Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Forniture - 574128-2022

19/10/2022    S202

Polonia-Rymanów-Zdrój: Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

2022/S 202-574128

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Numero di identificazione nazionale: REGON 000872059
Indirizzo postale: ul. Zdrojowa 48
Città: Rymanów-Zdrój
Codice NUTS: PL821 Krośnieński
Codice postale: 38-481
Paese: Polonia
Persona di contatto: Marek Krzysztyński
E-mail: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl
Tel.: +48 134357765
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-dostawy/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: spółka akcyjna
I.5)Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru" Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna

Numero di riferimento: EMC-04/22
II.1.2)Codice CPV principale
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna przez okres 12 miesięcy. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Uzdrowisko Rymanów Spółka Akcyjna do 28 punktów poboru energii. Usługi dystrybucji świadczone są na podstawie umów zawartych z PGE Dystrybucja S.A na czas nieokreślony. Zamawiający posiada umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, oddzielnie dla każdego punktu poboru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniazawarty zawarty jest w Załączniku nr 2 do SWZ, oraz w Załączniku nr 2.1 do OPZ - Wykaz punktów poboru energii elektrycznej wraz z szacunkowym zużyciem.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL821 Krośnieński
Luogo principale di esecuzione:

Rymanów - Zdrój

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej bez usługi dystrybucji dla 28 punktów poboru „Uzdrowisko Rymanów . Zamawiający przewiduje że w okresie trwania umowy zużycie energii elektrycznej wyniesie 1 434 639 kWh. Usługi dystrybucji świadczone są na podstawie umów zawartych z PGE Dystrybucja S.A na czas nieokreślony. Zamawiający posiada odrębne umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Przewidywane zużycie energii elektrycznej dla każdego PPE w okresie 12 miesięcy (kWh) wskazano w załączniku nr 2.1 do OPZ. Obecnie Zamawiający nie przewiduje uruchamiania nowych budynków, co wiązałoby się ze zwiększeniem ilości punktów poboru energii elektrycznej. Nie jest natomiast wykluczone, że zaistnieje taka potrzeba w okresie obowiązywania umowy. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkował dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716):

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy energii elektrycznej o wartości minimum 1,5 mln zł brutto.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/11/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 17/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/11/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje , o ofertach oraz o zaoferowanych cenach..

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

11.2023

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@upz.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@upz.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@upz.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/10/2022