Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Forniture - 574308-2022

19/10/2022    S202

Polonia-Danzica: Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

2022/S 202-574308

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.
Indirizzo postale: ul. Jabłoniowa 55
Città: Gdańsk
Codice NUTS: PL634 Gdański
Codice postale: 80-180
Paese: Polonia
Persona di contatto: 1) w zakresie merytorycznym – Pan Krzysztof Cichon 2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych - Pani Lidia Krzyczyńska,
E-mail: zut@zut.com.pl
Tel.: +48 583260100
Fax: +48 583221576
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.zut.com.pl
Indirizzo del profilo di committente: https://platformazakupowa.pl/675931
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/675931
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Jednoosobowa Spółka Gminy
I.5)Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

sprzedaż (dostawa) oraz zakup i odbiór energii elektrycznej z OZE realizowanych w modelu giełdowym wraz z usługą bilansowania handlowego

Numero di riferimento: 47/PN/2022
II.1.2)Codice CPV principale
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż (dostawa) oraz zakup i odbiór energii elektrycznej z OZE realizowane w modelu giełdowym zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 623 z późn. zm.) do punktów poboru Zamawiającego. Energia będzie zużywana na potrzeby Zamawiającego, który jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1385 ze zmianami), przy czym na przedmiot zamówienia składa się:

1) dostawa energii elektrycznej w planowanej szacowanej ilości około 6.000 MWh w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do obiektów Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż od dnia skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej u operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), o ile przepr

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż (dostawa) oraz zakup i odbiór energii elektrycznej z OZE realizowane w modelu giełdowym zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 623 z późn. zm.) do punktów poboru Zamawiającego. Energia będzie zużywana na potrzeby Zamawiającego, który jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1385 ze zmianami), przy czym na przedmiot zamówienia składa się:

1) dostawa energii elektrycznej w planowanej szacowanej ilości około 6.000 MWh w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do obiektów Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż od dnia skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej u operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), o ile przeprowadzenie takiej procedury będzie konieczne.

Zamawiający informuje, że prognoza zużycia energii wskazana w pkt. 1 powyżej stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących odbiorcy końcowego. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb odbiorcy końcowego, z tym że niezależnie od ilości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii wskazana w SWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem przewidywanego poboru energii dla odbiorcy końcowego, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych Punktu Poboru Energii, faktycznym poborem energii w Punkcie Energii, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje, iż minimalna ilość energii elektrycznej, jaką zakupi w okresie obowiązywania Umowy, wynosi 500 MWh.

Energia elektryczna musi spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz Polskimi Normami.

2) odbiór energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE Zamawiającego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Szacowana ilość energii elektrycznej przeznaczonej do zakupu i oddania do sieci OSD w ww. okresie wynosi 1000 MWh i ma charakter orientacyjny.

Zamawiający oświadcza, że jest wpisany do rejestru wytwórców energii elektrycznej prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i jest zobowiązany do naliczania i odprowadzania podatku akcyzowego od energii elektrycznej wyprodukowanej i zużytej na potrzeby własne w posiadanym przez siebie OZE.

3) usługa bilansowania handlowego.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: koszt jednostkowy netto sprzedaży jednej megawatogodziny (MWh) energii elektrycznej (KJSEE), zawierający w sobie wartości wskazane przez Wykonawcę w treści złożonej oferty / Ponderazione: 100
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1385 ze zmianami) potwierdzającą posiadanie uprawnień do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na zakończenie każdego z trzech ostatnich lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, posiadał wskaźnik płynności bieżącej, będący stosunkiem posiadanych aktywów bieżących do sumy bieżących zobowiązań, na poziomie nie niższym niż 1,0.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował lub realizuje:

a. co najmniej dwa zamówienia polegające na sprzedaży (dostawie) energii elektrycznej w okresie co najmniej 12 miesięcy o wolumenie nie mniejszym niż 6.000 MWh każde, dla których cena sprzedaży była ustalana z wykorzystaniem. modelu giełdowego, tj. – w oparciu o notowania giełdowe Rynku Dnia Następnego (RDN), publikowanych na stronie Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE). W przypadku umów nadal wykonywanych warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli na dzień upływu terminu składania ofert wolumen sprzedanej energii elektrycznej w ramach danego, nadal wykonywanego, zamówienia będzie nie mniejszy niż 3.000 MWh, a zamówienie to będzie wykonywane co najmniej 12 miesięcy,

oraz

b. co najmniej dwa zamówienia polegające na zakupie (odbiorze) energii elektrycznej wytworzonej przez Zamawiającego – będącego jednocześnie stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej nabywanej przez Zamawiającego od Wykonawcy – w okresie co najmniej 12 miesięcy o wolumenie nie mniejszym niż 500 MWh każde, dla których cena zakupu była ustalana z wykorzystaniem modelu giełdowego, tj. w oparciu o notowania giełdowe Rynku Dnia Następnego (RDN), publikowanych na stronie Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE). W przypadku umów nadal wykonywanych warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli na dzień upływu terminu składania wolumen zakupionej energii elektrycznej w ramach danego, nadal wykonywanego, zamówienia, będzie nie mniejszy niż 300 MWh, a zamówienie to będzie wykonywane co najmniej 12 miesięcy

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2022
Ora locale: 10:15
Luogo:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowej 55, POLSKA w Dziale Zamówień Publicznych

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

2023

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 516 - 521 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/10/2022