Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

La Conferenza sul futuro dell'Europa è la tua occasione per condividere le tue idee e plasmare il futuro dell'Europa. Fai sentire la tua voce!

Lavori - 574470-2020

30/11/2020    S233

Cechia-Praga: Lavori di costruzione per vie di navigazione

2020/S 233-574470

Avviso di modifica

Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Povodí Vltavy, státní podnik
Numero di identificazione nazionale: 70889953
Indirizzo postale: Holečkova 3178/8
Città: Praha 5
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Codice postale: 150 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: Jiří Schindler
E-mail: Jiri.Schindler@pvl.cz
Tel.: +420 221401434
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.pvl.cz
Indirizzo del profilo di committente: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

VD Orlík modernizace lodního výtahu

II.1.2)Codice CPV principale
45247100 Lavori di costruzione per vie di navigazione
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

VD Orlík modernizace lodního výtahu

II.2.2)Codici CPV supplementari
45242110 Lavori di costruzione per rampa di messa a mare
45234000 Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune
45234200 Sistemi di trasporto a fune
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Luogo principale di esecuzione:

Místem plnění veřejné zakázky je VD Orlík, zejména parcela st. 423/4, k. ú. Orlické Zlákovice.

II.2.4)Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace lodního výtahu na vodním díle Orlík, která zahrnuje modernizaci kolejové dráhy, modernizaci strojní a elektrotechnické části lodního výtahu, zaškolení personálu a poskytnutí dalších souvisejících dodávek, služeb a stavebních prací.

II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione
Fine: 30/11/2020
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione IV: Procedura

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 203-493318

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:

VD Orlík - modernizace lodního výtahu

V.2)Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:
14/10/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte
L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: Metrostav, a.s.
Numero di identificazione nazionale: 00014915
Indirizzo postale: Koželužská 2450/4
Città: Praha 4
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Codice postale: 140 00
Paese: Cechia
E-mail: info@metrostav.cz
Tel.: +420 266019000
Indirizzo Internet: https://www.metrostav.cz/cs
Il contraente/concessionario è una PMI: no
V.2.4)Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto;IVA esclusa)
Valore totale dell’appalto: 95 477 870.00 CZK

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
25/11/2020

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione

VII.1)Descrizione dell'appalto dopo le modifiche
VII.1.1)Codice CPV principale
45247100 Lavori di costruzione per vie di navigazione
VII.1.2)Codici CPV supplementari
45242110 Lavori di costruzione per rampa di messa a mare
45234000 Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune
45234200 Sistemi di trasporto a fune
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
VII.1.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Luogo principale di esecuzione:

Místem plnění veřejné zakázky je VD Orlík, zejména parcela st. 423/4, k. ú. Orlické Zlákovice.

VII.1.4)Descrizione dell'appalto:

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace lodního výtahu na vodním díle Orlík, která zahrnuje modernizaci kolejové dráhy, modernizaci strojní a elektrotechnické části lodního výtahu, zaškolení personálu a poskytnutí dalších souvisejících dodávek, služeb a stavebních prací.

VII.1.5)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione
Fine: 31/05/2022
VII.1.6)Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 122 432 932.00 CZK
VII.1.7)Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: Metrostav, a.s.
Numero di identificazione nazionale: 00014915
Indirizzo postale: Koželužská 2450/4
Città: Praha 4
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Codice postale: 140 00
Paese: Cechia
E-mail: info@metrostav.cz
Tel.: +420 266019000
Indirizzo Internet: https://www.metrostav.cz/cs
Il contraente/concessionario è una PMI: no
VII.2)Informazioni relative alle modifiche
VII.2.1)Descrizione delle modifiche
Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):

Změny zahrnují provedení dodatečných stavebních prací. Bližší vymezení a rozsah těchto prací vyplývá z dodatku č. 1 ke smlouvě na předmětnou veřejnou zakázku, který byl uveřejněn souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. v platném znění.

VII.2.2)Motivi della modifica
Necessità di lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente/concessionario originale [articolo 43, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE]
Descrizione dei motivi economici o tecnici e dei disguidi e della duplicazione dei costi che impediscono un cambiamento di contraente:

Oznámení se týká změn sjednaných prostřednictvím dodatku č. 2 ke smlouvě zahrnujících obě varianty oddílu VII.2.2). Formulář neumožňuje vyplnění obou variant současně.

Sjednané nepodstatné změny závazku ze smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku spočívají:

— v provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě dodavatele není z ekonomických a technických důvodů možná, což vyplývá především ze samotné povahy a rozsahu dodatečných stavebních prací, záručních a jiných obchodních podmínek i zcela zjevně nepřiměřené výše nákladů, které by se změnou dodavatele byly spojeny,

— ve změnách ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, kdy potřeba těchto změn vyšla najevo až v průběhu plnění veřejné zakázky.

VII.2.3)Aumento del prezzo
Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)
Valore, IVA esclusa: 95 477 870.00 CZK
Valore totale dell'appalto dopo le modifiche
Valore, IVA esclusa: 122 432 932.00 CZK