Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Forniture - 574084-2022

19/10/2022    S202

Polonia-Barcin: Moduli fotovoltaici solari

2022/S 202-574084

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Barcin
Indirizzo postale: ul. Artylerzystów 9
Città: Barcin
Codice NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Codice postale: 88-190
Paese: Polonia
Persona di contatto: Szymon Kozłowski
E-mail: zp@barcin.pl
Tel.: +48 523834155
Fax: +48 523833443
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bip.barcin.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.bip.barcin.pl/zamowienia/pokaz/4120
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/32944/summary
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mikroinstalacji w gminie Barcin”

Numero di riferimento: SS.271.44.2022.ZP
II.1.2)Codice CPV principale
09331200 Moduli fotovoltaici solari
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mikroinstalacji w gminie Barcin”

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09332000 Impianto solare
44112410 Ossature per tetti
45000000 Lavori di costruzione
45261215 Lavori di copertura di tetti con pannelli solari
45300000 Lavori di installazione di impianti in edifici
45310000 Lavori di installazione di cablaggi
45311100 Lavori di cablaggio elettrico
45315100 Lavori di installazione di ingegneria elettrica
45111200 Lavori di preparazione del sito e sgombero
45315700 Lavori di installazione di stazioni di sezionamento
45315600 Impianti a bassa tensione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL617 Inowrocławski
Luogo principale di esecuzione:

Miasto i gmina Barcin, POLSKA.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 6 szt. kompletnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej wraz z niezbędnymi elementami instalacji zgodnie z opracowanymi projektami wykonawczymi. Wykonawca zobowiązany jest również do przygotowania i złożenia wniosków o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci u dostawcy (operatora) sieci energetycznej właściwej dla lokalizacji instalacji.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Niniejszy projekt jest współfinansowany z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Działania 3.1 – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

II.2.14)Informazioni complementari

Ciąg dalszy sekcji II.2.5: cena (brutto) – 60 %; moc nominalna modułu – 15 %; sprawność modułu – 15 %;gwarancja – 10 %.

Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy

Prawo zamówień publicznych i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

(Dz.U. 2022 poz. 835 ze zm.). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust.

3 wspomnianej ustawy.

2) spełniają warunki udziału.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunek ten zostanie spełniony, kiedy Wykonawca wykaże:

a) wykonanie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem)

Uwaga: W przypadku gdy wymagane prace są częścią większych zamówień dotyczących szerszego zakresu prac, należy bezwzględnie podać tylko wartość dotyczącą wymaganego asortymentu prac i tylko te prace należy wymienić. Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji w/w dostawy wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać dostawy, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył. Jedno zamówienie należy rozumieć dostawę bądź robotę budowlaną realizowane na podstawie jednej umowy.

b) spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobą które będzie realizować zamówienie posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pod określeniem uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane we wskazanej specjalności zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646). (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie).

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 13 do SWZ „projekt umowy”.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2022
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 18/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2022
Ora locale: 12:15
Luogo:

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem platformy zakupowej http://josephine.proebiz.com/pl/tender/32944/summary

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem platformy zakupowej http://josephine.proebiz.com/pl/tender/32944/summary

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Do oferty składanej pod rygorem nieważności w formie elektronicznej należy załączyć:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy w formie jednolitego europejskiego

dokumentu zamówienia (JEDZ);

2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku określonym w pkt 5–6 części VIII SWZ;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.042022

r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących

ochronie bezpieczeństwa narodowego

5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o o braku podstaw wykluczenia jak w pkt 4

6) dokumentów określonych w pkt 7 i 8 części III SWZ.

Podmiotowe środki dowodowe

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

2) odpis lub informację z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

3) informację z KRK w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ;

4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których

mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy i art. 7 art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących

ochronie bezpieczeństwa narodowego ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia i dokumenty w

zakresie pkt 1), 2), 3) i 4) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

6) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

Zamawiający informuje o możliwości zastosowania art. 139 ustawy.

Zamawiający informuje, że z uwagi na ograniczoną ilość znaków nie jest możliwe pełne przedstawienie kompletnej informacji. Pełny zakres informacji, które muszą zostać zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu został określony w SWZ,

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Zasady dot. środków ochrony prawnej zostały zawarte w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/10/2022