Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

La Conferenza sul futuro dell'Europa è la tua occasione per condividere le tue idee e plasmare il futuro dell'Europa. Fai sentire la tua voce!

Lavori - 574470-2020

30/11/2020    S233

Cechia-Praga: Lavori di costruzione per vie di navigazione

2020/S 233-574470

Avviso di modifica

Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Povodí Vltavy, státní podnik
Numero di identificazione nazionale: 70889953
Indirizzo postale: Holečkova 3178/8
Città: Praha 5
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Codice postale: 150 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: Jiří Schindler
E-mail: Jiri.Schindler@pvl.cz
Tel.: +420 221401434
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.pvl.cz
Indirizzo del profilo di committente: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

VD Orlík modernizace lodního výtahu

II.1.2)Codice CPV principale
45247100 Lavori di costruzione per vie di navigazione
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

VD Orlík modernizace lodního výtahu

II.2.2)Codici CPV supplementari
45242110 Lavori di costruzione per rampa di messa a mare
45234000 Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune
45234200 Sistemi di trasporto a fune
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ020 Středočeský kraj
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione
Fine: 30/11/2020

Sezione IV: Procedura

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 203-493318

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:

VD Orlík - modernizace lodního výtahu

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione

VII.1)Descrizione dell'appalto dopo le modifiche
VII.1.1)Codice CPV principale
45247100 Lavori di costruzione per vie di navigazione
VII.1.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ020 Středočeský kraj
VII.1.4)Descrizione dell'appalto:

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace lodního výtahu na vodním díle Orlík, která zahrnuje modernizaci kolejové dráhy, modernizaci strojní a elektrotechnické části lodního výtahu, zaškolení personálu a poskytnutí dalších souvisejících dodávek, služeb a stavebních prací.

VII.1.5)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione
Fine: 31/05/2022
VII.1.6)Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 122 432 932.00 CZK
VII.1.7)Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: Metrostav, a.s.
Numero di identificazione nazionale: 00014915
Indirizzo postale: Koželužská 2450/4
Città: Praha 4
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Codice postale: 140 00
Paese: Cechia
E-mail: info@metrostav.cz
Tel.: +420 266019000
Indirizzo Internet: https://www.metrostav.cz/cs
Il contraente/concessionario è una PMI: no
VII.2)Informazioni relative alle modifiche
VII.2.2)Motivi della modifica
Necessità di lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente/concessionario originale [articolo 43, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE]
Descrizione dei motivi economici o tecnici e dei disguidi e della duplicazione dei costi che impediscono un cambiamento di contraente:

Oznámení se týká změn sjednaných prostřednictvím dodatku č. 2 ke smlouvě zahrnujících obě varianty oddílu VII.2.2). Formulář neumožňuje vyplnění obou variant současně.

Sjednané nepodstatné změny závazku ze smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku spočívají:

— v provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě dodavatele není z ekonomických a technických důvodů možná, což vyplývá především ze samotné povahy a rozsahu dodatečných stavebních prací, záručních a jiných obchodních podmínek i zcela zjevně nepřiměřené výše nákladů, které by se změnou dodavatele byly spojeny,

— ve změnách ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, kdy potřeba těchto změn vyšla najevo až v průběhu plnění veřejné zakázky.

VII.2.3)Aumento del prezzo
Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)
Valore, IVA esclusa: 95 477 870.00 CZK
Valore totale dell'appalto dopo le modifiche
Valore, IVA esclusa: 122 432 932.00 CZK