Numero di identificazione nazionale: 288712070
Indirizzo postale: Livonijos g. 4
Città: Joniškis
Codice NUTS: LT Lietuva
Codice postale: 84124
Paese: Lituania
Persona di contatto: Alma Kalninytė
E-mail: alma.kalninyte@joniskis.lt
Tel.: +370 42669162
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.joniskis.lt
Indirizzo del profilo di committente: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6505
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=666760
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=666760&B=PPO
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Joniškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugos pirkimas

II.1.2)Codice CPV principale
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Šiuo pirkimu bus įsigyjama Joniškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas (įrenginius) paslauga.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: LT Lietuva
Luogo principale di esecuzione:

Joniškio rajono savivaldybės teritorija

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Šiuo pirkimu bus įsigyjama Joniškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas (įrenginius) paslauga.

Paslaugų teikimo apimtys ir savybės yra nurodytos sutarties projekte ir sutarties projekto priede „Joniškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugų teikimo techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija).

Pagal sutartį nebus sumokėta daugiau kaip 2 000 000,00 Eur su PVM.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 65
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Galimybė pratęsti Sutartį 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD pildomas naudojantis nacionaline EBVPD paslauga. Lietuvoje ši paslauga prieinama adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ (daugiau informacijos Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-ebvpd-formos). Užpildytas bei atsisiųstas EBVPD pateikiamas kartu su pasiūlymu. Tiekėjas turi teisę verstis atliekų surinkimo ir transportavimo veikla, kuri yra reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Netaikoma

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Netaikoma

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Teikėjas, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, kaip numatyta Sutarties 5 punkte, privalo pateikti besąlyginį Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip 75 000 Eur (septyniasdešimt penkių tūkstančių eurų) sumai. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos.

Paslaugų gavėjas apmoka už praėjusį mėnesį suteiktas Paslaugas pagal Paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą faktūrą ir suteiktų Paslaugų aktą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ datos.

Paslaugų pasiruošimo laikotarpiu (120 (šimtas dvidešimt) dienų laikotarpiu) Paslaugos neteikiamos ir už jas neapmokama. Paslaugų teikėjas paslaugas gali pradėti teikti ir ankščiau, nei numatytas Paslaugų pasiruošimo laikotarpis.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lituano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2022
Ora locale: 10:45
Luogo:

Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4, Joniškis

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

2. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

1. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.

2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas bus vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

3. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant

CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

4. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Šiaulių apygardos teismas
Città: Šiauliai
Paese: Lituania
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/10/2022