Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

La Conferenza sul futuro dell'Europa è la tua occasione per condividere le tue idee e plasmare il futuro dell'Europa. Fai sentire la tua voce!

Lavori - 574470-2020

30/11/2020    S233

Česko-Praha: Výstavba vodních cest

2020/S 233-574470

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
Národní identifikační číslo: 70889953
Poštovní adresa: Holečkova 3178/8
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 150 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Jiří Schindler
E-mail: Jiri.Schindler@pvl.cz
Tel.: +420 221401434
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.pvl.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

VD Orlík modernizace lodního výtahu

II.1.2)Hlavní kód CPV
45247100 Výstavba vodních cest
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.2)Popis
II.2.1)Název:

VD Orlík modernizace lodního výtahu

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45242110 Výstavba zařízení pro spouštění lodí na vodu
45234000 Stavební úpravy pro železniční a lanové dopravní systémy
45234200 Lanové dopravní systémy
71322000 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky je VD Orlík, zejména parcela st. 423/4, k. ú. Orlické Zlákovice.

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace lodního výtahu na vodním díle Orlík, která zahrnuje modernizaci kolejové dráhy, modernizaci strojní a elektrotechnické části lodního výtahu, zaškolení personálu a poskytnutí dalších souvisejících dodávek, služeb a stavebních prací.

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Konec: 30/11/2020
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 203-493318

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 1
Název:

VD Orlík - modernizace lodního výtahu

V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
14/10/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Metrostav, a.s.
Národní identifikační číslo: 00014915
Poštovní adresa: Koželužská 2450/4
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
E-mail: info@metrostav.cz
Tel.: +420 266019000
Internetová adresa: https://www.metrostav.cz/cs
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 95 477 870.00 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/11/2020

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
45247100 Výstavba vodních cest
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45242110 Výstavba zařízení pro spouštění lodí na vodu
45234000 Stavební úpravy pro železniční a lanové dopravní systémy
45234200 Lanové dopravní systémy
71322000 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky je VD Orlík, zejména parcela st. 423/4, k. ú. Orlické Zlákovice.

VII.1.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace lodního výtahu na vodním díle Orlík, která zahrnuje modernizaci kolejové dráhy, modernizaci strojní a elektrotechnické části lodního výtahu, zaškolení personálu a poskytnutí dalších souvisejících dodávek, služeb a stavebních prací.

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Konec: 31/05/2022
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 122 432 932.00 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Metrostav, a.s.
Národní identifikační číslo: 00014915
Poštovní adresa: Koželužská 2450/4
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
E-mail: info@metrostav.cz
Tel.: +420 266019000
Internetová adresa: https://www.metrostav.cz/cs
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

Změny zahrnují provedení dodatečných stavebních prací. Bližší vymezení a rozsah těchto prací vyplývá z dodatku č. 1 ke smlouvě na předmětnou veřejnou zakázku, který byl uveřejněn souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. v platném znění.

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek ze strany původního dodavatele/koncesionáře (čl. 43 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/25/EU
Popis ekonomických nebo technických důvodů a obtíží či zvýšení nákladů, které brání změně smluvní strany:

Oznámení se týká změn sjednaných prostřednictvím dodatku č. 2 ke smlouvě zahrnujících obě varianty oddílu VII.2.2). Formulář neumožňuje vyplnění obou variant současně.

Sjednané nepodstatné změny závazku ze smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku spočívají:

— v provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě dodavatele není z ekonomických a technických důvodů možná, což vyplývá především ze samotné povahy a rozsahu dodatečných stavebních prací, záručních a jiných obchodních podmínek i zcela zjevně nepřiměřené výše nákladů, které by se změnou dodavatele byly spojeny,

— ve změnách ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, kdy potřeba těchto změn vyšla najevo až v průběhu plnění veřejné zakázky.

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 95 477 870.00 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 122 432 932.00 CZK